Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal Archívum Munkaprogram 2010/2011 Megismerés - Munkaprogram 2010/2011
Bekezdések

Megismerés - Munkaprogram 2010/2011

A Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerülete által összeállított munkaprogramok gyülekezetek számára. Gyülekezeti bibliaórák, Ifjúsági bibliaórák, Gyermekkatekézis, Családi istentiszteletek, Konfirmációi oktatás, Bibliaiskola, Speciális istentiszteleti alkalmak, Speciális gyülekezeti alkalmak, Evangélizációs igehirdetések.

Megismeres_eszaki_munkaprogram_2010.pdf — PDF document, 834Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
2010–2011
Luther Kiadó
2010
Megismerés
EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZETI MUNKAPROGRAMOK
Órarend
00 Cimnegyed_uj:00 cimlapok.qxd
2010.09.07.
12:14
Page 1
background image
A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG TAGJAI
SZERKESZTŐK
Projektkoordinátor: Bence Imre
Gyülekezeti bibliaórák: Balicza Iván
Ifjúsági bibliaórák: Zólyomi Mátyás
Gyermekkatekézis: Lacknerné Puskás Sára, Kézdy Péter
Családi istentiszteletek: Bence Imre
Konfirmációi oktatás: Bence Imre
Bibliaiskola: Hokker Zsolt
Speciális istentiszteleti alkalmak: Horváth-Hegyi Olivér, Széchey Béla
Speciális gyülekezeti alkalmak
Adventi és böjti témasorozat: Blázy Árpád
Reformációi témasorozat: Thurnay Béla
Presbiteri nap: D. Szebik Imre
Jegyesoktatás: Endreffy Géza, Keczkó Pál
Fiatal házasok köre: Labossa Péter
Ifjúsági tábor: Hokker Zsolt, Kézdy Péter
Evangélizációs igehirdetések: Bence Imre
00 Cimnegyed_uj:00 cimlapok.qxd
2010.09.07.
12:14
Page 2
background image
Bevezetés és előszó
3
Bevezetés és előszó
Négy éve, a Növekedés című munkaprogrammal indult el egy tudatos terve-
zőmunka a gyülekezeti munkaprogramok kidolgozása terén. Láttuk, hogy sok
gyülekezetben komoly tervezés folyik a munkaév kezdetén. Azt is láttuk, hogy
más gyülekezetekben pedig ad hoc jelleggel alakultak a különböző alkalmak
tartalmi sorozatai. Ezért az előre elkészített és közzétett munkatervvel min -
den kinek segítséget kívántunk nyújtani. Nincs azonban komoly visszajelzés
arról, hogy hányan veszik kézbe, hányan használják a munkaprogramokat.
De azt tudjuk, hogy nem hiábavaló előre tervezni, és a tervezett gyüle-
kezeti munka megkönnyíti a felkészülést, és tartalmasabbá teszi a gyüle-
kezeti szolgálatot.
Az előző év munkatervében dr. Szabó Lajos közzétett egy több évre szóló
témajavaslatot. Ez alapján a 2010/2011-es munkaévben a Megismerés össze-
foglaló címmel arra kerül a hangsúly, hogy a gyülekezet a tanulás színtere.
A tanítás valóban elemi feladatunk. Jézus nemcsak példát adott a tanításra,
hanem parancsot is, amikor a missziói parancsban a keresztséghez kapcsolta
az apostolok tanítási kötelezettségét is. A hit nem tudatlanságot és nem járat-
lanságot jelent. A hit ismereteiben növekedni kell. És ez nem megy tanítás
nélkül. A hitébresztés és a tanítás egymással nem állítható szembe. A gyüle-
kezet közössége tanuló közösség.
Abban a reményben adjuk közre az idei munkatervet, hogy a tanításban
való elkötelezettségünk erősödik majd. Ezért adunk közre a hagyományos
sorozatok mellett jegyesoktatási vázalatokat, felnőttkeresztségre felkészítő
sorozatot és konfirmációs oktatási anyagot is.
A Budai Egyházmegye lelkészei dolgoztak az idei munkaterven. Azt is
el kell mondanunk, hogy a munkaprogram készítése nem volt a munka-
01 Eloszo:01 eloszo.qxd
2010.09.06.
11:30
Page 3
background image
Bevezetés és előszó
4
tervünkben. Ezért a kényszer szorításában döntöttünk úgy, hogy a soro-
zatok vázlatos tervét papíralapon, a részletesebb kidolgozásokat pedig
az evangélikus gyülekezeti munkaprogramok, valamint az Északi Egy -
ház kerület honlapján tesszük közzé (http://munkaprogram.luthe ran.hu;
http://eszak.lutheran.hu). Ezzel a módszerrel lehetővé válik az is, hogy
akinek a megadott témához, sorozathoz kidolgozott anyaga van, az is elér-
hetővé váljon a honlapon.
A megismerésre fókuszáló idei munkatervnek az Órarend alcímet
adtuk. Ez a cím nemcsak a tanításközpontú évre utal, hanem a munkaterv
használatára is. Több sorozat címe mellett találhatunk „tantárgyi besoro-
lásokat”. Ezek valójában egy olyan játékra adnak lehetőséget, hogy a soro-
zat menetét megbontva mindenki maga állítsa össze a maga órarendjét,
tanítási rendjét.
Ha elkészítjük a magunk gyülekezeti órarendjét, akkor a sorozatainkat
a saját gyülekezetünk életéhez igazíthatjuk.
Egy órarend így néz ki (a „tantárgyakat” a közreadott sorozatok alap-
ján mindenki maga írhatja be):
Február Március
Április
Május  Június
1. óra 
2. óra 
3. óra 
4. óra 
5. óra 
Szeptember Október
November
December  Január
1. óra 
2. óra 
3. óra 
4. óra 
5. óra 
01 Eloszo:01 eloszo.qxd
2010.09.06.
11:30
Page 4
background image
Ezzel a módszerrel mindenki a gyülekezete igényeihez igazíthatja a
sorozatokat, a tanítás tárgyát.
Kísérje áldás az idei évben gyülekezeti tanításunkat és közösségeink
hitben és ismeretben való erősödését.
Bence Imre esperes
5
Bevezetés és előszó
01 Eloszo:01 eloszo.qxd
2010.09.06.
11:30
Page 5
background image
01 Eloszo:01 eloszo.qxd
2010.09.06.
11:30
Page 6
background image
Gyülekezeti bibliaórák
02 Bibliaorak temasorozat:04 bibliaorak temasorozat.qxd
2010.09.06.
11:39
Page 7
background image
02 Bibliaorak temasorozat:04 bibliaorak temasorozat.qxd
2010.09.06.
11:39
Page 8
background image
Gyülekezeti bibliaórák
Tantárgy
• Írás-olvasás
Feldolgozandó téma
• Biblia
1. Érted-e, amit olvasol?
Történet
• Az etióp kincstárnok
Ige
• ApCsel 8,30
A megbeszélés szempontjai
Hogyan olvassuk a Bibliát? Találomra? Útmutatóval? Folyamatosan? Mi
segíthet a megértésben?
2. Hogyan érteném, míg valaki meg nem magyarázza?
Történet
• Az etióp kincstárnok
Ige
• ApCsel 8,31
A gyülekezeti bibliaórák témasorozata
9
02 Bibliaorak temasorozat:04 bibliaorak temasorozat.qxd
2010.09.06.
11:39
Page 9
background image
A megbeszélés szempontjai
Bibliamagyarázati módszerek ismertetése (fundamentalista, allegorikus,
történeti, moralista stb.) Melyik mire jó? Evangélikus-lutheri magyarázat.
3. Kiről mondja ezt a próféta?
Történet
• Az etióp kincstárnok
Ige
• ApCsel 8,34
A megbeszélés szempontjai
Ószövetség és Újszövetség kapcsolata. Egészen más? Kiegészítik egymást?
Magyarázzák egymást?
4. Mi akadálya...? 
Történet
• Az etióp kincstárnok
Ige
• ApCsel 8, 36
A megbeszélés szempontjai
Mi lesz az olvasott igével? Elfelejtjük? Mi akadálya, hogy nem válik életté? Mit
kell tennünk, hogy megmaradjon? Engedelmesség az ige iránt.
Tantárgy
• Számtan
Feldolgozandó téma
• Jézus tanítványai
GYÜLEKEZETI BIBLIAÓRÁK
10
02 Bibliaorak temasorozat:04 bibliaorak temasorozat.qxd
2010.09.06.
11:39
Page 10
background image
Tizenkettő egy tucat
Alapigehely
Az apostoli listák
• Mt 10,2–4
• Mk 6,7–11
• Lk 6,13–16
(Az egyes témák kidolgozásánál javasolt bibliai lexikon és/vagy interne-
tes keresés használata)
1. Simon Péter
A megbeszélés szempontjai
• Elhívása: Lk 5,1–11
• Vallástétele: Mt 16,16 
• Tagadása: Mt 26,70
• Bűnbánata: Mt 26,75
• Megújulása: Jn 21,15
2. András
A megbeszélés szempontjai
• Simon Péter testvére, halász
• János evangéliuma szerint Keresztelő János tanítványa: Jn 1,35–42 
• Az idők végének jelei felől kérdezi Jézust: Mk 13,3
• Kenyérszaporításnál szerepel: Jn 6,8
3. Jakab, Zebedeus fia
A megbeszélés szempontjai
• Heves természetű – Boanerges (mennydörgés fiai): Mk 3,17 
• Családja: Anyja, Salome valószínű Mária nővére, így Jakab és János
Jézus unokatestvérei voltak (vö. Mt 27,56; Mk 15,40; 16,1 és Jn 19,25) 
• Elhívása: Mt 4,21
• Jézus belső tanítványi köréhez tartozott testvérével, Jánossal, valamint
Péterrel együtt: Mt 17,1; Mt 26, 37
• Halála: 44-ben Jeruzsálemben vértanúhalál: ApCsel 12,1–2
A gyülekezeti bibliaórák témasorozata
11
02 Bibliaorak temasorozat:04 bibliaorak temasorozat.qxd
2010.09.06.
11:39
Page 11
background image
4. János, Zebedeus fia
A megbeszélés szempontjai
• Messiás-kereső, Keresztelő János tanítványa: Jn 1,35
• Közel áll Jézushoz, ő a „szeretett tanítvány”: Jn 19,26
• Tanúja Jézus megdicsőülésének (Mt 17,1); a gecsemánéi imádságának
(Mt 26,37) 
• Evangélista; evangéliumában Jézust Isten Fiaként tünteti fel
5. Fülöp
A megbeszélés szempontjai
• Jézus keresi meg: Jn 1,43 
• Missziói lelkületű: Jn 14,45; 12,20 
• Kereső, kérdező: Jn 14,8; 6,5
6. Bertalan
A megbeszélés szempontjai
• János evangéliumában Nátánáel néven szerepel
• Őszinte Isten-kereső: Jn 1,48 
• Ugyanakkor kritikus is: Jn 1,46 
• Engedi meggyőzni magát: Jn 1,49
7. Tamás
A megbeszélés szempontjai
• Józan, megfontolt gondolkodású, eltökélt: Jn 11,16 
• Tudni akar: Jn 14,5 
• Saját tapasztalatának hisz: Jn 20,25
8. Máté
A megbeszélés szempontjai
• Értelmező jelzője: a vámszedő 
• Elhívása: Mt 9,9
GYÜLEKEZETI BIBLIAÓRÁK
12
02 Bibliaorak temasorozat:04 bibliaorak temasorozat.qxd
2010.09.06.
11:39
Page 12
background image
• Evangélista. Jézust Izrael királyaként mutatja be, akiben teljesedtek az
ószövetségi próféciák
• Jézus tanításainak szerkesztője: Hegyi beszéd (Mt 5–7), példázatok
(Mt 13) 
9. Jakab, az Alfeus fia
A megbeszélés szempontjai
• Szinte semmit nem tudunk róla
10. Simon, a zélóta
A megbeszélés szempontjai
• Isten ügyéért rajongó, patrióta, valószínűleg az Isten országáért a római-
ak ellen fegyveresen küzdő zelóták pártjához tartozott. Lehet ismer-
tetni a római megszállást, a nép gyűlöletét, a szabadító politikai Messi-
ás várását, a kumráni közösséget és a zélóta mozgalmat.
11. Júdás, a Jakab fia
A megbeszélés szempontjai
• Taddeusnak is nevezik, Jakab fia
Igehelyek: Lk 6,16 és ApCsel 1,13
12. Júdás, az Iskáriótes
A megbeszélés szempontjai
• Őt is Jézus választja és hívja el tanítványnak: Mt 10,4 
• Ő is hallotta Jézus szavait, látta csodáit
• Jézus már korán bejelenti, hogy áruló van a tanítványok között, azon-
ban nem nevezi meg: Jn 6,70 
• Sikkasztó, tolvaj: Jn 12,6 
• Zsugori és irigy: Mt 14,3–11 
• Elárulja Jézust: Lk 22,47–54 
• Öngyilkos lesz: Mt 27,3–10
A gyülekezeti bibliaórák témasorozata
13
02 Bibliaorak temasorozat:04 bibliaorak temasorozat.qxd
2010.09.06.
11:39
Page 13
background image
Tantárgy
• Biológia (növénytan)
Feldolgozandó téma
• Gyümölcstermesztés
1. Talajművelés
Téma: A terméketlen fügefa
Ige: Lk 13,8
2. Oltás
1. téma: Amilyen a fa, olyan a gyümölcse 
Ige: Lk 6,43–46
2. téma: Beoltattál
Ige: Róm 11,17
3. Metszés
Téma: Isten mint kertész
Ige: Jn 15,1–8
4. Gyümölcstermés
Téma: a keresztény új élet gyümölcstermő élet
Összefoglaló ige: Gal 5,22
A Lélek gyümölcstermése részletekben megbeszélve
1. Szeretet
Ige: 1Kor 13
2. Öröm 
Ige: Lk 15
3. Békesség 
Ige: Jn 14,27
GYÜLEKEZETI BIBLIAÓRÁK
14
02 Bibliaorak temasorozat:04 bibliaorak temasorozat.qxd
2010.09.06.
11:39
Page 14
background image
4. Türelem 
Ige: Jakab 5,7–11
5. Szívesség
Ige: 2Kor 9
6. Jóság
Ige: Mt 5,43–48
7. Hűség
Ige: 2Tim 4,1–18
8. Szelídség 
Ige: Mt 5,38–42
9. Önmegtartóztatás
Ige: ApCsel 24,24–26
A gyülekezeti bibliaórák témasorozata
15
02 Bibliaorak temasorozat:04 bibliaorak temasorozat.qxd
2010.09.06.
11:39
Page 15
background image
02 Bibliaorak temasorozat:04 bibliaorak temasorozat.qxd
2010.09.06.
11:39
Page 16
background image
Ifjúsági bibliaórák
03 Ifiorak temasorozat:06 Ifiorak temasorozat.qxd
2010.09.06.
11:45
Page 17
background image
03 Ifiorak temasorozat:06 Ifiorak temasorozat.qxd
2010.09.06.
11:45
Page 18
background image
Az ifjúsági bibliaórák témasorozata
19
Az ifjúsági bibliaórák témasorozata
A középiskolás korosztály számára
Isten és ember
Téma
Isten és ember kapcsolata
Témaindítás, kérdések
• Pozitív és negatív istenképek
• Félelem – „jó tündér”
• Imádság (hála? kéregetés? bűnbocsánat? hit?)
• Isten megismerhetősége (atyai, anyai vonások)
• Személyes kapcsolat
• Érzések (nyugtalanság, békesség)
Igehelyek
• Mt 6,8
• Mt 7,7
• Róm 1,20
• Kol 1,15
Tantárgybesorolás
• Írás – olvasás
03 Ifiorak temasorozat:06 Ifiorak temasorozat.qxd
2010.09.06.
11:45
Page 19
background image
Téma
Élet és halál
Témaindítás, kérdések
• Mesterséges megtermékenyítés (hatalom; remény adása; indiká-
ció–kontraindikáció) 
• Abortusz (indikáció–kontraindikáció; megengedhető-e? – fogamzás-
gátlás, védekezés) 
• Biológia (testi sérülés; fájdalom; szenvedés) 
• Haldoklás (otthon; kórházban; gondozás; haldoklóval való viszony;
megfelelő viselkedésmód; mit mondhatunk: haldoklónak, gyászolónak)
• A halálhoz való viszony (gyermeket hogyan neveljük erre; társadalom ho -
gyan kezeli – kulturális különbségek (más vallásokban, más nemzeteknél)
• Orvostudomány (határai; csecsemők életben tartása) 
Igehelyek
• 1Móz 1,28
• Préd  12
• Zsolt 90; Jn 11, 25; Róm 5,17; Róm 6,23
Tantárgybesorolás
• Biológia, osztályfőnöki óra
Téma
Jó és rossz
Témaindítás, kérdések
• Döntések, cselekedetek 
• Bűnök – bűnbocsánat
• Jócselekedetek – „Mit gondolhat Isten rólunk?”
• Küzdelem az engedelmességért
Igehelyek
• Róm 7,18–25; Róm 8,1–16
Tantárgybesorolás
• Osztályfőnöki óra
IFJÚSÁGI BIBLIAÓRÁK
20
03 Ifiorak temasorozat:06 Ifiorak temasorozat.qxd
2010.09.06.
11:45
Page 20
background image
Hívő identitás
Téma
Egyházunk tagjaiként
Témaindítás, kérdések
• Mikor kerültünk kapcsolatba a vallással? Ki által? Milyen indíttatásból?
• Hittanórák, konfirmáció emlékei, élményei
• Fiatalok érdeklődése: miről legyen szó?
• Felekezetek közötti különbségek, helyes attitűd kialakulása
• Felekezeti hagyományok
• Egyházért hozott áldozatok
Igehelyek
• Zsid 4,14; Zsid 10,24–25
Tantárgybesorolás
• Történelem
Téma
A liturgiába bekerült bibliai részletek, egyházi szövegek, iratok
Témaindítás, kérdések
• A keresztelés szövege (Agenda)
• A gyónás és úrvacsora szövege (Agenda)
• Az esketés szövege (Agenda)
• Legfontosabb hitvallási irataink (nem csupán felsorolásszerűen –
Ágostai hitvallás, Luther: Kis káté, Nagy káté, Schmalkaldeni cikkek)
• Énekeskönyvünk
• Jelképeink
Igehelyek
• Mt 28,18–20
• 1Kor 11,23–30
Tantárgybesorolás
• Írás–olvasás, történelem, ének, rajz–művészettörténet
Az ifjúsági bibliaórák témasorozata
21
03 Ifiorak temasorozat:06 Ifiorak temasorozat.qxd
2010.09.06.
11:45
Page 21
background image
Ember és társadalom
Téma
Társadalmi felelősségvállalás
Témaindítás, kérdések
• Fogyatékos  emberek
• Idősek
• Nem hívők
• Szegények
• Egyházépítés, -fenntartás, utánpótlás
• Gyermekek örökbefogadása
Igehelyek
• Lk 16,19–31
• Mt 25,31–46
• Jn 5,1–9
Tantárgybesorolás
• Környezetismeret
Téma
Szolgálat
Témaindítás, kérdések 
• Kiknek?
• Mikor?
• Motiváció? 
• Megfelelő mód?
• Alázat – büszkeség
Igehelyek
• Mk 9,33–37
• Mk 10,42–45
Tantárgybesorolás
• Társadalomtudomány
IFJÚSÁGI BIBLIAÓRÁK
22
03 Ifiorak temasorozat:06 Ifiorak temasorozat.qxd
2010.09.06.
11:45
Page 22
background image
Téma
Adakozás
Témaindítás, kérdések 
• Utcán, bankszámlán?
• Kinek?
• Motiváció?
• Mivel teszünk jót?
Igehely
• Lk 21,1–4
Tantárgybesorolás
• Számtan
Téma
Mindenkori kulturális hatások, nemzeti arculat, népi örökség, politika
Témaindítás, kérdések
• Depresszió, reménytelenség, önpusztítás, meghasonlottság
• Szerepvállalás (állásfoglalás, szavazás)
• Egyházi törvények – világi törvények
• Egyház és állam kapcsolata
• Hatalom (eredete, hogyan tekintünk rá?)
Igehelyek
• 2Kor 7,10
• Mt 22,17–22
• Róm 13,1–7
Tantárgybesorolás
• Történelem
• Társadalomtudomány
Az ifjúsági bibliaórák témasorozata
23
03 Ifiorak temasorozat:06 Ifiorak temasorozat.qxd
2010.09.06.
11:45
Page 23
background image
Az ember és közvetlen környezete
Téma
A család
Témaindítás, kérdések
• Házastársi kapcsolat
• Szülő–gyermek viszony (engedelmesség, tisztelet, kommunikáció)
• Családi viszonyok (hívő és nem hívő családtagok)
• Gyermekek hitéleti nevelése
• Tabutémák? (szexuális élet, vallás, családtagok előélete)
• Rokonok: látogatás, összetartás, számontartás
Igehelyek
• Mt 19,3–12
• Lk 15,11–32
• 2Tim 1,5
• Kol 3,20–21
• Róm 1,26–28
Tantárgybesorolás
• Osztályfőnöki óra
Téma
Tárgyi környezet
Témaindítás, kérdések
• Ház (berendezés? a ház lelke [pl. házi áldás a falon?], rend? csend?
nyugalom? élettér?)
• Gyermekek számára elérhető dolgok (pornóújság, internet)
• Képes Biblia, énekeskönyvek
Tantárgybesorolás
Rajz és műalkotások
IFJÚSÁGI BIBLIAÓRÁK
24
03 Ifiorak temasorozat:06 Ifiorak temasorozat.qxd
2010.09.06.
11:45
Page 24
background image
Téma
Baráti társaság
Témaindítás, kérdések
• A társaság befolyásoló hatása
• Szekták
• Az egyéniség megőrzése
• Hívő embernek maradni (kiutálás, el nem fogadás, hívő gőg)
Igehely
• 1Kor 15,33
Tantárgybesorolás
Szociálpszichológia
Téma
Munkahely
Témaindítás, kérdések
• Pályaválasztás
• Munkahelyi magatartás
• Elvégzett munka minősége
Igehelyek
• 1Kor 3,13–15
• Ef 4,28
• 1Thessz 4,11
Tantárgybesorolás
• Etika
Téma
Befolyásoló tényezők
Témaindítás, kérdések
• Különböző ezoterikus ismeretek, meditációs gyakorlatok, extatikus
állapotok (drog, alkohol, vallásos túlfűtöttség)
Az ifjúsági bibliaórák témasorozata
25
03 Ifiorak temasorozat:06 Ifiorak temasorozat.qxd
2010.09.06.
11:45
Page 25
background image
• Ünnepeink szokásrendszere: mikulás, karácsony, húsvét, pünkösd
• Étkezési szokások: böjt, vegetarianizmus
• Múlt-, jelen-, jövőszemléletünk, hogyan legyünk jelen a jelenben?
• Sajtóetika
Igehelyek
• Kol 3,23
• Ézs 2,6
• 2Kor 11,14–15
• Róm 14,5
• ApCsel 24,25
Tantárgybesorolás
• Néprajz
• Filozófia
• Etika
Párválasztás
Téma
Emberi oldal
Témaindítás, kérdések
• Viszonyulás a párkapcsolatokhoz
• Odaadás – egyéniség megőrzése
• Tisztelet – szeretet
• Férfi-nő: szerepek, társadalmi elvárások, hagyományok
• A házassághoz vezető út
• Szexuális élet (megkezdésének ideje; fogamzásgátlás, házasság előtt?)
Igehelyek
• Ef 5,21–33
• Péld 31,10–31
• 1Tim 2,8–15
• Énekek éneke
IFJÚSÁGI BIBLIAÓRÁK
26
03 Ifiorak temasorozat:06 Ifiorak temasorozat.qxd
2010.09.06.
11:45
Page 26
background image
Tantárgybesorolás
• Osztályfőnöki óra
Téma
Hitélet
Témaindítás, kérdések
• Hívő/nem hívő a párom
• Lelki  intimitás
• Egyedül/társsal megélt hit (imádkozás, Biblia olvasása)
Igehelyek
• 2Kor 6,14–18
Tantárgybesorolás
• Hittan
Téma
Házasság
Témaindítás, kérdések
• Mikor?
• Bizonyosság
• Oktatás (szükségessége)
• Polgári és/vagy egyházi szertartás
• Válás
• Cölibátus?
Igehelyek
• Préd 3,1–8
• 1Kor 7
Tantárgybesorolás
Osztályfőnöki óra
Az ifjúsági bibliaórák témasorozata
27
03 Ifiorak temasorozat:06 Ifiorak temasorozat.qxd
2010.09.06.
11:45
Page 27
background image
Ember és természet
Téma
A teremtett világ
Témaindítás, kérdések
• Kapcsolatunk az állatokkal (kutya, macska, papagáj, ló, halak, kígyó,
kedvenc állatom)
• Természetjárás (elcsendesedés)
• Mezei munkákban való részvétel
Igehelyek
• 1Móz 1,26.28.29; 9,3
• Zsolt 147
• Péld 30,24–31
• Jób 38–41
Tantárgybesorolás
• Természetismeret
• Biológia
• Földrajz
Téma
Környezetvédelem
Témaindítás, kérdések
• Környezettudatos magatartás a fogyasztói társadalomban
• Energiafelhasználás házi szinten (takarékosság)
Igehelyek
• 1Móz 1
Tantárgybesorolás
• Környezetismeret
IFJÚSÁGI BIBLIAÓRÁK
28
03 Ifiorak temasorozat:06 Ifiorak temasorozat.qxd
2010.09.06.
11:45
Page 28
background image
Téma
A gondviselő Isten kezében
Témaindítás, kérdések
• Globális felmelegedés/jégkorszak
• Világvége
Igehely
• Mt  24
Tantárgybesorolás
• Környezetismeret
• Földrajz
Téma
Nyaralás, szabadidő
Témaindítás, kérdések
• Sport, egészségmegőrzés
• Családdal, baráti társaságban
• Józan élet
Igehelyek
• 1Kor 6,12
• 1Kor 10,26.31
Tantárgybesorolás
• Testnevelés
Az ifjúsági bibliaórák témasorozata
29
03 Ifiorak temasorozat:06 Ifiorak temasorozat.qxd
2010.09.06.
11:45
Page 29
background image
03 Ifiorak temasorozat:06 Ifiorak temasorozat.qxd
2010.09.06.
11:45
Page 30
background image
Gyermekkatekézis
04 Gyermekkatekezis temasorozat:06 Ifiorak temasorozat.qxd
2010.09.06.
11:56
Page 31
background image
04 Gyermekkatekezis temasorozat:06 Ifiorak temasorozat.qxd
2010.09.06.
11:56
Page 32
background image
Gyermek-bibliaköri sorozatok
Gyermek-bibliaköri sorozat óvodásoknak és 1–2. osztályosoknak
Ez a fejezet az óvódás és 1–2. osztályos kisiskolás korosztály körében végzett
gyermek-bibliaköri munkát szeretné segíteni. A tanuló gyülekezetnek ezek-
ben a köreiben az egészen alapvető „tantárgyakra” épül az éves terv.
Az 1–16. fejezetek célja életképek felvillantása Jézus környezetéből, a
természeti környezet közel hozása. Indirekt módon szeretnénk érzékeltet-
ni, hogy a hétköznapi és a szakrális környezet nem válik el élesen egymás-
tól: Jézus az emberré lett Isten a mindennapi ember hétköznapjait éli, hogy
a hétköznapok megszokott dolgait jelekké tegye, melyek fölfelé, Isten felé
mutatnak. A 17–40. fejezetek minden témában egy-egy röpke áttekintést
nyújtanak jellegzetes ó- és újszövetségi példákat kiragadva. A rövid, „tantár-
gyakkal” jelölt blokkok mindig újra hasonló időbeni ívet rajzolnak, amely
talán meg is felel a legkisebbek áttekintő képességének.
A gyermek-bibliaköri órák témasorozata
33
Téma
Bibliai szakasz
Feldolgozás
Tantárgy
1. Jézus és
családja
A 12 éves Jézus a
templomban
Lk 2,41–52
Jézus olyan, mint mi – Jézus
más, mint mi. 
Hétköznap – ünnep.
Környezet-
ismeret
2. A pásztor
A jó pásztor
Jn 10,1–11a;
Lk 15,1–7
A pásztor a kitartó, a hűséges,
az önfeláldozó – Jézus a mi
pásztorunk.
Környezet-
ismeret
3. A halász
Péter halfogása
Lk 5,1–11
A halász a szívós, a szorgal-
mas – a munka áldása, sőt
több: a hivatás Jézustól való.
Környezet-
ismeret
04 Gyermekkatekezis temasorozat:06 Ifiorak temasorozat.qxd
2010.09.06.
11:56
Page 33
background image
GYERMEKKATEKÉZIS
34
Téma
Bibliai szakasz
Feldolgozás
Tantárgy
4. A pap
Keresztelő János szüle-
tésének ígérete 
Lk 1,5–25
Megszólítja az ember az
Istent, Isten az embert.
Környezet-
ismeret
5. Tenger
A tenger lecsendesítése
Mk 4,35–41
Jézus megszabadít félelme-
inktől.
Földrajz
6. Folyó
Jézus megkeresztelése
Mt 3,1–17
Jézus megtisztít bűneinktől.
Földrajz
7. Hegyvidék
Az irgalmas samáriai
Lk 10,25–37
Jézus szeretetre tanít.
Földrajz
8. Síkság
A magvető
Mt 13,1–8.18–23
Jézus igéjével táplál.
Földrajz
9. Szőlő
Jézus a szőlőtő
Jn 15,1–8
A Jézusban gyökerező élet.
Növénytan
10. Mustármag
A mustármag
Mk 4,30–32
A mennyek országába tartó
élet.
Növénytan
11. Fügefa
A terméketlen fügefa
Lk 13,6–9
A Jézus irgalmára szoruló
élet.
Növénytan
12. Szamár
Jézus bevonul
Jeruzsálembe
Mk 11,1–11
Az alázatos királyként érke-
ző Jézus.
Állattan
13. Olajfa
A Gecsemáné-kertben
Mk 14,32–46
A Jézust legyőzni szándéko-
zó ember.
Növénytan
14. Veréb
Ti sok verébnél értéke-
sebbek vagytok
Mt 10,29–31
A tanítványát megbecsülő
Isten.
Állattan
15. Bárány
A pásztorok Jézusnál
Lk 2,8–20
A gyermekké lett Isten.
Állattan
16. Hal
Ötezer ember megven-
dégelése – Mt 14,13–21
Az emberi szükséget betöl-
tő Jézus.
Állattan
17. Ábrahám
Elhívása, Izsák születése
1Móz 12,1–9; 15,1–6;
21,1–8
Isten megtartja ígéretét.
Régi törté-
netek
04 Gyermekkatekezis temasorozat:06 Ifiorak temasorozat.qxd
2010.09.06.
11:56
Page 34
background image
A gyermek-bibliaköri órák témasorozata
35
Téma
Bibliai szakasz
Feldolgozás
Tantárgy
18. Mózes
Kivonulás
2Móz 13,17–14,31
Isten vezet.
Régi törté-
netek
19. Királyok
Dávid
1Sám 17,26–58
Isten győz az ember életé-
ben.
Régi törté-
netek
20. Jézus
Jézus megdicsőülése
Mk 17,1–8
Isten Úr égen és földön.
Régi törté-
netek
21. Kőbe
Tízparancsolat
2Móz 19,1–9; 20,1–17
A „kemény” alap.
Írás
22. Pergamenre
Jeremiás
Jer 36
Elégethető, de el nem hall-
gattatható.
Írás
23. Viasztáblára
Zakariás
Lk 1,(5–25) 57–66
Isten akaratára igent
mondó.
Írás
24. Porba
A házasságtörő asszony
Jn 8,1–11
Emberi indulatokat elcsitító.
Írás
25. A falról
Bélsaccar lakomája
Dán 5
A megfejtett titkosírás.
Olvasás
26. A megtalált
törvény
Jósiás
2Krón 34
A megtalált kincs.
Olvasás
27. Zsinagógai
felolvasás
Jézus Názáretben
Lk 4,16–22
A valóra vált jövendölés.
Olvasás
28. Érted-e?
Fülöp
ApCsel 8,26–39
Nekem szól az üzenet.
Olvasás
29. Hét nap
Teremtés
1Móz 1,1–2,4
Régi idő – hosszú idő.
Számtan
30. Mennyi a
sok?
Talentumok
Mt 25,14–30
Mi az, ami nekem elég?
Számtan
31. Ami sok, az
sok
Hányszor bocsássak
meg? – A gonosz szolga
Mt 18,21–35
Mi az, ami nekem sok?
Számtan
04 Gyermekkatekezis temasorozat:06 Ifiorak temasorozat.qxd
2010.09.06.
11:56
Page 35
background image
GYERMEKKATEKÉZIS
36
Téma
Bibliai szakasz
Feldolgozás
Tantárgy
32. A hét első
napja
Jézus feltámadása
Jn 20,1–10
Az első az, ahonnan el lehet
indulni.
Számtan
33. Kürt
Jerikó
Józs 6,1–16.20
A győzelmes hangszer.
Ének
34. Hárfa
Dávid
1Sám 16,14–23
Zsolt 23
A békét adó hangszer.
Ének
35. Dal
Mária éneke
Lk 1,46–55
Édesanyám éneke.
Ének
36. Énekesköny-
veink
Kedves dalaink
Közösségünk éneke.
Ének
37. Fény
2Móz 13,17–22
Mt 2,1–12; Jn 8,12
Amit nehéz lerajzolni,
mégis csak általa látjuk az
életet.
Rajz
38. Jézus-ábrá-
zolások
Az „Én vagyok”-igék
Aki önmagát rajzolja elénk.
Rajz
39. Luther-rózsa
Luther-rózsa
Ami kifejezi, hogy kik
vagyunk.
Rajz
40. Hajó
Nóé, tanítványok, Pál
apostol
Ami összefog, tovább visz.
Rajz
04 Gyermekkatekezis temasorozat:06 Ifiorak temasorozat.qxd
2010.09.06.
11:56
Page 36
background image
A gyermek-bibliaköri órák témasorozata
37
Gyermek-bibliaköri sorozat 3–6. osztályosoknak
A munkaév témája a megismerés, feladata az ismeretek tudatos bővítése.
A gyermekbibliakör iskolás korosztályában a Bibliával ismerkedünk. Ezút-
tal nem egyes bibliai történetek mondanivalójával, hanem a Biblia egészé-
vel mint könyvvel. A tantervvel a 3–6. osztályos korosztályt célozzuk meg
(gyermekbibliakörös nagycsoport), akik már biztonságosan olvasnak és
még nem konfirmandusok. Ebben az „iskolás” munkaévben a témákat tan -
tárgyak köré csoportosítottuk. A gyermekbibliakör-vezető feladata az óra -
rendet összeállítani a különböző tantárgyakból. Heti egy órában szep tem -
ber től júniusig – ha az adventi vasárnapokat a karácsonyi készülődésre
szánjuk – körülbelül 33 óra áll rendelkezésre. Ebben benne vannak az össze-
foglaló órák. A tantervben sokkal több témát vetettünk föl, válogatni kell az
egyéni tanterv összeállításához a helyi adottságoknak, a tanítók érdeklődé-
sének, a csoport jellegének megfelelően. A témák sorrendjében először a
Biblia keletkezésével, a Biblia világával foglalkozunk. Ezután irodalom,
ének, számtan címek alatt az értő olvasással. Végül azzal, hogy mit jelentenek
a Biblia történetei a hívő ember számára. A munkaterv törzsét Takácsné
Kovácsházi Zelma hittanjegyzete adja, amelyet interneten te szünk hozzá-
férhetővé más anyagokkal, illusztrációkkal együtt (http:// munkaprogram.
lutheran.hu és http://eszak.lutheran.hu). A feldolgozás módja általában elbe-
szélés. Ezen kívül a feldolgozáshoz a táblázatban egy-két javaslat olvasható.
Téma
Bibliai szakasz
Feldolgozás
Tantárgy
1. Mit talál a ré gész ásója
ab ból, amit a Bib lia ír?
Champolion megfejti a
hieroglifákat. Rajzoljunk,
fejtsünk meg a hieroglifát.
Titkosírás készítése
Történe-
lem
2. Mit talál a ré gész?
Piramisok
Képek 
Történe-
lem
3. Mit talál a ré gész?
Ninive
1Móz10,11
Képek 
Történe-
lem
4. Mit talál a ré gész?
Ékírás
Ézs 36,1–10
Képek, Szanhérib prizmája
Történe-
lem
04 Gyermekkatekezis temasorozat:06 Ifiorak temasorozat.qxd
2010.09.06.
11:56
Page 37
background image
GYERMEKKATEKÉZIS
38
Téma
Bibliai szakasz
Feldolgozás
Tantárgy
5. Mit talál a ré gész?
Nimród
1Móz 10
Képek
Történe-
lem
6. Mit talál a ré gész?
Bábel
1Móz 11,3–4
Képek
Történe-
lem
7. Mit talál a ré gész? Úr
városa
1Móz
11,28–31
Képek
Történe-
lem
8. Mit talál a ré gész?
Kánaán
Történe-
lem
9. Mit talál a ré gész?
Qumrán
Szövegek olvasása
Történe-
lem
10. Mit talál a ré gész?
Nagy  He ró des  építkezései
Képek (Jeruzsálem,
Cézárea, Hebrón, Herodion,
Masszada)
Történe-
lem
11. Kik írták a Bibliát?
Szájról szájra
Sodoma (1Móz
13 és 19)
Sámson (Bír
14–16)
Szájról-szájra továbbadás
játék
Írás
12. Kik írták? A királyi
kancelláriában
1Kir 6–8
Írás
13. Kik írták? Jeremiás
lediktálja próféciáját
Jer 36
Írás
14. Kik írták? Babilon
vizei mellett
Jer 29,4–7.10
Zsolt 137
Írás
15. Lukács mindennek
pontosan utánajár
Lk 1,1–4
ApCsel 1,1–3
Írás
16. Pál levelet ír
Levélbeli köszöntések,
megszólítások, áldások
Pálnál, levélírás
Írás
17. Kik olvasták a Bibliát?
A befalazott tóratekercs
2Kir 22–23
Olvasás
04 Gyermekkatekezis temasorozat:06 Ifiorak temasorozat.qxd
2010.09.06.
11:56
Page 38
background image
A gyermek-bibliaköri órák témasorozata
39
Téma
Bibliai szakasz
Feldolgozás
Tantárgy
18. Kik olvasták? Ezsdrás
kora
Neh 8,1–12
Beszélgetés – Helyes az
elhatárolódás?
Olvasás
19. Kik olvasták? Énekel-
jetek az Úrnak!
Zsoltárok
Adott zsoltársorok közül
válasszák ki az érzéseikhez
közel állókat
Olvasás
20. Kik olvasták? A diasz-
póra és a zsinagóga
Lk 4,14–20
Olvasás
21. Kik olvasták? A
qumráni szövegek
Qumráni szövegek olvasása
Olvasás
22. Kik olvasták? Az
ószövetségi kánon
Olvasás
23. Kik olvasták? Az újszö-
vetségi kánon. Markion
Beszélgetés – Rossz a te -
rem tés? Igaza volt Marki -
onnak? Apokrifek olvasása
Olvasás
24. Papirusz és pergamen
Irattekercs-készítés
Gyakorlati
óra
25. A Biblia nyelve: héber
és görög
Héber és görög betűk rajzo-
lása
Idegen
nyelv
26. Fordítások – LXX
Idegen
nyelv
27. Fordítások – Jeromos
Idegen
nyelv
28. Fordítások – Luther
Idegen
nyelv
29. Fordítások – Károli
A Károli-Biblia olvasása
Idegen
nyelv
30. Tejjel, mézzel folyó
Kánaán
Zsolt 133,3
Képek: a tengertől a Jor dá -
nig, a Hermontól a pusztáig
– Izrael földrajza, éghajlata
Földrajz
31. Sátorként feszítette ki az
eget. Hogyan képzelték a Bib-
lia írói a földet?
Zsolt 104,2
Dán 4,8
2Kor 12,2
Térképrajzolás
Földrajz
04 Gyermekkatekezis temasorozat:06 Ifiorak temasorozat.qxd
2010.09.06.
11:56
Page 39
background image
Téma
Bibliai szakasz
Feldolgozás
Tantárgy
32. Állatok a Bibliában
Képek
Természet
 ismeret
33. Növények a Bibliában
Képek
Természet
ismeret 
34. Műfajok a Bibliában
Zsolt 103
Bír 14,14.18
Pál levelei
Jónás
példázatok
Énekek 4,1–5
Bibliai szakaszok keresése:
himnusz, találós kérdés,
levél, tanmese, példázatok,
szerelmes vers
Irodalom
35. Énekek a Bibliában és
az istentiszteleten
2Móz 15,20–21
Bír 5
Énekeskönyv
Énekeink bibliai utalásai
Ének
36. Számok: 7 – végtelen,
mindenség
1Móz 1,1–2,3
Számtan
37. Számok: 40 – böjt,
felkészülés, szembenézés
1Móz 8,6
2Móz 24,18
5Móz 8,2
1Kir 19,8
Mt 4,1–11
Számtan
38. Számok: 12 – Jákób
fiai
Számtan
39. Mit mond a Biblia az
idegenről, tisztátalanról a
számok nyelvén?
Mk 6,30–8,21
Szöveges feladat: Mk
8,19–21
Számtan
40. Szorzás: megbocsátás
– sokszoros áldás
1Móz 4,24
Mt 18,21–22
Mt 13,8
Mt 25,16–17
Számtan
41. A szegények Bibliája
Illusztrációk: miniatúrák,
festett ablakok
Rajz és
mű vé szet -
tör té net
42. Bibliai témájú művé-
szet
Képek, vetítés
Rajz és
mű vé szet -
tör té net
40
04 Gyermekkatekezis temasorozat:06 Ifiorak temasorozat.qxd
2010.09.08.
10:25
Page 40
background image
A gyermek-bibliaköri órák témasorozata
41
Ajánlott irodalom
Z
ÁSZKALICZKY
Zsuzsanna (szerk.): Láss, ne csak nézz! A Biblia és a képek.
Segédanyag hitoktatók számára. Hittanórai használatra. Evangélikus
Országos Múzeum, Budapest, 2009.
M
AGNUSSON
, Magnus: Ásóval a Biblia nyomában. Gondolat, Budapest, 1985.
A mezopotámiai világ atlasza. Helikon – Magyar Könyvklub, Budapest,
1998.
M
ASOM
, C.–A
LEXANDER
, P. (szerk.): Bibliai képeskönyv. Corvina, Budapest,
1990.
S
CHICK
, Alexander: Csodálatos Kumrán. Ethos, Budapest, 1999.
V
ARGA
Domokos: Ős napkelet. Móra, Budapest,1973. (Képes Történelem)
A
DAMIK
Tamás (szerk.): Csodás evangéliumok. Telosz, Budapest, 1998.
Téma
Bibliai szakasz
Feldolgozás
Tantárgy
43. Hitvallások a Bibliá-
ban
1Móz 1,1kk
Dán 3,17–18
ApCsel 10,34
Beszélgetés
Hittan
44. Mit jelentett a Biblia ré -
gen élt emberek életében?
Augustinus, Szent Ferenc,
Luther, mások vezérigéi
45. Mit jelent a Biblia gyü -
lekezeti tagok életében?
Idősebb gyülekezeti tagok
vallomásai
46. Mit jelent a Biblia a
gyermekbibliakör-vezető
életében?
04 Gyermekkatekezis temasorozat:06 Ifiorak temasorozat.qxd
2010.09.06.
11:56
Page 41
background image
04 Gyermekkatekezis temasorozat:06 Ifiorak temasorozat.qxd
2010.09.06.
11:56
Page 42
background image
Családi istentiszteletek
05 Csaladi istentiszteletek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
14:00
Page 43
background image
05 Csaladi istentiszteletek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
14:00
Page 44
background image
Családi istentiszteletek
Az egyházi év során a kisgyermekes családoknak is tarthatunk családos is -
ten tiszteletet. Ezek az alkalmak jó segítséget jelentenek abban, hogy a gyüle-
kezet családjai egymással is közösségbe kerüljenek, és a korosztály számára
is alkalmasabb formában tanulhassanak kicsik és felnőttek. Ezeknek az isten-
tiszteleteknek a liturgiája egyszerű, az itt énekelt énekek a gyermekek számá-
ra könnyebben megtanulhatók. A feldolgozás során min dig törekedtünk ar -
ra, hogy az alkalmaknak szülők számára is legyen mondanivalójuk.
Ezúttal a német fordítások alapján készült rendeket közöljük. Az éneke-
ket, amelyek nem találhatók meg magyar énekeskönyvben, csillaggal jelöl-
tük. Ezek szintén németből fordított énekek, és a http://mun ka prog ram.lu -
the ran.hu, valamint a http://eszak.lutheran.hu honlapról letölthetők.
A családi istentiszteletek sorozata
Szeptember
Tanévnyitó istentisztelet – minden korosztály bevonásával
Október
Nevemen szólított – emlékezés a keresztségre
November
Isten olyan, mint a kőszikla
December
A szeretet tetté lett (mikulásünnepi alkalom)
A családi istentiszteletek sorozata
45
05 Csaladi istentiszteletek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
14:00
Page 45
background image
Január
Imádkozzunk!
Február
A farsangi időben egy kötetlen farsangi együttlétet javaslunk
Március
Az irgalmas samáriai
Április
Húsvét
Május
Szívvel, szájjal éneklünk neked – Cantate vasárnapi témafeldolgozás
Június
Tanévzáró istentisztelet – minden korosztály bevonásával
Nevemen szólított
Énekek
Hát tapsoljunk…*
Az Isten mindenkit szeret* 
Légy velem, jó Istenem*
Kellékek
Énekeslap, névkártyák (ragasztható címkék) és tollak, létra, kendők, plüss-
állatok (medve, nyúl, macska, kutya, krokodil), keresztelőmedence, kancsó,
víz, tálka, gyertyák, terítő az oltárra, tartalék gyertyák a gyerekeknek
Üdvözlés
Isten hozott benneteket a templomunkban. Jó, hogy itt vagytok, gyerekek.
Jó, hogy a szülők és a nagyszülők is itt vannak. Ma a keresztelőre gondo-
lunk, és örülünk annak, hogy megkereszteltek bennünket. Így tartjuk ma
istentiszteletünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
CSALÁDI ISTENTISZTELETEK
46
05 Csaladi istentiszteletek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
14:00
Page 46
background image
Ének
Hát tapsoljunk…
Imádság
Köszönjük neked, Istenünk,
hogy te fogod kezünk.
Annak is nagyon örülünk,
hogy együtt lehetünk.
Templomodban s otthonunkban
veled mindig jó dolgunk van!
Ámen.
Főrész: A neved
Néhányotokat névről ismerek. Így tudom mondani: Szervusz, Klára, szer-
vusz, Viola! Szervusz, Misi! Szervusz …! 
Jó, ha nevünkön szólítva tudjuk egymást üdvözölni.
A neved – hozzád tartozik.
Mindnyájatoknak van egy névtáblája. Rajta áll a nevetek. Némelyetek
már maga is le tudja írni a nevét. 
Szomorú lenne, ha nem lenne neved. Akkor azt kéne mondanom: Halló,
te ott! Halló, te amott! Ez egyáltalán nem tetszene nekem.
Egy történetet szeretnénk eljátszani nektek, amelyben a nevek is nagyon
fontosak. Jól figyeljetek!
Előadás
A krokodil nevet kap
Olvasó, „óvónő”, öt gyermek (akik spontán eljátsszák a történetet, anélkül,
hogy a szöveget mondanák), krokodilbáb
A Falu utcai óvoda ajándékot kapott: új plüssállatokat, hogy a gyerekek
játszani tudjanak velük.
Az óvónő feltette a plüssállatokat a polcra, mindegyik szép helyet kapott.
(Az állatokat egymás után a létrára tesszük.)
Egy medve, egy nyúl, egy kutya, egy macska és egy krokodil. Mindjárt
láthatják őket a gyerekek, amint ma reggel megérkeznek az óvodába. Ott,
nézzétek! Már jön is egy gyerek. Természetesen rögtön felfedezi a szép új
Nevemen szólított
47
05 Csaladi istentiszteletek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
14:00
Page 47
background image
állatokat. Megáll a polc előtt. Gondolkodik, majd leveszi magának a kutyát.
Annak olyan vidám, fekete orra van.
„Téged választalak – mondja a gyermek. – Veled akarok játszani. De kell
még neked egy név: Szimatnak foglak hívni. Az én Szimatom!”
A kutya most nevet kapott. Szimatnak hívják.
Ott jön még egy gyermek. Leveszi magának a medvét, és magához
szorítja. Ah, milyen jó puha! És milyen simogatni való!
„Téged akarlak – mondja a gyermek. – Veled akarok játszani. Bozontnak
nevezlek el. Az én Bozontom!” Most a medve kapott nevet. Bozontnak
hívják.
Két gyermek jön ugrándozva. Megállnak a polc előtt. „Nézd, egy nyúl!”
– mondja az egyikük. „És egy macska!” – mondja a másik. 
„Szép fehér ez a macska! És az orra rózsaszínű. Miau, miau, kiscica,
gyere csak ide hozzám.” A gyermek elveszi a macskát, és megsimogatja.
„Veled akarok játszani – mondja. – Mici cicának foglak hívni. Az én Mici
cicám!” Nevet kapott most a macska. Mici cicának hívják.
A nyúl is nevet kap. „Ugrinak foglak hívni – mondja a másik gyerek –,
mert olyan jól tudsz ugrándozni.”
A gyerekek elmennek, és Mici cicával és Ugrival játszanak. 
Ki ül még a polcon? Ki nem kellett senkinek? Kivel nem akart senki sem
játszani? A krokodillal. Nézd, ott ül teljesen egyedül!
„Senki sem választott engem – gondolja a krokodil. – Senki sem talál
engem édesnek és bozontosnak. Senkinek sem kellek! Senki sem ad nekem
nevet!”
Szegény krokodil!
Ott jön Zolika. Zolika egyenesen a játékos polchoz megy. „Ó! – mondja
Zolika. – Egy krokodil. Csupa zöld. Hatalmas szája van, és igazi fogai. És
vidám szemei!”
Zolika elveszi a krokodilt. „Tetszel nekem – mondja Zolika. – Szeretnél
velem játszani?” (A krokodil bólint.) „De most kell még neked egy név.”
Zolika gondolkodik. „Hm. Konrádnak nevezlek. Halló, Konrád!” (Megsi-
mogatja a krokodilt.)
Már nem egyedül ül a krokodil a polcon. Végre. Ő most már Konrád.
Konrád krokodil. Milyen jól hangzik! Látod, hogy örül Konrád? Végre nevet
kapott ő is. És egy barátot is, aki kedveli őt!
CSALÁDI ISTENTISZTELETEK
48
05 Csaladi istentiszteletek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
14:00
Page 48
background image
Értelmezés
Milyen jó, hogy most már a krokodilnak is van neve – Konrád! És hogy van
valaki, aki ismeri a nevét, és kedveli őt!
Neked is van neved. Biztosan tudod azt is, ki találta ki, ki adta neked
a nevedet. Tudod azt is, hogy hívják a szüleidet? (Egymást névvel üdvö-
zöljük.)
Néha egyáltalán nem könnyű a szülőknek nevet találniuk a gyermekük
számára és a névben megegyezni. Néhányan sokáig keresik, és könyveket
lapozgatnak. Aztán megszülettél! És a szüleid számára életre kelt a neved.
Egészen fontos lett.
A szüleid és kis barátaid ismerik a neved. És: Isten is ismeri a neved.
Isten ismer téged! Mindnyájunkat! Istenhez tartozunk. Ezt ünnepeljük a
keresztségben. Kereszteléskor azt mondja Isten: „Ismerlek téged! Tudom a
neved. Itt vagyok számodra. Olyannak szeretlek, amilyen vagy. Hozzám
tartozol.”
Isten mindnyájunk nevét ismeri. Énekeljünk! (Közben mozogjunk.)
Ének
Az Isten mindenkit szeret
Átvezetés az áldáshoz
Kimondjuk a neved, áldást mondunk, és egy keresztet rajzolunk a kezedre
vízzel, amit a keresztelőmedencéből vettünk. Ehhez kijöhettek ide előre
hozzánk, gyerekek, talán papa vagy mama is szívesen veletek jön.
Áldás
(A keresztelőmedencében lévő kancsóból a közreműködők láthatóan vizet
töltenek kis tálkákba a gyerekeknek. A gyerekek előrejönnek, a közreműkö-
dők – kezükben a tálkákkal – lehajolnak gyerekmagasságba, megkérdezik a
gyermektől a nevét. Keresztet rajzolnak a kezére vízzel, amit a tálkából
vettek, és azt mondják közben: „Mária/Tamás…, Isten szeret téged, Isten
megáld téged, Isten örül neked…”)
Ének
Igen, Isten minden gyermeket szeret
Nevemen szólított
49
05 Csaladi istentiszteletek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
14:00
Page 49
background image
Imádság
Istenünk, te mindnyájunknak örülsz.
Ismered mindegyikünk nevét.
És mindenkinek azt mondod: Szeretlek téged.
Nem kell kiérdemelnünk a szeretetedet.
Elfogadsz olyannak, amilyenek vagyunk. Köszönjük neked.
Kérünk, legyél velünk és a családunkkal ma és mindennap.
Ámen.
Miatyánk
Áldás
Záróének
Légy velem, jó Istenem
Énekeslap
Szöveg az énekeslap hátuljára, ötletekkel a keresztelés napjának megünnep-
léséhez
Kedves Szülők és Keresztszülők!
Ünnepelik Önök családjukban a keresztelők napját? Amennyiben nem,
szeretnénk bátorítani Önöket erre. A keresztelő napja nagyszerű alkalom
arra, hogy közel vigyük a gyerekekhez a keresztség jelentését. Nem arra
gondolunk, hogy hatalmas erőfeszítések árán egy óriási ünnepséget kelle-
ne rendezni ajándékokkal, csak pár javaslatot szeretnénk tenni, hogyan
lehet ezt a napot a gyerekekkel (kortól függően) eltölteni.
Sok gyereknek van gyönyörűen elkészített keresztelői gyertyája, amelyet
erre az alkalomra meg lehet gyújtani. 
Meg lehet nézni közösen a keresztelőn készített képeket; meséljék el
Önök, mi minden történt azon a napon, kik voltak ott, hogyan ünnepel-
tek… 
Nagyobb gyerekek talán tudni szeretnék, hogyan szól a keresztelési
igéjük, és ki választotta.
A keresztség napja talán alkalom arra, hogy a keresztapa vagy kereszt-
anya látogatóba jöjjön, vagy a keresztgyerekükkel közösen valami progra-
mot csináljanak.
CSALÁDI ISTENTISZTELETEK
50
05 Csaladi istentiszteletek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
14:00
Page 50
background image
Az énekeskönyvben vannak énekek, szövegek és imádságok a keresztség
témájához, talán találnak valamit, ami Önökhöz szól. 
Vagy elénekelnek egyet ezen az énekeslapon található énekek közül.
Egy édesanya mesélte, hogy nálunk a keresztelési ige szépen leírva és
bekeretezve a gyermek ágya fölé van függesztve – milyen jó ötlet!
Van már Önnek is ötlete? Szép keresztelőnapokat kívánunk a családok-
nak!
Isten olyan, mint a kőszikla
Énekek
Kezdődjön hát az ünnepünk*
A bolond homokra épített
Légy velem, jó Istenem*
Kellékek
Két báb (Misi és Zsófi), homokot jelképező sárga krepp-papír, egy nagy
kő, esőt jelképező kék krepp-papírcsíkok, építőkocka vagy hasonló
házépítéshez (például legó) 
Üdvözlés
Ének
Kezdődjön hát az ünnepünk!
Imádság
Köszönjük neked, Istenünk,
hogy te fogod kezünk.
Annak is nagyon örülünk,
hogy együtt lehetünk.
Templomodban s otthonunkban
veled mindig jó dolgunk van!
Ámen.
Isten olyan, mint a kőszikla
51
05 Csaladi istentiszteletek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
14:00
Page 51
background image
Misi báb és Zsófi báb házat épít
A rövid bábjelenetben Misi és Zsófi épít fel egy-egy házat. Misi a tenger-
parton építi, mert ott sokkal kényelmesebb dolgozni, könnyebben megy
minden, és még gúnyosan ki is neveti Zsófit, aki erőlködik, és sokat fárad,
hogy a kősziklára építsen házat. Végül elkészül mindkettőjük háza. Misi
még akkor is gúnyolódik, hogy neki mennyivel egyszerűbb, mint Zsófinak,
mert nem a magas szikláról kell a tengerbe szaladnia, ha kánikula van.
Zsófi pedig minden fürdőzés után nehezen mászik vissza a magas sziklára
épített házába. De egyszer csak beborul az ég. Gyermekeket hívunk előre,
hogy kék krepp-papírcsíkokat rázva jelezzék a zivatart, és közben a kezük-
kel rázzák meg egy kicsit a fövenyes tengerpartot jelképező sárga krepp-
papírt. Egyszer csak Misi háza összedől. Misi siránkozni kezd. És Zsófi
elmagyarázza neki, hogy alap nélkül, homokra építeni nem jó.
Ének
A bolond homokra épített (mutogatással)
A történet értelmezése: itt tudunk Jézus példázata alapján a szülőkhöz szól-
ni: Milyen fontos, hogy Jézus szavára figyeljünk!
Imádság
Uram, ha félek, mögéd elbújhatok.
(Mindenki:) Mert te olyan vagy, mint a kőszikla.
Ha összeomlás fenyeget, beléd kapaszkodhatom.
(Mindenki:) Mert te olyan vagy, mint a kőszikla.
Ha kicsúszik a talaj a lábam alól, rád támaszkodhatom.
(Mindenki:) Mert te olyan vagy, mint a kőszikla.
Ha az élet viharai tombolnak körülöttem, te megvédesz engem.
(Mindenki:) Mert te olyan vagy, mint a kőszikla. Ámen.
Miatyánk
Áldás
Kihirdetjük, hogy kifelé menet mindenki egy kis darab sziklát kap, egy követ,
amelyen ez az ige áll: „Csak Isten az én kősziklám…” (Zsoltárok könyve 62,3)
Záróének
Légy velem, jó Istenem
CSALÁDI ISTENTISZTELETEK
52
05 Csaladi istentiszteletek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
14:00
Page 52
background image
A szeretet tetté lett
Szent Miklós
Énekek
Kezdődjön hát az ünnepünk*
Már itt a Mikulás*
Légy velem jó Istenem*
Kellékek
Püspöki jelmez Szent Miklósnak, jutazsák, annyi tízóraiscsomag, ahány
gyereket várunk, piros ajándékszalag a csomagok megkötéséhez, csoma-
gonként egy mandarin, egy csokoládétallér és egy kis Mikulás. Nagy
kartondoboz ház, az egyik oldalán két ablak és egy mosolygó száj, a másik
oldalán egy szomorú száj, három kis erszény. Ez az istentisztelet az eredeti
Miklós püspököt kívánja közel hozni a gyerekekhez, leginkább azt a legen-
dát, amely a népszerű Mikulás-ünnephez vezetett.
Üdvözlés
(Utalás arra, hogy ma egy különleges vendéget várunk.)
Ének
Kezdődjön hát az ünnepünk…
Imádság
Köszönjük neked, Istenünk,
hogy te fogod kezünk.
Annak is nagyon örülünk,
hogy együtt lehetünk.
Templomodban s otthonunkban
veled mindig jó dolgunk van!
Ámen.
(Kopognak a terem ajtaján – Szent Miklós püspöki süvegben, palástban és
pásztorbottal a kezében belép.)
A szeretet tetté lett
53
05 Csaladi istentiszteletek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
14:00
Page 53
background image
Interjú Miklós püspökkel
– Ki jött el a totyogók mai istentiszteletére? Olyan különlegesen vagy felöl-
tözve, igen, ki is vagy te?
– Miklósnak hívnak. Azt hiszem, sok gyerek ismer engem.
– Te vagy a Mikulás, aki eljössz a gyerekekhez, hogy örömet szerezz nekik, és
minden jóval megtömd a csizmájukat? Jó, hogy itt vagy. De az öltözéked
tényleg nagyon különleges.
– Nos, én püspök voltam. Ez itt a püspöki süvegem, a pásztorbotom és a
püspöki ruhám. Valamikor a püspökök piros kabátban és süvegben jártak,
erre emlékeztet most ez a piros kabát és sapka. 
– Nagyon híres vagy. Hogy lehet, hogy téged olyan sokan ismernek?
– Tudjátok, messzi tájról jövök, amelyet ma Törökországnak hívnak. Ott
születtem sok-sok évvel ezelőtt. A szüleim nagyon gazdagok voltak, szép
életem volt. Mindig szívesen hallgattam történeteket Jézusról, leginkább az
tetszett, ahogyan a szegényeknek és a betegeknek segített. Igen, én is szeret-
tem volna segíteni, mint Jézus.
Még nagyon fiatal voltam, amikor a szüleim egy súlyos betegségben
meghaltak. Nagyon szomorú voltam, rengeteget sírtam. Sokat tűnődtem,
és Jézusra gondoltam. Azután elhatároztam, hogy új életet kezdek. Pap
lettem, és sokaknak segítettem nagy vagyonommal. Gyakran titokban, úgy,
hogy nem is tudták, ki tett jót velük.
Később azt mondták az emberek, legyek a püspökük. Ez azt jelenti, hogy
óvjam őket a hitükben. Vállamra tették a püspöki palástot, fejemre pedig
süveget helyeztek. Az emberek tapsoltak és örültek. Természetesen püspök-
ként is a szegényeken segítettem, ahol csak tudtam. Az emberek messziről
jöttek hozzám, hogy lássanak és halljanak engem. Mindenhol azt beszélték:
„Miklós segít nekünk szükségünkben. Ott van, ahol szükség van rá.” 
– Különösen örülünk, hogy ma nálunk vagy, Miklós püspök. Ülj le, és maradj
velünk.
Ének
Már itt a Mikulás (egy versszak)
Megismerhettük Miklós püspököt, és hallottuk, milyen sok jót cselekedett.
Szeretnénk még nektek elmesélni, miért várnak rá ma is gyerekek.
CSALÁDI ISTENTISZTELETEK
54
05 Csaladi istentiszteletek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
14:00
Page 54
background image
Miklós és a három szűz legendájának elmesélése
Réges-régen élt egy szegény ember Myra városában, ahol Miklós is lakott.
Amalfinak hívták. Feleségével és három lányával egy házban éltek.
(Kitesszük a házat az asztalra – a mosolygós fele legyen kívül!)
Amalfi mindennap elment a piacra, hogy munkát keressen: favágást
gazdag emberek számára, csomagcipelést és másféle munkákat.
Abból a kevés pénzből, amit keresett, megvásárolta családjának, amire
az élethez szükségük volt. Mindenekelőtt a mindennapi kenyeret.
Egy napon Amalfi beteg lett. Nem tudott a piacra menni, hogy pénzt
keressen. „Ó, jaj – gondolta –, miből fog most a családom megélni?”
Éhség költözött a házba. „Mindnyájan éhen fogunk halni” – gondolta
Amalfi.
Felesége és három lánya is elvesztették minden reményüket. Hogyan
tovább? (Fordítsuk meg a házat!)
A három lány szívesen férjhez ment volna egy-egy kedves emberhez. De
nem volt pénzük, hogy megvásárolják mindazt, ami a családalapításhoz
szükséges: edényeket, asztalt, ágyakat, ruhaneműt. Így senki sem akarta
feleségül venni őket.
A város egyik fogadósa hallott Amalfi és családja szegénységéről. Egy
este felkereste Amalfit, és a fülébe súgta: „Add nekem mindhárom lányo-
dat. Kapsz értük három ezüstöt, és vége a szegénységnek!”
Amalfi tudta, milyen rossz ember a fogadós. Tudta, hogy eladná a lánya-
it. De mitévő legyen? Nem halhatnak éhen! Nehéz szívvel beleegyezett. A
fogadós már a következő nap el is vitte volna a lányokat.
Szomorú este volt.
Hangos sírás és jajgatás töltötte meg a házat, amit még az utcán is halla-
ni lehetett. Miklós, aki esténként gyakran sétált a város utcáin, Amalfi házá-
hoz ért. Meghallotta a panaszkodást és a siránkozást. Együtt érzett a szo -
mor kodókkal, és szeretett volna segíteni. 
Gyorsan hazasietett, és aranyérmékkel megtöltött három erszényt. 
Amalfi házánál csendben kivette kabátja alól az első erszényt, és az ablak-
párkányra tette. A második erszényt is elővette, és az első mellé állította.
Végül a harmadikat is előhúzta a kabátjából, és az ablakpárkányra tette.
(Az erszényeket egymás után a házhoz tesszük.)
Amikor nappal lett, és elvitték volna a három lányt, Amalfi megtalálta a há -
rom erszényt csillogó aranyakkal megtömve. Nagy öröm töltötte meg a házat!
(Megfordítjuk a házat.)
A szeretet tetté lett
55
05 Csaladi istentiszteletek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
14:00
Page 55
background image
Egyszeriben minden szükségnek vége lett.
Az éhség csillapítására kenyeret tudtak venni és gyógyszert, hogy Amalfi
meggyógyuljon. Edényeket, ruhaneműt és ágyakat is a lányoknak, hogy
férjhez tudjanak menni.
Feleségével és lányaival Amalfi nagy ünnepre készült. Feldíszítették a há -
zat. Meghívták a szomszédokat és a rokonokat, és késő éjszakáig mulattak.
Ének
Már itt a Mikulás (1–5. versszak)
A mi ajándékozási akciónk
Mikulás örömet szerez nekünk, mert megajándékoz bennünket. De azt is
megmutatja nekünk, hogyan tehetünk mi boldoggá másokat azáltal, hogy
ajándékot adunk nekik. Vannak gyerekek, akik nagyon szegények. Róluk
hallunk most. (A lelkész mesélhet például a bátonyterenyeiekről.)
Hozzatok magatokkal valamilyen játékot!
Imádság
Urunk, sok mindenünk van.
Jól vagyunk. Köszönjük neked!
Más gyerekeknek kevesebb jut, 
és nincsenek olyan jól, mint mi.
Kérünk, adj nekünk olyan szívet,
amely együtt érez ezekkel a gyerekekkel. 
Olyan szívet, amely szívesen 
szerez örömet másoknak.
Ámen.
Miatyánk
Ének
Légy velem, jó Istenem…
A Mikulás örül, hogy a gyerekek ilyen jók voltak, behívja a krampuszát, és
megajándékozza a gyerekeket.
CSALÁDI ISTENTISZTELETEK
56
05 Csaladi istentiszteletek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
14:00
Page 56
background image
Áldás
A Mikulás zsákjával a kijárathoz megy, és minden gyermeknek ad egy kis
csokit.
Imádkozzunk!
Énekek
Már minden harang csendül*
Imádkozz minden reggel
Légy velem*
Fényes csillag*
Kellékek
Asztal, bábok, alma, labda, kenyér, kő, kolbász, kígyó
Üdvözlés
Bevezető ének
Már minden harang csendül
Bevezető imádság
Istenünk!
Te jó Atyánk vagy!
Szereteted nagy!
Megszólíthatunk téged!
Kérhetünk téged!
Köszönetet is mondunk!
Mert mindent tőled kaptunk!
Ámen.
Gyertyát gyújtunk az örömeink kifejezésére.
Imádkozzunk!
57
05 Csaladi istentiszteletek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
14:00
Page 57
background image
Ének
Imádkozz minden reggel 
A lelkész elmondja, hogy az imádság az Istennel való beszélgetés, és hogyan
imádkozunk. Miért csukjuk be a szemünket, miért kulcsoljuk össze a
kezünket, és miért vagyunk csendben, ha más imádkozik.
Bábjáték
Misi, Zsófi és Olgi
Misi: 
Sziasztok, lányok! De jó, hogy itthon vagytok, én olyan éhes vagyok!
Kint játszottam a focipályán, és nagyon megéheztem már. Nem tudnátok
segíteni, hisz anyáék nincsenek itthon! 
Zsófi:
Persze, hogy tudunk, de én most mást csinálok. Kérd meg Olgit,
hogy segítsen neked!
Misi: 
Olgi! Te tudsz nekem valami uzsonnát adni? Majd kilyukad a gyom-
rom az éhségtől! 
Olgi: 
(magában kuncog) Persze, Misi, gyere csak, majd adok én neked! (A
közönség felé:) A múltkor olyan utálatos volt velem ez a Misi, most jól
megleckéztetem!
Misi:
Jaj de jó, hogy adsz nekem enni!
Olgi:
Mit kérsz? 
Misi:
Először is kenyeret! Mert nagyon éhes vagyok, aztán egy kis husit rá,
mert a kenyér önmagában kevés lenne… Aztán szívesen ennék egy kis
almát, mert az oltja a szomjat, és nagyon egészséges! (Misi leül, és vár a
nővérére és az ennivalóra.)
Olgi:
(Tálcán hozza a követ, a kígyót és a teniszlabdát.) Tessék, Misi, itt az
uzsonnád! 
Misi:
Olgi! Mi ez? Én kenyeret kértem, és te követ adtál, husit kértem, és te
kígyót adtál, én almát kértem, és te egy labdát raktál a tányéromra! Ezek
ehetetlenek, nem fogok jóllakni… Azt ígérted, hogy adsz nekem enni!
Milyen rossz, gonosz vagy! (Sírni kezd.)
Zsófi:
(jön be) Mi van, Misi? Miért sírsz? 
Misi:
Mert Olgi nem szeret engem! Éhes vagyok, és kenyeret kértem, Olgi
pedig egy követ rakott elém! Husit kértem, és egy ronda kígyót rakott a
tányérra, almára vágytam, ő meg egy teniszlabdát tett az asztalra! 
Zsófi: 
Olgi! Mit csináltál?! Miért vagy ilyen gonosz?
CSALÁDI ISTENTISZTELETEK
58
05 Csaladi istentiszteletek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
14:00
Page 58
background image
Olgi: 
(megszeppenve) Én csak vicceltem…
Zsófi:
Lehet, hogy te csak vicceltél, de ez nem volt jó vicc. De erről eszem-
be jutott valami. Az Úr Jézus egyszer az imádságra tanította a tanítványo-
kat. Ő mesélt arról, hogy az ember is jót ad a gyermekének, amikor az kér
tőle. Ha kenyeret kér, nem követ ad, ha tojást kér, akkor nem skorpiót ad,
ha halat kér, nem kígyót ad! S ha az ember jót ad a gyermekének, akkor
mennyivel inkább jót ad mindig nekünk az Isten… Ha kenyérre van szük-
ségünk, kenyeret ad, és mindig jót ad nekünk, ami a javunkra van!  
Olgi:
Bocsáss meg, Misi! Máskor nem teszek ilyet veled! 
Zsófi:
Tanuljuk meg együtt Jézus szavát az imádságról: „Kérjetek, és adatik
nektek! Keressetek és találtok! Zörgessetek, és megnyittatik nektek! Mert
aki kér, kap, aki keres, az talál, és a zörgetőnek megnyittatik!”
Misi: 
Na jó, jó, elég már a beszédből, mert én olyan éhes vagyok! Kérek
kenyeret, husit meg almát!
Zsófi és Olgi:
Tessék, Misi! (Kenyeret, kolbászt és almát tesznek elé.) De
mielőtt elkezdesz enni, imádkozzál, ahogy anyuék tanították…
Misi és a lányok: 
(imádkoznak) Jövel, Jézus, légy vendégünk, áldd meg,
amit adtál nékünk. Ámen.
Zsófi: 
Remélem, megtanultátok Jézus szavát: Kérjetek, és…
Misi: 
…?
Zsófi: 
Ki segít Misinek? 
Gyerekek: 
…adatik nektek.
Zsófi: 
Keressetek…
Olgi:
…?
Zsófi:
Ki segít Olginak? 
Gyerekek: 
… és találtok.
Zsófi: 
Zörgessetek, és…
Misi: 
…fájni fog a kezetek! 
Zsófi: 
…de bolond vagy, Misi, nem így monda Jézus, hanem: zörgessetek,
és…
Gyerekek: 
…megnyittatik nektek!
Zsófi:
Mert aki kér… 
Olgi:
…kap, 
Zsófi:
…aki keres,
Misi: 
…az talál, 
Zsófi:
…és a zörgetőnek megnyittatik! Most mindenki mondja: Kérjetek,
és…
Imádkozzunk!
59
05 Csaladi istentiszteletek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
14:00
Page 59
background image
Gyerekek:
…adatik nektek! 
Zsófi: 
Keressetek…
Gyerekek:
…és találtok! 
Zsófi: 
Zörgessetek, és…
Gyerekek:
…megnyittatik nektek!  
Zsófi:
Mert aki kér,…
Gyerekek:
…kap, 
Zsófi:
…aki keres,
Gyerekek: 
…az talál, 
Zsófi:
…és a zörgetőnek megnyittatik! Ezért imádkozzatok bátran! 
Témaének
Imádkozz… (mutogatással)
Lelkész a szülőkhöz
Az imádság nem mindig egyszerű. Mégis, ha a gyermekeinkre gondolunk,
legtöbbször könnyebb lesz. A gyermekeink inkább rávesznek bennünket,
hogy ismét imádkozzunk.
Asztali áldás vagy esténként lefekvés előtt – a gyermekek emlékeztetnek
bennünket az ima mint régi szokás magától értődőségére, például ahogyan
visszatekintve lezárjuk a napot, és kezünkből egy magasabb felelősségi
szintre helyezzük. Vagy az étkezés előtti ima: a hála mellett, amely megta-
nít bennünket értékelni az ételt és az ajándékokat, az asztali imádság az
együttes kezdés jele, tehát strukturál, ezáltal tájékozódási pont is egyben.
Ez családi együttléteinket gazdagítja, és a nevelésben is segítségünkre lehet.
Aki már gyermekként imádkozik, annak megvan az esélye, hogy felnőtt-
ként érzékenyebb és figyelmesebb legyen. Isten az életet akarja, és ehhez
adja az imádságot. Ebben sok mindennek helye van, mutassuk meg gyer-
mekeinknek!
Záróimádság
Urunk, köszönjük, hogy megmutattad nekünk, mit jelent az imádság, mi -
lyen sok helye és formája van az imának. Segíts nekünk megtalálni a meg -
fe lelő szavakat, és kérünk, hogy imádságunkban embertársainkra is gon -
dol junk. Hálásak vagyunk azért is, hogy jól megértesz bennünket, elfogadsz
ben nünket olyanoknak, amilyenek vagyunk, és hogy mindig meghallgatsz
ben nünket.
CSALÁDI ISTENTISZTELETEK
60
05 Csaladi istentiszteletek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
14:00
Page 60
background image
Jézus szavaival így imádkozunk.
1
Ha a hitemről szeretnék beszélni, azt mondom:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, 
Szenteltessék meg a te neved.
Ha azt élem meg, milyen békétlenek az emberek, bízom benne: 
Jöjjön el a te országod.
Ha néha fejjel megyek a falnak, azt mondom:
Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Ha észreveszem, hogy mindaz, amim van, nem magától értetődő, így imád-
kozom:
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
Ha másokkal éreztetni akarom: ez nem rám tartozik, így imádkozom:
És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek.
Ha mindennek a könnyebb végét akarom megfogni, és csak saját magamat
látom, arra gondolok: 
És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
Ha néha igazán boldog vagyok, és szilárdan remélem, hogy minden jóra
fordul, akkor hiszem:
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
Miatyánk (együtt)
Áldás
Záróének
Fényes csillag…
Boldog új évet kívánunk!
Imádkozzunk!
61
1
Thomas Klocke – Johannes Thiele: Mit Kindern durch das Kirchenjahr. Bechtermünz
Verlag, 1998. 141–142. o.
05 Csaladi istentiszteletek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
14:00
Page 61
background image
Az irgalmas samáriai
Énekek
Te hívtál ide minket*
Érzem, Jézus jött közel*
Isten áldásával*
Kellékek
Gyertyák, mécsesek a gyerekeknek, flanelképek az irgalmas samáriai törté-
netéről
Harangszó
Meggyújtjuk a gyertyákat.
Üdvözlés
Ének
Te hívtál ide minket
Imádság
Köszönjük neked, Úr Jézus,
hogy te vagy a szeretet!
Tőled tanulhatjuk meg, 
hogy mit kell tennünk!
Tőled tanulhatjuk meg, 
hogy miként kell segíteni!
Tőled kaphatunk erőt az igazi szeretetre!
Ámen.
Ráhangolódás a témára
Szemek
Hol van a szemetek?
Csukjátok be a szemeteket! Láttok valamit? Nem látunk semmit.
Ha kinyitjuk a szemünket, és körülnézünk, sok mindent láthatunk. 
Mit láttok?
(Hagyjuk a gyerekeket mesélni.)
CSALÁDI ISTENTISZTELETEK
62
05 Csaladi istentiszteletek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
14:00
Page 62
background image
Fülek
Mutassatok a fületekre! A fülünkkel hallunk? 
Mi mindent hallunk a fülünkkel?
(Hagyjuk a gyerekeket mesélni.)
Ha valaki énekel, sír, nevet…
Kezek
Hol vannak a kezeitek? 
Nem látom. Emeljétek fel magasra, a levegőbe, és intsetek ide nekem vagy
a mellettetek ülőknek!
Mi mindent tudnak a kezek csinálni?
(Hagyjuk a gyerekeket mesélni.)
Igen, a kezek sok mindent tudnak csinálni.
Lábak
Most álljatok fel mindannyian!
A lábaitokon álltok. Mihez kellenek a lábaink?
(Hagyjuk a gyerekeket mesélni.)
Ezután a gyermekek közül előrehívok néhányat. Azt kérem, hogy csukják
be szemüket, és hallgassák a hangokat. A széksorokból valakit felkérek,
hogy szóljon, másvalakit arra, hogy nyöszörögjön, egy harmadikat arra,
hogy kiáltson. S a gyermekeknek meg kell mutatni, hogy honnan jött a
hang, és merre indulnának el a hangot hallva.
Képek segítségével felelevenítjük Jézus példázatát az irgalmas samáriairól.
Jézus a Bibliában tanítványainak és néhány írástudónak meséli ezt a
történetet.
Egy ember, talán Lukácsnak hívták, Jeruzsálemből Jerikóba tartott az
úton. Az út a sivatagon keresztül vezetett. Jobbra és balra csak sziklás
hegyek emelkedtek a magasba. Mivel nagyon forrón sütött a nap, és ezen a
környéken alig volt víz, semmilyen növény nem élt meg. Így aztán az úton,
amelyen Lukács végigment, nem volt semmi, csak homok és kő. Lukács
már egy ideje úton volt, a nap is egyre magasabbra emelkedett, egyre mele-
gebb lett, s Lukács erősen izzadt.
Egyszer csak észrevette, hogy valaki követi őt, de mielőtt még rájött
volna, mi is történik, valaki fejbe ütötte, és a földre rogyott. Homályosan
Az irgalmas samáriai
63
05 Csaladi istentiszteletek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
14:00
Page 63
background image
látta, ahogy egy rabló összeszedi a csomagját, ruhájából még gyorsan
kihúzza a pénztárcáját, és amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is tűnt.
Lukács fekve maradt, túlságosan súlyos volt a sérülése ahhoz, hogy fel
tudjon állni, a feje erősen vérzett, és nagyon gyengének érezte magát. Még
ahhoz is gyenge volt, hogy segítséget kérjen. Egyszer csak jött egy ember az
úton. „Ő majd segít nekem” – gondolta Lukács. Az ember – akinek öltözé-
kéről látni lehetett, hogy pap – észrevette Lukácsot, amint az úton feküdt.
De neki időben Jeruzsálembe kellett érnie az istentiszteletre. Nem ért rá a
sérülttel törődni. Gyorsan továbbment, és úgy tett, mintha észre sem vette
volna Lukácsot.
Lukács becsukta a szemét. Nagyon szomjas volt – és senki sem volt a
láthatáron.
Kicsivel később lépteket hallott. Egy lévita – templomi segítő – jött az
úton. Amikor meglátta a sérült Lukácsot, megtorpant, és állva maradt. De
aztán eszébe jutott, hogy neki mindenképpen időben meg kell érkeznie
Jeruzsálembe. És mivel már amúgy is késésben volt, továbbsietett. Lukács
még mindig a tűző napon feküdt.
Egyszer csak jött az úton egy harmadik ember egy szamárral. Ez az
ember Samáriából származott. Ahogy Lukácsra esett a pillantása, rögtön
látta, hogy segítségre van szüksége. Gyorsan odarohant hozzá, és óvatosan
megvizsgálta a sérültet. Bort és olajat öntött sebeire, és gondosan bekötöz-
te Lukács fejét.
Mivel Lukács nem tudott járni, felültette őt a szamárra. Aztán együtt
útra keltek. A samaritánus tudta, hogy nem messze van egy fogadó, ahova
el tudná vinni a sebesültet. A fogadóban aztán ellátta a sérült Lukácsot.
Adott neki enni és inni, és ápolta a sebeit.
A következő reggelen azonban tovább kellett utaznia a samaritánusnak.
De mielőtt elköszönt volna, beszélt a fogadóssal, és adott neki két ezüstdé-
nárt. Azt mondta neki: „Viseld gondját, ápold őt, míg újra egészséges nem
lesz. Ha nem lesz elegendő a pénz, a többit megadom, amikor visszafelé
ismét betérek.” És azzal útnak indult.
Amikor Jézus elmesélte ezt a történetet, megkérdezte tanítványait: „Ki
cselekedett helyesen?” A tanítványok biztosak voltak magukban, és azt
válaszolták: „A samaritánus!” „Menjetek, és cselekedjetek ti is hasonló-
képpen!”– válaszolta Jézus.
CSALÁDI ISTENTISZTELETEK
64
05 Csaladi istentiszteletek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
14:00
Page 64
background image
Ének
Érzem, Jézus jött közel
A történetben éppen azok az emberek néztek el a sérült mellett, akiktől
leginkább segítséget lehetett volna várni – tulajdonképpen érthető, és néha
valóban így történik. Gyakran olvassuk, hogy például baleseteknél a kíván-
csiskodók ahelyett, hogy segítenének, még az utat is elállják a mentők elől,
és a fotósok a legjobb képeket akarják készíteni. Miközben pusztán azt kel -
le ne tenniük, amit mindenki tud: segíteni.
A legfontosabb, hogy spontán cselekedjünk, anélkül, hogy hosszasan
mérlegelnénk előtte, vagy attól félnénk, rosszul cselekszünk. A vigasztaló,
jó szavak is sokat tudnak segíteni. De mindig látjuk, ha a másik rosszul van,
vagy mindig érdeklődünk a hogyléte felől?
A gyerekeknél gyakran az is elég, ha ölbe vesszük, és megvigasztaljuk őket.
Ne felejtsük el, hogy mi magunk is kerülhetünk „a padlóra”, és szorul-
hatunk segítségre. Leginkább azt kívánnánk magunknak, jöjjön valaki, és
segítsen.
Még egyszer, emlékeztetőül: a felebarátod az, akinek most, éppen ebben
a pillanatban rád és a segítségedre van szüksége; mindegy, hogy közel áll
hozzád, vagy sem, szereted-e őt, vagy sem.
Imádság
Miatyánk
Adománygyűjtés
Ének
Isten áldásával
(Az ének alatt a családok odatérdelnek az oltárhoz, és személyes áldásban
részesülnek.)
Áldás
Útravaló: géz, kötözőpólya mindenkinek
Az irgalmas samáriai
65
05 Csaladi istentiszteletek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
14:00
Page 65
background image
„Örvendezzetek – Jézus él!”
Húsvéti istentisztelet
Énekek
Légy velem, jó Istenem*
Mily nagy az Isten szeretete*
Örvendjünk, mert Jézus él*
Jézus feltámadt*
Isten áldásával*
Kellékek
Gyertyák és gyufa az üdvözléshez és az ajándékokhoz.
A történethez: báb és válogatott diaképek a passióról és a húsvéti történet-
ről. (A válogatást az Evangélikus Országos Múzeum által készített CD-ről
ajánljuk.)
Ének
Légy velem, jó Istenem
Imádság
Istenünk!
Köszönjük neked húsvét ünnepét!
Köszönjük neked húsvét örömét!
Most is légy mivelünk, 
növeld a hitünk!
Mi neked éneklünk,
szívből dicsérünk!
Ámen.
Téma: Jézus élete
Sokan közületek karácsonykor is voltak istentiszteleten.
Miért ünnepelünk karácsonykor? Meg tudja nekem valaki mondani?
(Meghallgatjuk a válaszokat.)
Mert Jézus megszületett.
(Jézus jelképeként állítsunk fel egy gyertyát.)
Mi mindent tett Jézus? (Meghallgatjuk a válaszokat.)
CSALÁDI ISTENTISZTELETEK
66
05 Csaladi istentiszteletek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
14:00
Page 66
background image
Jézus betegeket gyógyított, szomorúakat vigasztalt, a vihart elcsendesítette.
Jézus sokat beszélt és mesélt. Tudja valaki, mit mondott?
(Meghallgatjuk a válaszokat.)
Jézus azt mondta, hogy Isten szereti az embereket, arról is beszélt, hogyan
kell egymással bánni, például segíteni kell egymásnak…
Énekeljünk Isten szeretetéről!
Ének
Mily nagy az Isten szeretete
Történet
Egy közreműködő mesél, egy bábbal beszélgetve. Közben nagyheti és húsvéti
képeket vetítünk, és Misi báb a képeket látva csodálva kérdez. Neki válaszol-
va mondjuk el a húsvét történetét. A mesélésben segíthetnek a gyermekek is.
Jézus sokat beszélt Istenről. Sok tanítványa lett, akik követték őt.
Néhányan irigykedtek rá. Féltek a hatásától: „Ez az ember veszélyes. Ki
kell találnunk, hogyan szabadulunk meg tőle!”
Elhatározták, hogy megölik Jézust.
Egy nap katonák jöttek, és elfogták Jézust.
Egy bíró kereszt általi halálra ítéli Jézust.
Jézus meghalt a kereszten.
Jézus tanítványai nagyon szomorúak.
„Hogyan tovább? Annyira hiányzik nekem! Olyan szomorú vagyok!”
Jézus tanítványai három napon keresztül sokat sírtak, egymás mellett
ültek, és róla beszéltek.
Amikor a nap felkelt a harmadik napon – vasárnap –, három asszony
ment a sírhoz.
Szomorúak, a halott Jézusra gondolnak, és a sírjához szeretnének
menni. Hirtelen világos lesz körülöttük.
Egy angyalt látnak meg. Először megijednek az asszonyok.
Az angyal azt mondja: „Ne féljetek! Jézust keresitek, aki meghalt a
kereszten. Jézus már nem a sírjában fekszik. Isten feltámasztotta őt. Jézus
él. Menjetek el a tanítványokhoz, és adjátok tovább a hírt! Jézus feltámadt!
Jézus él!”
Akkor az asszonyok azonnal útra kelnek. Fel sem tudják fogni.
„Örvendezzetek – Jézus él!”
67
05 Csaladi istentiszteletek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
14:00
Page 67
background image
Jézus él! Ha ezt a többiek megtudják!
Ezért ünnepeljük a húsvétot.
Az asszonyok örömére egy énekkel hangolódunk rá.
Ének
Örvendjünk, mert Jézus él!
Húsvéti gyertyák készítése
Annak jeléül, hogy Jézus velünk is itt van, minden család kap egy gyertyát,
amelyet előre elkészített viaszcsíkokkal kidíszíthetünk.
A napokat és a napsugarakat előre kivágjuk, és „napcsomagokat” készítünk
(fóliába csomagoljuk); minden család kap egy gyertyát és egy csomagot. A
napot aztán kezünk melegével rá lehet nyomni a gyertyára.
Ének
Jézus feltámadt
Adományok gyűjtése
Imádság
Köszönjük, Jézus, hogy húsvét van. Örülök, hogy feltámadtál, és élsz ma is.
Szeretnék tovább beszélni a szeretetedről, kérlek, segíts ebben engem.
Jézus, te vagy a világ fényessége. Általad lesz fényesség a világon. Légy
mindenkivel, aki szomorú, magányos vagy éhezik. 
Jézus, örülök a mai napnak. Légy velünk ma mindenben, amit teszünk,
és köszönjük, hogy együtt vagyunk itt az istentiszteleten és a családban.
Miatyánk
Áldás
Ének
Isten áldásával
Búcsúzás és hirdetés
CSALÁDI ISTENTISZTELETEK
68
05 Csaladi istentiszteletek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
14:00
Page 68
background image
„Boldogabban éneklünk”
Kantáta
Énekek
Kezdődjön hát az ünnepünk*
Boldogabban éneklünk
Zengjünk dalt az Úrnak!
Ma olyan nap van*
Isten áldásával*
Kellékek
Bábok, korona, bot és gitár, valamint a rizscsörgők készítéséhez való anya-
gok, szerszámok. (Lásd később a hangszerek barkácsolási útmutatójánál.)
Érkezéskor minden gyermek kap valamit, amiből később hangszert készít-
het: gombot, kupakot, pálcikát, dióhéjat vagy filcdarabot. Ez az istentiszte-
let abból a megfontolásból született, hogy az éneklés, a zene, a ritmus élet-
örömünk kifejezésének eszközei, és már kicsi gyermekek is használják
ezeket, néha ösztönösen is. A zenének az istentiszteletek rendjében is meg -
határozott helye van. Énekelve dicsérjük Istent azért, amit velünk és a világ-
ban tesz. A dicséret mellett azonban panaszt, gyászt és más érzéseket is
kifejezhetünk a zene segítségével.
Hangszerkészítés
Hangszereket készítünk, hogy kísérni tudjuk énekünket, mint ahogyan Dá -
vid is hárfán kísérte énekét. Közreműködők vezetésével és a szülők segítsé -
gé vel különböző állomásokon életkoruknak megfelelő nehézségű hangsze-
reket készítenek a gyerekek: hullámpapír-karcolót (inkább idősebbek),
gomb szalagot, söröskupakcsörgőt, rizscsörgőt, diókereplőt (szintén időseb-
bek). A rizscsörgőkhöz WC-papír-gurigákat valamilyen szövettel, anyaggal
előre beragasztunk. A gyerekek megtöltik a gurigákat rizzsel, és a végeket
elő re elkészített szövetkarikákkal beragasztják.
A gyerekek visszamennek a helyükre, a hangszereket együtt kipróbáljuk.
„Boldogabban éneklünk”
69
05 Csaladi istentiszteletek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
14:00
Page 69
background image
Üdvözlés
Ének
Kezdődjön hát az ünnepünk…
Imádság
Köszönjük neked, Istenünk,
hogy te fogod kezünk! 
Köszönjük neked, Istenünk,
hogy szól az énekünk! 
Vidám szívvel énekelünk,
néked szól dalunk!
Hálás életünkkel
téged szolgálunk!  
Ámen.
A téma felvezetése
Két báb, Zsófi és Misi beszélget egymással az éneklésről.
Misi:
(dúdolva) „mert Isten elfogad…”
Zsófi: 
Ki lehet az? Ki dúdol ilyen korán reggel?
Misi:
(tovább dúdol) „…téged, s másokat…”
Zsófi: 
„Á, hát ez az én barátom, Misi! Szia! Áruld el nekem, mi történt
veled, miért énekelsz ilyen hangosan és élvezettel korán reggel?
Misi: 
„Mert örülök… Örülök a szép időnek, mert jó kedvem van, és mert
olyan sok gyerek van itt. (A gyerekekhez fordulva) Ti is olyan szívesen
énekeltek, mint én? (Beszélgetés)
(Zsófinak) És te hogy állsz az énekléssel? Te nem énekelsz szívesen?
Zsófi: 
De, de, csak egyedül nem merek. Mindig csak a többi gyerekkel
együtt énekelek.
Misi: 
Akkor kérdezzük meg a gyerekeket, elénekelnek-e veled és velem egy
éneket!
Zsófi: 
És melyik éneket? Milyen énekeket ismertek? (Beszélgetés a gyere-
kekkel)
Tudjátok mit? Ismerek egy éneket, ami nekem nagyon tetszik, az a címe,
hogy „Boldogabban éneklek…” Ti is megtaláljátok az énekeslapokon. Ezt
énekeljük el együtt!
CSALÁDI ISTENTISZTELETEK
70
05 Csaladi istentiszteletek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
14:00
Page 70
background image
Ének
Boldogabban éneklek…
A történet első része 
(eljátsszuk és elmeséljük.)
A Bibliából szeretnék nektek ma egy történetet elmesélni egy Dávid nevű
kisfiúról. Még kicsi volt ugyan, de volt már egy fontos feladata: az édesap-
ja bárányait kellett legeltetnie. (Egy kisfiú kap egy botot)
Minden reggel, még majdnem sötétben, kiment a legelőre, ahol a bárá-
nyok még aludtak. A többi pásztor gyakran hangosan kiabált, hogy a bárá-
nyok felébredjenek. Dávid azonban teljesen másképp csinálta. Leült a lege-
lő szélére, elővette hárfáját, és egyszerűen elkezdett énekelni, először hal -
kan, majd egyre hangosabban. Gyönyörűen tudott énekelni. Amikor a bá -
rá nyok álmukban meghallották őt, felébredtek, és amilyen gyorsan csak
tudtak, Dávidhoz szaladtak. „Beee” – mondták, és ők is be akartak kapcso-
lódni Dávid énekébe. De ők nem tudtak olyan szépen énekelni, mint Dávid.
Ezért csak leheveredtek a földre, és hallgatták, ahogyan Dávid énekel, és
hozzá a hárfáján játszik.
És Dávid nem akármit énekelt, hanem saját maga költötte a dalait. Köz -
ben egyszerűen körbetekintett, és látta a szép napot, a gyönyörű füvet, az
erdőket, virágokat és a madarakat. És az esőt is, amely elegendő vizet ad a
növényeknek, hogy ne kelljen szomjazniuk.
„Igen, minden fa, minden madár, minden virág, a nap, még az eső is Is -
tent dicséri, aki teremtett benneteket” – énekelte. Mindig új énekeket talált
ki Dávid. És amikor a kezével a hárfát pengette, Istennek minden hang
örömet szerzett.
Itt megszakítjuk a történetet, és azt csináljuk, amit Dávid is: Isten örömé-
re énekelünk. Ő minden hangot meghall, amelyet a dicsőségére énekelünk,
és örül neki.
Ének
Zengjünk dalt az Úrnak (megpróbáljuk kánonban)
A történet második része
Így énekelt hárfakísérettel Dávid mindennap a bárányok mellett, és közben
egyre nagyobb és nagyobb lett. Vidám fiú volt. Egyszer megjelent előtte a
legelőn Isten követe, és azt mondta: „Egy napon nagy király lesz belőled,
„Boldogabban éneklünk”
71
05 Csaladi istentiszteletek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
14:00
Page 71
background image
mert nagyon szereted Istent, és mindennap neki énekelsz. Jó király válik
majd belőled, akit szeretnek az emberek.”
A királyi palotában azonban Saul király trónolt, aki egyáltalán nem volt
vidám. Különös betegsége volt. Nem tudott nevetni, viszont gyakran szo -
mo rú volt, majd dühös lett, olyan dühös, hogy a falhoz vágott valamit, az -
tán megint visszaült a trónjára, és egyszerűen sírni kezdett. Senki sem tu -
dott a királyon segíteni, semmilyen orvos, még a legjobb barátai sem. „Mit
te hetnénk még?” – kérdezték egymást a bizalmasai. „Nekem van még egy
öt letem – mondta az egyik minisztere. – A mezőn él egy Dávid nevű fiatal,
aki olyan gyönyörűen énekel, hogy mindenki, aki őt meghallja, jókedvű
lesz. Ő talán tudna segíteni a királyunkon.”
Így került Dávid a királyi udvarba. Ahogyan mindennap a bárányai előtt,
Isten dicsőségére és örömére, Dávid elővette hárfáját, és elkezdett énekelni
a szomorú Saul és sok minisztere előtt, akik mindnyájan őt nézték. Amikor
a király meghallotta őt énekelni, hirtelen minden szomorúság eltűnt az
arcáról. Örült, és a lelke is vidám lett.
Dávidnak pedig a királyi udvarban kellett maradnia, hogy a király
mindennap hallhassa szép énekét. 
Most mi is megint énekelünk, mint Dávid a királyi udvarban. Egészen
biztosan bennünket is boldoggá tesz az énekünk.
Ének
Ma olyan nap van…
A történet harmadik része
Amikor Saul király meghalt, maga Dávid lett a király, ahogyan a bárányok
mellett a legelőn Isten követe korábban megmondta. „Vajon Dávid király-
ként is énekelni fog? Nem túlságosan is előkelő ahhoz?” – kérdezgették az
emberek. De Dávid továbbra is mindennap elővette hárfáját, és gyönyörű
énekeket énekelt Istennek. Ezek közül az énekek közül sokat ma is isme-
rünk – benne vannak a Bibliában –, bár dallamaikat nem ismerjük, nem
tudjuk, hogyan énekelte őket Dávid. De mindegyik arról szól, mi mindent
tesz Isten a jókért, ahogyan a kis éneklő pásztorfiút is királlyá tette. 
Ének
Ma olyan nap van…
CSALÁDI ISTENTISZTELETEK
72
05 Csaladi istentiszteletek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
14:00
Page 72
background image
Imádság
Édes Istenünk, köszönünk neked mindent, amit értünk teszel, minden nap
újat; és hogy itt vagy velünk, és kíséred életünket. Köszönjük neked a zene
és az énekek vidámságát, amelyet nekünk ajándékozol, és kérünk téged,
segíts ezt megőriznünk akkor is, amikor idősebbek leszünk. Ma különösen
szeretnénk azokra gondolni, akik nem tudnak vidámak lenni, akik betegek
vagy szomorúak. Engedd, hogy szívüket megérintse dallamod csengése,
hogy tudják, milyen közel vagy hozzájuk mindennap. Ámen.
Köszöntjük az édesanyákat!
Miatyánk
Áldás
Ének
Isten áldásával
„Boldogabban éneklünk”
73
05 Csaladi istentiszteletek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
14:00
Page 73
background image
05 Csaladi istentiszteletek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
14:00
Page 74
background image
Konfirmációi oktatás
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 75
background image
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 76
background image
Konfirmációi felkészítő konfirmandusoknak
77
Konfirmációi felkészítő konfirmandusoknak
A konfirmációs oktatásban alapvető kellék a Szentírás és a finn káté, vala-
mint az Evangélikus énekeskönyv és az Új ének füzet (Zarándokének).
1
Minden órán a konfirmandusok kezébe adjuk az óra vázlatát is tartalma-
zó feladatlapokat. A konfirmációs anyag ezeket a feladatlapokat mutatja
be tartalmilag, a feladatlap pedig letölthető a http://munka prog ram.lu the -
ran.hu vagy a http://eszak.lutheran.hu oldalról. Egy-egy óra vázlata tartal-
maz igei idézeteket és/vagy utalásokat, a Szentírásból elolvasandó vagy káté-
ból megtanulandó részleteket, egy gyülekezeti éneket és egy témához kap -
csolódó új éneket is. A képek sok esetben segíthetnek a beszélgetés megin-
dításában. A feladatok órán vagy otthon történő megoldását a csoport veze-
tője dönti el.
A használathoz azt javaslom, hogy a fiatalok kezébe mindig adjuk oda
a letöltött, sokszorosított feladatlapokat. Így a munkaév végére szép kis
füzetet alkothatnak. Azt javaslom, hogy aki csak teheti, a feladatlapokat
színesben nyomtassa ki, így sokkal reprezentatívabb és élvezhetőbb az
egész munkafüzet.
A konfirmációs oktatás végén hagyományos kikérdezéses vizsga mellett
szeretettel ajánlom azt a módszert, amellyel én már évek óta dolgozom: egy
színdarabban adjuk elő a tanultakat. A közös játék olyan motiváció, amely-
ben sokkal inkább átélhetővé válik a tanult anyag. Érzelemre, értelemre,
vizualitásra egyaránt hat. A feladatlapok mellett a témához kapcsolódó szín-
darabot is közreadok. A színdarabot a konfirmációs anyagtól függetlenül is
lehet használni.
1
Az Új ének legújabb kiadása: Zarándokének. Luther Kiadó, Budapest, 2010.
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 77
background image
1. Honnan érkeztünk?
Szeptember–október
Honnan érkeztél?
Hol laksz? Hol születtél? Hol élt már a családod? Merre jártál már a nagy-
világban? 
Az első alkalom mindig az ismerkedésé. A városi gyülekezetekben ez
elengedhetetlen, hisz a konfirmációra készülő fiatalok alig ismerik egy-
mást. Egy nagy Budapest-térképen jelöltük be azt, hogy ki honnan érkezett.
A „honnan érkezel?” kérdésre pedig a teremtéstörténetet vesszük bibliai
alapul: hiszem, hogy Isten teremtett engem.
Szüleim és családom
Milyen a családunk? Mit tudunk a családunk múltjáról? Keressük egy kicsit
a családjaink gyökerét, hisz a múlt ismerete meghatározza a jövőt is. Mi a
szülők hivatása, munkája? Az élet továbbadói ők, Isten adta nekik ezt a
feladatot. Az életünk útja sokszor nehéz terepen vezet, ezért lehetünk hálá-
sak otthonunkért és azért, hogy a családunk körében biztonságban lehetünk.
Teremtő Istenünk van!
Mi a teremtés része vagyunk. Beszélgessünk arról, hogy mit tudnak, mit
hallottak a világ keletkezéséről a konfirmandusok, és vessük össze az álta-
luk hallottakat a Szentírás teremtéstradíciójával. Ne csak a Genezis terem-
tésleírásait vegyük elő, hanem a zsoltárokban megfogalmazódó teremtés-
hitvallásokat is.
A minket megelőző szeretet
Az indulás-születés és az újjászületés fürdője – a keresztség. A teremtő
Isten elfogadó szeretete mutatkozik meg a szeretetünket, válaszunkat
megelőző isteni szeretetben. A gyakorlatban is elevenítsük fel a keresztség
eseményét, és a színes újszövetségi képanyaggal segítsük a csoportot a
keresztség komolyan vételének elfogadására.
KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS
78
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 78
background image
Konfirmációi felkészítő konfirmandusoknak
79
2. Hol vagyunk?
Október–november
Templomunk, drága vagy nekünk!
A templomunk történetén és berendezésén keresztül ismerkedünk a gyüle-
kezetünk múltjával és lelki otthonával.
Lelki családunk a gyülekezet
Vegyük végig: mit tudhatunk a gyülekezet történetéről? A jelenéről? Az első
gyülekezet életének megismerése mellett saját gyülekezeti életünk sokszí-
nűségét is megismertetjük a csoporttal.
Egy testnek tagjai vagyunk
A gyülekezetünk helye a Magyarországi Evangélikus Egyházban. Egyházunk
struktúrája mellett az Ágostai hitvallás definíciója is előkerül ebben az anyag-
ban: egyház ott van, ahol az evangéliumot helyesen hirdetik, és a szentsé-
geket helyesen szolgáltatják ki.
Krisztusban egy az egyház
Az egyetemes egyháztörténet vázlatos felelevenítése mellett a reformáció
lehet a fő téma ebben az akár két-három órán is tárgyalt anyagban. A fel -
adat segítségével a Luther életével foglalkozó honlap használatában is elmé-
lyülhetnek a konfirmandusok.
3. Hová tartunk?
November–december
Konfirmációra készülünk!
A felkészülés értelme – a konfirmáció és annak célja. A megerősödésről
szóló bibliai szavak elemzése és a konfirmációi vizsga és istentisztelet litur-
gikus elemeinek megismertetése.
Hitben való erősödés
Beszélgessünk a hitről! Mit jelent a hit? Milyen megnyilvánulásait ismerjük?
Mit írt Luther a Schmalkaldeni cikkekben a hitről? A hitvallások formái,
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 79
background image
kialakulásuk. A legrövidebb hitvallástól az evangélikus hitvallási iratokig.
Van-e saját hitvallásunk? Az óra során lehetőség van személyes vagy közös-
ségi hitvallás megfogalmazására.
Megerősödés a szolgálatban
A hit nem tétlenséget jelent, a szeretet által munkálkodó hit a keresztyén
ember sajátja. Egy képregény segítségével felelevenedik az irgalmas sa ma -
ri tánusról szóló példázat, és ez jó beszélgetési alapot nyújt ahhoz is, hogy
a keresztyén embernek az a „feladata”, hogy krisztusi szeretettel éljen, mi -
ként valósulhat meg a mi életünkben.
Isten országa
A vágyunk, a hitünk célja az Isten országának az elérése. Mit jelent ez a bibli-
ai kifejezés? Milyen világképünk van? Milyen módon ismerhettük meg
Jézus által az Isten országát? Ahol a szeretet, a jóság, a türelem, a megbo-
csátás, a békesség és az alázat uralkodik, ott megvalósul az Isten uralma.
4. Ki/mi mutat utat nekünk?
Január–február
A megszólító Isten
A világban tájékozódni akaró ember számára segítséget jelent a megszóla-
ló, megszólító Isten. Igehelyek segítségével felidézhetjük, miként szólított
meg embereket, s ez alapján beszélgethetünk arról, mit kell ahhoz tennünk,
hogy antennánk legyen Isten szavának a meghallására.
Az Istentől ihletett Írás
Ebben a fejezetben a Szentírásról, Isten írott igéjéről taníthatjuk a ránk bí -
zot takat. A Bibliáról szóló lexikális ismeretek mellett a Szentírás használa-
táról is beszélnünk kell, és a Szentírás olvasásában is segítenünk kell a ránk
bízott csoportot.
A félrevezetett, eltévedt ember
Ebben a fejezetben a bűnről gondolkodunk. Egy karikatúra segítségével –
mi lett volna, ha Ádám és Éva kínai, és nem a gyümölcsöt, hanem a kígyót
KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS
80
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 80
background image
eszik meg – kezdeményezhetünk beszélgetést a bűneset bizalmi válság jelle-
géről, és azt is megvitathatjuk, hogy milyen a gonoszról, a sátánról alkotott
képünk. Ebben segít egy szemléletes tanmese is.
Táblák az úton
A törvényről mint útjelző táblák, utat mutató és védőkorlátok gyűjtemé-
nyéről beszélhetünk. Isten törvénye véd bennünket. A Kis és a Nagy káté
szövegei és szentírási helyek segítenek bennünket abban, hogy helyesen
gondolkodjunk a törvényről.
5. Ki jár velünk?
Február–március
Magunktól eltévedünk
Paul Speratus énekének egyik sorából – „mit a törvény elénk rendelt, nem
tudtuk betölteni”– kiindulva beszélgethetünk arról, hogy mennyire nem
vagyunk képesek az Istennek való engedelmességre, s ezért mennyire
rémisztő terhet mutat meg számunkra a törvény. Ezért van szükségünk az
evangélium hívó szavának a meghallására. Együtt gondolkodhatunk arról,
hogy milyen az elveszett ember, s milyen az, akit a jó pásztor megtalált.
Jézus a mi Urunk
Eze(ke)n az órán (vagy órákon) szedegethetjük össze azt, hogy a kon fir -
mandusok mit tudnak már Jézusról. Itt oszthatunk meg velük olyan lexi-
kális ismereteket, amelyek Jézus életére vonatkoznak. De arról is szólnunk
kell, hogy ki ő nekünk. Jézus keresztáldozatáról, haláláról nyomatékkal kell
szólnunk. A földbe hulló búzaszem vagy a gonosz szőlőmunkások példá-
zata segítségünkre lehet ebben.
Urunk megszólítható
Jézus egész lényével az Istenhez való közvetlenségre, bizalomra hívott. Élete
az imádkozó élet példája volt. Taníthatunk az imádságok formáiról és tartal-
mi elemeiről, és a Hegyi beszéd segítségével végigelemezhetjük a jézusi
imádság jellemzőit.
Konfirmációi felkészítő konfirmandusoknak
81
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 81
background image
Jézus a testvérünk
A Miatyánk elemzésére és jelentésének tanulására külön órát szentelhe-
tünk. Érdemes elmélkedni az Isten országáért való könyörgésről, és egy
Luther által közzétett történeten keresztül az imádkozó feltétlen bizalmára
is taníthatjuk a fiatalokat.
6. Mit viszünk magukkal?
Március–április
Hagyományaink, szokásaink
Az imádság témája után evangélikus hagyományainkról, szokásainkról
és értékeinkről beszélgethetünk. Itt kerülhetnek elő az egyetemes és evan-
gélikus jelképek, az egyházi esztendőről és a liturgikus szokásokról szóló
tanítás is.
Hitvallásunk – őseink hitvallása
A hitvallásokról volt már szó, de ebben a fejezetben újra beszélhetünk az
egyetemes hitvallásokról, majd hitvallási irataink ismertetése is sorra kerül-
het az órán.
Ősi liturgiánk
A liturgiáról szóló alkalmakon úgy kell tanítanunk az istentiszteleten hasz-
nált liturgiánk jelentéséről és értékeiről, hogy a szívekben megmaradjon
a nyitottság a régi és az egészen új iránt. Azt a tényt, hogy liturgia nélkül
nincs istentisztelet, felhasználhatjuk arra, hogy a fiatalokkal egy általuk
összeállított, számukra is „elviselhető” liturgiát készítsünk, s akár a gyakor-
latban ki is próbáljuk.
Éneket a szívünkben
Külön alkalmat szántam a keresztény éneklésről szóló tanításra. Miért énekel
a keresztyén ember? Miként használjuk az énekeskönyvet? Az énekeskönyv
szerkezetének megismerése után a vasárnapi istentisztelet énekeit kell majd
a fiataloknak megfigyelni.
KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS
82
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 82
background image
Konfirmációi felkészítő konfirmandusoknak
83
6. Ki erősít?
Április–május
Aki táplál – Jézus
A konfirmációs oktatás vége felé három nagy témakörre összpontosítha-
tunk. Először az úrvacsora fontosságára figyelhetünk. Beszélgessünk ezek-
ről a gyakran felmerülő kérdésekről: miért veszünk úrvacsorát? Mire jó az
egyáltalán? Hányszor, milyen gyakran vegyünk úrvacsorát? Hogyan készül-
jünk az úrvacsorára? Lehet-e úrvacsora vétele nélkül „jó keresztyén” az
ember? Mire kötelez az, ha úrvacsorát veszünk?
Aki leveszi terheinket – Jézus
A második nagy témakör a gyónás. Életünk terheit miként rakhatjuk le?
Eleve mi okoz terhet nekünk? Miért van annyi lelki görcsünk, fájdalmunk,
kínunk? Ebben a fejezetben a közös és a magángyónásban való részvételre
lehet bátorítani. A konfirmációs órán a gyónás új formáit is kipróbálhatjuk.
De tegyük hangsúlyossá: a gyónás nem a bűntudatot, hanem az Isten
kegyelmének az ismeretét akarja bennünk erősíteni. Isten Jézus Krisztusért
megbocsát, leveszi rólunk a terhet.
Aki velünk van Lelke által – Jézus
A Szentlélek munkájáról, az első pünkösdről és a Lélek bennünk is termő
gyümölcseiről beszélgetve eljuthatunk a lelki ajándékok sokszínűségéig.
Megláttathatjuk, hogy Lelke által Krisztus bennünk és közöttünk is munkál-
kodik. Az első pünkösdi történet elemzésekor a Lélek munkájának külső és
belső hatásait elemezhetjük végig.
Aki túlmutat a látható dimenziókon – Jézus
Az utolsó fejezetben sok-sok ige segítségével kell a léten túli dimenzióról és
Jézus ígéreteiről tanítanunk. Nem lehet kihagyni a halál, az örök élet, a
feltámadás kérdését. Mert ha csak ebben az életben reménykedünk Krisz-
tusban, akkor minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. Luther
vallomása az igei olvasmányok üzenetét egészítheti ki.
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 83
background image
Nagy utazás
A három utazó
Szín
Egy pályaudvar csarnoka. Sok-sok ember fordul meg itt. A színpad kellé-
keit, díszleteket tetszés szerint és lehetőségeink szerint alakíthatjuk. Mi
tizennyolc konfirmandussal adtuk elő, de kisebb csoporttal is bemutatható.
Szereplők
1. jelenet: utazó, információs, vagány, vak koldus, asszony
2. jelenet: utazó, információs, vagány, peronőr, kisgyermek, vasutas
3. jelenet: utazó, információs, vagány, kalauz, bajbajutott, büfés, mozdony-
vezető
1. jelenet
U
TAZÓ
:
Na, jó kis hely ez! Elindultam, felszálltam egy vonatra, és
most itt vagyok. Csak tudnám, hogy hol! És főleg azt, hogy
hová menjek tovább! Nagyon egyedül érzem magam! Mintha
egy más világban lennék! Ki ad nekem útmutatást? Uram!
Tudna segíteni? 
I
NFORMÁCIÓS
:
Gyorsvonat indul a második vágányról Szabadkígyósra, a me-
netrend szerint Szabadkígyósig sehol nem áll meg.
U
TAZÓ
:
Ez kell nekem, Szabadkígyós! Ott biztos minden szabad, ott
biztos nagy lehetőségek várnak rám! Igen, odamegyek!
V
AGÁNY
:
Oda tartok én is! Tudod, Szabadkígyóson élni nagyon jó. Ott
nincsenek szabályok, ott nincsenek korlátok, ott nincsenek
házirendek, ott mindenki boldog szabadságban él. Én is oda
megyek, gyere velem!
Utazó:
Te tényleg onnan való vagy? Ismered az igazi szabadságot?
Tényleg olyan jó lehet ott? 
Vagány:
Még nem jutottam el oda sohasem, de szerintem ott minden-
ki happy, ott nincs semmi, ami gátolná az embert. Szerintem
ez tök jó lehet. Mert az ember szabadságra született! 
V
AK KOLDUS
:
Az ember szabadságra született, és ahol az Úr Lelke, ott a sza-
badság.
U
TAZÓ
:
Mit mondasz? 
KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS
84
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 84
background image
Konfirmációi felkészítő konfirmandusoknak
85
V
AGÁNY
:
Ne is törődj vele, itt áll, amióta az eszemet tudom, és mondja
a magáét! Bolond! Múltkor egy jó nagyot rúgtam bele… De
tényleg, téged honnan szalasztottak, és mit cipelsz ebben az
ormótlan zsákban? Mutasd! Ez mi?
U
TAZÓ
:
Szüleim képe.
V
AGÁNY
:
Hé, te ilyeneket hordasz magadnál? Nyámnyila egy alak vagy,
haver! Ezt a sok kacatot mind otthonról hoztad? Mi a csudá-
nak hordasz magaddal annyi mindent? (kiborítja a zsák tartal-
mát) Hát nem könnyebb így?
U
TAZÓ
:
Tényleg sokkal könnyebb!
V
AK KOLDUS
:
Ne dobj el mindent, amit magaddal hoztál! Sohasem tudha-
tod, hogy mikor mire lesz szükséged. Mi hever itt a földön?
A
SSZONY
:
Ez biztos a szülei képe. Ez lehetett az otthona, ez pedig egy
igazolvány. Született: Szabadszálláson, ott is lakott… És ez?
Ez mi? Ke-resz-te-lé-si em-lék-lap. Hát ilyet még nem láttam!
Ez meg mire jó?
I
NFORMÁCIÓS
:
Mi ez a fennakadás itt a peron szélén? Miért nem mennek
már tovább? 
A
SSZONY
:
Annak a srácnak kiborították a hátizsákját, s nem akarja fel-
szedni, mi meggondoltuk, megnézzük, hogy milyen kacatjai
voltak. Itt van két fénykép, egy igazolvány és ez a papír.
I
NFORMÁCIÓS
:
(az igazolványt lapozgatja) Utas Ádám! 
V
AK KOLDUS
:
Utas vagyok e világban! 
Ember vagyok e világban! 
I
NFORMÁCIÓS
:
Apja neve Utas Ádám, anyja neve Élő Éva. (az Utazó felé kiált)
Hé, jóember! Itt az igazolványa. És itt ez a papír is. A keresz-
telési emléklap. Ádám és Éva fia.
K
ÓRUS
:
„Hiszem, hogy Isten teremtett engem minden teremtményé-
vel együtt. Ő adta testemet, lelkemet, szememet, fülemet és
minden tagomat, értelmemet és minden érzékemet, és ezeket
most is fenntartja.”
A
SSZONY
:
Az a keresztelési micsoda mire jó? 
V
AGÁNY
:
(hirtelen odalép) Az semmire sem jó, fölösleges kacat. 
U
TAZÓ
:
Én sem tudtam, hogy mi hasznom van belőle, csak magam-
mal hoztam. Emlékeztet a gyermekkoromra, és emlékeztet
egy templomra.
V
AK KOLDUS
:
Amikor megkereszteltek téged abban a templomban, még
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 85
background image
nagyon kicsiny voltál. Nem emlékezhetsz rá, de Isten már
akkor szeretett.
V
AGÁNY
:
(gúnyosan felnevet) Ha-ha-ha… Isten?
U
TAZÓ
:
Muszáj mindenen nevetni? (a koldus felé) Meséljen már erről
egy kicsit! 
A
SSZONY
:
Egyszer én is voltam egy keresztelőn, egy kisgyermeket lelo-
csoltak vízzel… Borzalmasan sírt! Aztán nem látszott rajta
semmi, ugyanolyan sírós maradt. Mire jó ez? 
V
AK KOLDUS
:
Nem mindig csak annak van értelme, amit a szemünkkel lá-
tunk. Én már csak tudom. A keresztségben is csak a vizet látja
az ember, de az annál sokkal több!
K
ÓRUS
:
A keresztség olyan, mint a meghalás és a feltámadás – meghal
a régi ember, és feltámad az új ember.
A keresztség olyan, mint a beoltás. A nemes tőbe – Krisztusba
– beoltatik a vad vessző.
A keresztség olyan, mint az átöltözés. Akik megkereszteltet-
tünk, Krisztust öltöttük magunkra.
A keresztség olyan, mint amikor a szolgákból örökösök, fiak
lesznek.
A keresztség olyan, mint amikor valaki megkapja az állam-
polgárságot. Isten országának polgárai lehetünk.
I
NFORMÁCIÓS
:
Olyan, mint a vonatjegy. Egy utazásra érvényes. Egy nagy
utazásra!
V
AGÁNY
:
Akkor hát van érvényes vonatjegyed! Mehetünk Szabadkígyósra!
I
NFORMÁCIÓS
:
Ez a jegy nem érvényes arra a vonatra! 
A
SSZONY
:
Miért? Nem utazhatunk a nagyvilágban erre is, meg arra is?
Szabadok vagyunk!
V
AGÁNY
Mi az, hogy! A szabadságomat senki nem korlátozhatja. Én
oda megyek, ahová akarok! 
U
TAZÓ
:
Én pedig oda akarok menni, ahová a jegyem szól! 
V
AK KOLDUS
:
Talán nem véletlen, hogy annak idején szüleid megkeresztel-
tettek, mert azt akarták, hogy te is jó úton járj, és célba érj.
Életünknek az Istennel való teljes közösség a célja.
I
NFORMÁCIÓS
:
Figyelem! Személyvonat indul Szabadegyházára! A vonat min-
den állomáson megáll!
U
TAZÓ
:
Indulok, erre a vonatra szól a jegyem!
Ének 
KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS
86
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 86
background image
Konfirmációi felkészítő konfirmandusoknak
87
2. jelenet
U
TAZÓ
(2): 
Tovább kell mennem! El kell érnem a csatlakozást! De vajon
hogy juthatok át itt ennyi akadályon? Valahogy majdcsak
átvergődöm a síneken!
V
AGÁNY
:
Gyerünk, mindenen keresztül, akkor gyorsan célba érsz!
I
NFORMÁCIÓS
:
Figyelem, figyelem, az első vágányon tolatás történik! Figyelem,
figyelem, a második vágányon gyorsvonat halad át!
V
ASUTAS
:
Jóember! Vigyázzon! Az életével játszik, ha itt a sínek között
bóklászik! Hát nem veszi észre, hogy mennyi veszély van itt?
Az élet veszélyes üzem!
P
ERONŐR
:
Nem volt ez mindig így. Volt idő, amikor még nem volt ennyire
veszélyes ez az élet. Akkor nyugodtabb volt minden. Milyen
szép volt az élet! Mint az édenkertben! 
K
ISGYEREK
:
Az Isten a világot szépnek és jónak teremtette, és benne élet-
teret adott az embernek. Az ember azonban nem becsülte meg
Isten világát, belopódzott a szívébe a bűn.
V
ASUTAS
:
Hová megy, jóember? Ezeken a korlátokon nem lehet csak
úgy átmászni!
P
ERONŐR
:
Mióta megtört a rend, azóta az emberek nem bírnak maguk-
kal. Korlátokat is állítottunk fel, a nagyfőnök parancsára. Tíz
korlát, biztonságot nyújthatna, de ezek, ezek nem törődnek
semmivel! Sokkal biztonságosabb lenne az utazás, ha odafi-
gyelnének az emberek a táblákra, a védőkorlátokra és a bizton-
sági sávokra.
U
TAZÓ
(2):
Én azt hiszem, hogy így sokkal egyszerűbben célba érek!
Minek figyeljek táblákra, korlátokra, minek nézzem a bizton-
sági sávokat, ha azokon átlépve gyorsabban haladok?
I
NFORMÁCIÓS
:
Gyorsabban halad? De veszélyezteti a maga és mások életét!
Az nem számít? 
K
ÓRUS
:
Az Isten a tőle elfordult embernek azért adta a törvényét,
hogy óvja, hogy a veszélytől megvédje. A törvény megmutatja,
hogy hol leselkedik ránk veszély. Hogy mit nem szabad ten-
nünk, de megmutatja azt is, hogy mikor élünk Istennek tetsző
életet! 
V
AGÁNY
:
Gyerünk, így mindenen keresztül! Csak lazán, erre a legegy-
szerűbb!
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 87
background image
U
TAZÓ
De hát ezek a korlátok csak zavarnak! Miért vannak itt? Le
fogom késni a csatlakozást! Hogyan megyek akkor tovább?
H
ORDÁR
:
Dehogy  kési  le!  Biztos  vagyok  benne,  ha  a  jó  rend  szerint
megy át a pályaudvar másik felére, hamarabb odaér. A sínek
között csak botladozna, sok minden akadályozná, nem tudna
sietni, és ki is fáradna.
V
AGÁNY
:
Én ezt nem hiszem, a legrövidebb út mindig a leggyorsabb.
Ha valamit el akarsz érni, gázolj át mindenen! Nincs ezeknek
semmi értelmük, akadékoskodás, túlzott óvatosság! 
V
ASUTAS
:
Mi felelünk itt a rendért, Uram! És sajnos szomorú története-
ket tudnék mesélni arról, mennyi tragédia történt már úgy,
hogy emberek átbújtak a korlátok alatt.
V
AGÁNY
:
Bla-bla-bla…
I
NFORMÁCIÓS
:
Figyelem, figyelem, a harmadik vágánynál baleset történt,
kérem, ne zavarják a mentőket, óvatosan közlekedjenek!
P
ERONŐR
:
Látja, nem kell sok ahhoz, hogy valami baj legyen!
H
ORDÁR
:
Látja! Na, jöjjön csak szépen, nem lesz semmi baj! Majd segí-
tek cipelni a csomagját. Még a kisgyermek is tudja, hogy miért
vannak itt, és mit jelentenek ezek a korlátok.
U
TAZÓ
:
Tényleg? Na hadd lássam csak, hogy mit jelentenek ezek a
korlátok? 
K
ISGYEREK
:
Ez itt a legfontosabb! Ha erre mindenki odafigyelne, talán
félnünk se kellene!
U
TAZÓ
:
Mi van ráírva?
K
ISGYERMEK
:
Ne legyen más Istened!
V
AGÁNY
:
Mi a csudát jelent ez? 
K
ÓRUS
:
Mindennél jobban kell Istent félnünk, szeretnünk, és benne
bíznunk!
V
ASUTAS
:
Azt kell tehát megkérdezni, hogy milyen alapra építjük az
életünket. Ha magunkban bízunk, akkor nem tudunk a jóra, a
jó forrására, az életünk biztonságának forrására odafigyelni.
H
ORDÁR
:
Elsősorban azért vannak ezek a törvények, hogy figyeljünk
oda az Istenre. Másodsorban azért, hogy nagyon figyeljünk
egymásra.
K
ISGYERMEK
:
Jézus ezért mondta: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes
szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből! És
szeresd embertársadat, mint magadat!”
KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS
88
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 88
background image
P
ERONŐR
:
Nézze, ez a korlát védi a családokat!
K
ÓRUS
:
Tiszteld atyádat és anyádat! 
H
ORDÁR
:
Ez pedig az életet.
K
ÓRUS
:
Ne ölj! 
V
ASUTAS
:
Külön felhívjuk a figyelmet arra a veszélyre, amely a boldog
házasságot és a férfiak és nők kapcsolatát teheti tönkre.
K
ÓRUS
:
Ne paráználkodj!
K
ISGYERMEK
:
Van olyan védőkorlát, amely a poggyászunkat óvja.
K
ÓRUS
:
Ne lopj!
U
TAZÓ
:
És olyan van, amely megvéd bennünket a rágalmaktól, hazug
beszédtől?
K
ÓRUS
:
Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot!
V
AGÁNY
:
De ezeknek a biztonsági sávoknak igazán nincs sok értelmük!
P
ERONŐR
:
Ezek megvédenek a nagyobb bajtól.
K
ÓRUS
:
Ne kívánd felebarátod házát!
Ne kívánd felebarátod házastársát vagy bármiféle tulajdonát! 
U
TAZÓ
:
Nekem úgy tűnik, hogy nagyon komoly szabályok vannak. De
ki az, aki megtartja őket? 
P
ERONŐR
:
Ezeket meg kell tartani! Punk-tum! Nincs mese! 
I
NFORMÁCIÓS
:
Egyrészt azért vagyunk itt, hogy figyelmeztessük egymást.
Másrészt nemcsak figyelmeztetjük, hanem segítjük is. Az éle-
tünk útján olykor nehéz terheket viszünk, máskor nehezen
tájékozódunk, olykor pedig idegenek vagyunk. Segítségre van
szükségünk.
H
ORDÁR
:
Ha valaki gyenge, akkor segíteni tudunk. Az a cél, hogy min-
denki elérje célját.
U
TAZÓ
:
Számomra túl nagy ez a pályaudvar! Én olyan elveszettnek
érzem magam! Én nem is tudom, hogy miként juthatnak át
emberek ezen az útvesztőn!
V
AGÁNY
:
Ne is törődj vele! Gyere, bemegyünk a büfébe, hörpintünk egy
jót! Mit filozofálgatsz? 
U
TAZÓ
:
Könnyű megoldást kínálsz. De egyre izgalmasabbnak tűnik
számomra ez az egész…
K
ISGYERMEK
:
Tudod, nem csak korlátok és szabályok vannak. Például itt
van ez az óra. Ugye, milyen szép?
U
TAZÓ
:
De mit mutatnak ezek a mutatók? Ezek nem az idő múlását
jelzik, ugye?
Konfirmációi felkészítő konfirmandusoknak
89
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 89
background image
I
NFORMÁCIÓS
:
Mutatják az idő múlását is, és segítenek nekünk a tájékozó-
dásban is.
V
ASUTAS
:
Ezek a különféle ünnepeket jelzik. Mindig megmutatják, hogy
mire kell figyelnünk. Még a hangulatunkat is meghatározhatja
a mutatók állása.
H
ORDÁR
:
Hát ezt én sem értettem soha! Mindig azt mondták nekem,
hogy ne törődjek vele. Most végre elmagyarázhatná nekem
valaki, hogy mit jelent! Akkor talán én is tudok majd az uta-
zóknak segíteni!
I
NFORMÁCIÓS
:
Azt láthatjátok, hogy egy év leforgása alatt érnek körbe a
mutatók.
V
ASUTAS
:
Minden időszaknak megvan a szépsége. Minden szín jelent
valamit. A lila a készülés és az önvizsgálat színe. A fehér a tisz-
taságé. A zöld az életé. A piros pedig a tűzé. Mert az utazónak
olykor várakozni és készülni kell.
K
ÓRUS
:
Az egyházi esztendőben a várakozás időszaka az advent,
amely a Jézus eljövetelére való készülés. Az egyházi esztendő-
ben az önvizsgálat ideje a böjt. Böjtben Jézus szenvedésére és
halálára figyelünk.
H
ORDÁR
:
A fehér biztos a tisztaság színe.
K
ÓRUS
:
A Krisztus-ünnepeket jelképezi a fehér: karácsony Jézus szüle-
tésének az ünnepe. Vízkeresztkor Jézus keresztségére emléke-
zünk. Húsvétkor pedig Jézus feltámadásának örülünk. 
V
AGÁNY
:
Na és minek a jele a piros?
K
ÓRUS
:
A piros a tűz színe, ezért a Szentlélek ünnepeit jelöli. Pünkös-
döt és a reformáció ünnepét.
U
TAZÓ
:
Valóban segítséget jelent nekem a tájékozódásban ez az óra is.
De mégis azt érzem, hogy sok a korlát, és nehéz a tájékozódás.
Sokan akarnak nekem utat mutatni. De ki tudja feloldani a
félelmemet?
V
AGÁNY
:
Miért, te félsz? Mi a csudának félsz?
V
ASUTAS
:
Érdekes, ezt már nagyon sokan mondták, hogy félnek. Félnek
a nehéz tájékozódástól, félnek a veszélyektől, félnek, hogy elté-
vednek, félnek, hogy rossz vonatra szállnak. Félnek, hogy nem
érnek célba.
I
NFORMÁCIÓS
:
Igen, hallottam már én is erről a félelemről, és ismerem is ezt
a félelmet. Amikor még nem dolgoztam itt, akkor én is gyak-
KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS
90
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 90
background image
ran éreztem egyedül magamat egy-egy pályaudvaron. Sok -
szor éreztem, hogy minden olyan kilátástalan.
V
ASUTAS
:
Én is féltem, ha átbújtam a korlátok alatt, vagy ha valamilyen
szabálytalanságot követtem el.
H
ORDÁR
:
Én is féltem, amikor nehéz terheket kellett cipelnem, amikor
elviselhetetlen súlyként nehezedett rám az élet.
K
ISGYERMEK
:
Én is féltem, ha egyedül voltam, vagy nem bíztam abban,
hogy Isten segít.
K
ÓRUS
:
Életünk útján a félelmek és az aggodalmak a bűn miatt vannak.
K
ISGYERMEK
:
De ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten.
I
NFORMÁCIÓS
:
Ha valaki beszél nekem a félelméről és a szorongásáról, szíve-
sen segítek neki.
K
ÓRUS
:
Az életünkben ilyen módon kapunk segítséget a gyónásban.
Ismerjük a magángyónást, amikor négyszemközt egy lelki-
pásztorral beszélgethetünk terheinkről, és a közösségi gyó-
nást, amikor egy közösséggel közösen valljuk meg bűneinket.
A gyónásban megvalljuk bűneinket és elfogadjuk a feloldo-
zást, az Isten megbocsátó szeretetéről szóló jó hírt.
U
TAZÓ
:
Most már látom, hogy mennyi minden segít nekem a tájéko-
zódásban, és nem kell félnem, hogy eltévedek. Segítenek a
tájékozódásban a testvéreim. Nem kell félni, hogy bajom esik,
mert védelmet jelentenek a korlátok! Nem kell félni, hogy elké-
sem, mert van jelzőóra, amely mindenre emlékeztet! Sőt ha
félek, akkor azt el is mondhatom, mert van, aki tud segíteni!
Ének
3. jelenet
U
TAZÓ
:
Tovább kell menni! Az életünk ilyen vándorlás.
V
AGÁNY
:
Menj magad! Én Szabadkígyósra akartam menni, mert szabad-
ságra vágytam, de az téged nem vonz. Hát menj magad! Menj
egyedül! 
U
TAZÓ
:
Megyek!
(Információs felé) Meg tudná mondani, hogy melyik vágány-
ról indul Szabadegyházára a vonat?
Konfirmációi felkészítő konfirmandusoknak
91
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 91
background image
I
NFORMÁCIÓS
:
A harmadik vágányról! 
U
TAZÓ
:
Tudna valami információt adni nekem, hogy mi van Szabad-
egyházán? Eléggé tájékozatlan vagyok!
K
ALAUZ
:
Igen. Itt van egy könyv. Ezt magával viheti. Ezt adom oda
mindenkinek, aki tanácstalan. Fogja, olvasgassa!
U
TAZÓ
:
Mi ez? Egy menetrend? 
K
ALAUZ
:
Mondhatjuk annak is, de mondhatjuk útikönyvnek is. Mindig
nagyon praktikus. Jó segítséget ad. Ez a Könyv.
V
AGÁNY
:
Na azért sok ennél izgalmasabb könyvet is olvastam már!
Krimiket, love storykat.
I
NFORMÁCIÓS
:
Ez a könyv nem regény. Megtanít arra, hogy mi az élet rendje,
és megtanít arra, hogy mi végre vagyunk a világban. De sok
információt kapunk arról is, hogy milyen hibákat követünk el
utazás közben, s arról is, mit tegyünk, hogy célba érjünk.
V
AGÁNY
:
El nem tudom képzelni, hogy egy könyv segítséget tud adni!
K
ALAUZ
:
Ez nem egyszerű könyv, hanem ahogy mondani szoktuk: Isten
könyve.
V
AGÁNY
:
Ha-ha-ha, fogadjunk, hogy én jobbat írok…
U
TAZÓ
:
Kérem, mondjon többet erről a könyvről! 
K
ÓRUS
:
A Biblia a könyvek könyve. Két része van: az Ószövetség és az Új-
szövetség. Amit benne olvashatunk, az Istenről tesz bizonyságot.
K
ALAUZ
:
Az első rész – az Ószövetség – Isten választott népéről szól, s
arról, hogy e nép életében Isten hogyan mutatta meg hatal-
mát és szeretetét. És hogy miként készítette el a szabadítását.
I
NFORMÁCIÓS
:
A második rész pedig – az Újszövetség – azt mutatja be, hogy
miként élt közöttünk Isten szabadítója, Jézus Krisztus, s hogy
váltotta meg az embert. Hogy szabadok legyünk bűntől és halál-
tól. Arról is szó van benne, hogy miként éltek a feltámadott Jézus
tanítványai, milyen utakon jártak, hogyan követték az Úr útját.
K
ALAUZ
:
Mindenképpen szívet melengető, életet formáló olvasmány.
Szeretettel ajánlom.
U
TAZÓ
:
Köszönöm szépen. Ha ezt olvasom, akkor talán arról a célról is
többet tudhatok meg, ahová igyekezem! Még egyszer köszö-
nöm. (hosszasan lapozgatja, olvasgatja)
„Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, Istenben marad, és
Isten is őbenne.” Ez jó, ez tetszik! (lapozgat)
KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS
92
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 92
background image
„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy
aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
(lapozgat)
„Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akár
csak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.”
Ezt még nem értem igazán! (lapozgat, olvasgat)
B
AJBAJUTOTT
:
Uram, tudna segíteni? Nagy bajban vagyok! Kiraboltak, meg-
vertek, itt vagyok teljesen tehetetlenül. Oda indultam, mint
maga. Tudom, hogy egy a célunk. Adjon segítséget! 
V
AGÁNY
:
Csak nem állsz le egy ilyen lúzer mellett! Így járt, és kész! Mi
a fenének foglalkozol vele? Lekésed a vonatot!
U
TAZÓ
:
Most már értem.
V
AGÁNY
:
Mit? 
U
TAZÓ
:
Amit az előbb olvastam. Jézus, az életem ura, azt akarja, hogy
ne legyünk közönyösek az embertársaink baját látva.
(a bajbajutott felé) Menjünk, utazzunk együtt, majd csak
boldogulunk együtt ezen a nagy úton!
B
AJBAJUTOTT
:
Nem kérek mást, csak azt, hogy hadd legyek társad az úton,
mert egyedül félek. Szükségem van arra…
B
ÜFÉS
:
Hamburger, főtt kolbász, lángos kapható! Tessék, vegyenek
valami útra való finomságot!
U
TAZÓ
:
Látom, megéhezett. Együnk valamit a büfében! (vesznek
valamit)
B
AJBAJUTOTT
:
Mi tagadás, jólesik, csak az az érdekes, hogy a testem éhsége
csillapodik, a lelkem félelme azonban megmarad. Mintha a
lelkem is éhes lenne. Olyan furcsa érzés ez! 
Érzem az étel ízét, enyhíti éhségemet, de tudom, hogy újra és
újra szükségem lesz rá. 
B
ÜFÉS
:
Amit én kínálok, az testi eledel. Olyan étel, amelyre a fizikai
erőnk miatt van szükség. De az embernek ezen a nagy utazá-
son másra is szüksége van: a lelki eledelre.
U
TAZÓ
:
Az meg mi? 
B
AJBAJUTOTT
:
Meséljen erről egy kicsit, ez nagyon érdekesnek tűnik! Hátha
attól az én félelmem is elmúlik!
B
ÜFÉS
:
Láttam, hogy az információs pultnál megkapták azt a köny-
vet. Abban is olvashatnak róla. De most röviden csak annyit:
Konfirmációi felkészítő konfirmandusoknak
93
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 93
background image
a názáreti Jézus a testét és a vérét kínálta tanítványainak igazi
eledelként. Azt mondta, hogy aki eszi az ő testét, és issza az ő
vérét, az nem lát halált.
K
ÓRUS
:
A mi Urunk, Jézus Krisztus, azon az éjszakán, amelyen elárul-
tatott, vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak
adta, és ezt mondta: „Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely
tiértetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!”
Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is.
Hálát adott, nekik adta, és ezt mondta: „Igyatok ebből mind-
nyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely tiérte-
tek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cseleked-
jétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.”
B
ÜFÉS
:
Így ez az eledel Jézus Krisztus valóságos teste és vére a kenyér-
ben s a borban.
U
TAZÓ
:
Ezzel az eledellel élhetünk az utunk során. Ezt hívják úrva-
csorának.
I
NFORMÁCIÓS
:
Bizony, az Isten igéje és a Szentségek – a keresztség és az
úrvacsora – jelei annak, hogy Jézus Krisztus velünk van
életünk utazásán. Sőt!
B
AJBAJUTOTT
:
Amióta erről beszélgetünk, azóta érzem is, mintha nem lennék
egyedül. Nemcsak társra, testvérre találtam a segítőmben,
hanem mintha mellém szegődött volna valaki.
M
OZDONYVEZETŐ
:
Minden utamon érzem ezt. Nekem is van Bibliám, én is élek
Krisztus testével és vérével, és érzem, hogy ő velem van.
Bármilyen veszélyes helyeken járok is. Ha süt a nap és szép a
táj, akkor is, és ha köd van vagy kellemetlen idő, akkor is.
Ezért merek újra és újra elindulni, mert tudom, hogy nem
vagyok egyedül.
K
ALAUZ
:
Sőt néha hallom, hogy beszélget is! Először azt gondoltam,
hogy megbolondult, hogy magában beszél, aztán elmagya-
rázta, hogy beszélget Jézussal, Istennel.
M
OZDONYVEZETŐ
:
Igen. Imádkozom. Neki adok hálát mindenért, őt kérem azért,
hogy legyen segítségemre, és őt dicsérem, amikor baj nélkül
ha zaérkezem. De az imádság mellett a pályára is kell ám figyel-
ni. Nem véletlen mondták a régiek: imádkozzál és dolgozzál!
V
AGÁNY
:
Szerintem ez csak valamilyen önszuggerálás.
KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS
94
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 94
background image
K
ALAUZ
:
Nem az! Hidd el, nem az! Az imádáság egyfajta kommuniká-
ció az Istennel. Egymással is jó beszélgetni, nem? Hát még
akkor milyen jó, ha Istent szólíthatjuk meg!
K
ÓRUS
:
Jézus mondta: Kérjetek, és adatik nektek, keressetek és talál-
tok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, kap, aki
keres, az talál, és a zörgetőnek megnyittatik!
B
AJBAJUTOTT
:
Tudjátok, az az érdekes, hogy amikor bajba kerültem, és kiál-
tottam Istenhez, és…
B
ÜFÉS
:
Nem csak akkor kell ám, amikor bajba kerülsz… bajban
mindenki megtanul imádkozni…
B
AJBAJUTOTT
:
Eriggy már, hadd mondjam végig! Szóval, amikor bajban
voltam, akkor imádkoztam, és még be sem fejeztem az imád-
ságot, már odalépett mellém ez az ember.
K
ALAUZ
:
De az is fontos ám, hogy ne csak magunkért, és ne csak a földi
szükségeinkért tudjunk kérni.
M
OZDONYVEZETŐ
:
Most azonban itt az idő, indulnunk kell!
U
TAZÓ
:
Hova is megyünk most? 
M
OZDONYVEZETŐ
:
Most az a célunk, hogy elérjük Szabadegyházát. De ott nem ér
véget az út!
Az a célunk, hogy itt legyünk Jézus követői, egyházának tagjai,
igazán keresztyének. De az igazi célunk az ő országa. Ezt így
mondja a Könyvünk: az üdvösség.
B
AJBAJUTOTT
:
Nekem mindenem elveszett, nincs menetjegyem, nincs útle-
velem, még pénzem sincs.
K
ALAUZ
:
Ne aggódj! Itt ugyan sok vonat van, de ez a vonat – az üdvös-
ség felé vivő vonat – tulajdonképpen ingyenes. Ilyen nincs
több.
U
TAZÓ
:
Miért így mondta: tulajdonképpen ingyenes?
K
ALAUZ
:
Mert nem ingyenes, valaki megváltotta nekünk a jegyet. Vala-
ki kifizette helyettünk a menetjegyet. Valaki nagy árat fizetett
azért, hogy mi célba érhessünk.
M
OZDONYVEZETŐ
:
Az, akiről beszéltünk. Ez a vonat valójában az övé. Ez Jézus
vonata. Jézus, Isten Fia nagy árat fizetett, a saját életét adta
azért, hogy mi célba érhessünk.
U
TAZÓ
:
S ő, aki életét adta értünk, mégis velünk van, mert feltáma-
dott, él és uralkodik.
Konfirmációi felkészítő konfirmandusoknak
95
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 95
background image
B
AJBAJUTOTT
:
Jó tudni, hogy a jegyek megváltása már megtörtént. Ő a Meg-
váltó.
K
ALAUZ
:
Mindenkinek jó utat kívánok! Remélem, senkinek sem lesz
semmi gondja, de ha lesz is, segítünk egymásnak. A Megvál-
tó szeretete erre kötelez.
V
AGÁNY
:
Várjatok, várjatok! Még ne induljatok! Veletek tarthatnék én
is? Eddig ugyan a magam fejem után akartam menni, ezért
igyekeztem Szabadkígyósra, de kiderült, hogy olyan méreg-
drága az út: a saját boldogságommal kellene fizetni! Azt meg
látom, hogy ti milyen boldogok vagytok.
M
OZDONYVEZETŐ
:
Gyere csak, gyere! Erre a vonatra bármikor fel lehet szállni.
Van, aki felszállt már kisgyermekkorában. Olyan is akad, aki
útközben egy kicsit leszállt róla, de aztán rájött arra, hogy
mégiscsak ez visz jó felé. S olyan is akad, aki csak az életútja
végén szállt fel. De a vonat mindenkit elvisz a célhoz.
K
ÓRUS
:
Jézus Krisztus a mi Urunk és Megváltónk! Általa nyertünk
bűnbocsánatot, és általa lehetünk Isten országának örökösei.
Benne egymás testvérei lettünk. S ő adott új célt az életünk-
nek, hogy szeretetben járjunk, és az ő szeretetében meg is
maradjunk.
Ének
KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS
96
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 96
background image
Felnőttkonfirmációi előkészítő
1. Kicsoda Isten?
Bevezető kör
• Bemutatkozás, hogyan kerültetek ebbe a csoportba? Ki miért van itt?
(körkérdés)
• Mik az elvárásaitok? (Papírra írni a kulcsszavakat, majd együtt felol-
vasni)
Meghatározás: Ki mit tud Istenről?
• Írjuk fel egy papírra! Felolvasás
Isten eredete, értelme (vallásfilozófiai szempontok)
• Élet és halál közötti létben vagyunk.
• Az ember végességéből adódó kérdésre Isten a válasz. Isten a neve
annak, ami az embert végső és feltétlen módon meghatározza – ez lesz
istenné és fordítva: az ember csak az iránt hozhat végső elhatározást,
ami a számára isten.
• Az embernek meg kell haladnia a végesség teljes tartományát, hogy
a végességből fakadó kérdésre választ tudjon adni. Ezért keressük vála-
szainkat – ősidők óta – a transzcendensben. A monoteizmus és a keresz-
ténység sem tesz mást. De amint kilép az immanensből, azonnal abszo-
lúttá és absztrakttá válik az Istenről alkotott kép. Már nem egyszerűen
a földi keretek között vagyunk, hanem a téren és időn kívül egy új
dimenzió, egy új lehetőség is kinyílik előttünk. Ahol az ember véget ér,
ott kezdődik Isten.
• Az istenek minden vallásban azok a személyek, valóságok, létezők, akik-
nek a hatalmuk és jelentőségük a mindennapos tapasztalat tartomá-
nyán kívül esik. Az emberiség történetében mindig ezzel a létezővel
kereste a kapcsolatot, mindig is érezte – akár tagadta, akár nem –,
hogy van valaki, aki felette áll.
• Az ember ezzel az Istennel akar kapcsolatba lépni.
• Az Isten az emberben korlátozottan van jelen. 
Felnőttkonfirmációi előkészítő
97
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 97
background image
A Szentháromság titka
• Egy Isten van. Személy. Isten személyének három megnyilvánulása az
Atya, Fiú és Szentlélek. Isten lényegét tekintve egy, de három személy.
• Atya: Teremtő, mindig volt és mindig lesz.
• Fiú: Megváltó, mindig volt és mindig lesz.
• Szentlélek: megszentelő megújító, hitre ébresztő, mindig volt és mindig
lesz.
• Isten három személye titok, a Biblia alapján mégis így beszélünk róla.
Isten megismerése Luther nyomán
• Deus absconditus (elrejtőző Isten) – Deus revelatus (kinyilatkoztatott,
megmutatkozó Isten): az élő igaz Isten csak Krisztuson keresztül is -
mer hető meg, mint újjáteremtő, megváltó kegyelem, különben a féle-
lem, rettegett, titokzatos hatalom Istenével találjuk magunkat szembe.
• Luther ajánlata: ugyanarról az Istenről van szó, de ne a rejtőzködő Isten
tulajdonságainak kutatásában merüljünk el, hanem a megmentő,
kegyelmes Istenben!
• Igei kinyilatkoztatás – egyetemes kinyilatkoztatás.
• Személyes életünkben ismerhetjük fel Istent, Isten ismerete önmagá-
ban nem üdvözít, nem eredményes. Hit kell ahhoz, hogy működjön,
hogy valóság lehessen. Hitünket Krisztusban fedezhetjük fel.
Házi feladat
• János evangéliumának első harmadát, a 10-ik fejezetig a következő
alkalomra elolvasni.
2. Kicsoda az ember?
(Prőhle Károly jegyzete alapján)
Isten teremtménye
• A teremtmények mi vagyunk. Az ember Isten képét viselő teremtmény.
A mitológiában ez teljesen visszájára fordult: ott az ember formálja az
istenséget a saját képére. Erre nekünk is oda kell figyelnünk. Saját ma -
gun kat szemlélve Istenről lehet elképzelésünk (lélek, hit stb.), de nem
mi alkotjuk őt.
KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS
98
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 98
background image
• Személyek vagyunk. Istennek tetszett, hogy kiemelje az embert a többi
teremtmény közül (
pantokravtor = ’minden felett uralkodó’), hogy
személyes viszonyba lépjen az emberrel. Az ember Isten gondolatának
középpontja és hordozója lett. Ez egy képességet feltételez: kialakult az
én–te viszony: Isten megszólítja az embert, és mi válaszolunk rá. Meg -
szó lítottak vagyunk, ezáltal személyek, személyes szellemi lények, te -
remt mények. Azért lehetünk személyek, mert Isten személyessé tett
min ket a vele való kapcsolat lehetőségével.
• Célszemélyek vagyunk. Az ember rendeltetése (Isten célja, elképzelése,
terve) az, hogy Isten képe minden viszonylatban teljesen megvalósul-
jon benne, amely csak az ő országában teljesedik be.
• Találkozóhely vagyunk. Az ember testből és lélekből áll. A Szentírás-
ban a héber nyelv jelképesen lébnek, ’szívnek’ nevezi azt a helyet, ahol
Isten van. Innen indul ki és itt is találkozik minden. A „léb” az ember és
Isten találkozásának helye.
• Befogadók vagyunk. Testünk receptivitásra, befogadásra van beren-
dezve (táplálkozás, érzékszervek). Mindent kapunk és elfogadunk.
Ebből és ezért élünk. A szellemi-lelki valónk is elsősorban a befoga-
dásra van kialakítva. Isten felé nyitott virágok vagyunk. Ha előtte bezá-
rulunk, mint a virág fény nélkül, mi is elfonnyadunk és elsorvadunk.
Ez a cselekvésünk motivációja. Mindabból, amit kapunk, vissza is
kellene adni valamit. Istennek az a természetes, ha ad nekünk, és amit
ő „kap” tőlünk, arra leginkább mégiscsak nekünk van szükségünk.
Ennek a gyújtópontja a hit, aztán a hálaadás, végül az Istenre fi-
gyelő élet.
A bűn
• Lényege. A keresztény bűnfelfogás Isten, a Teremtő elé állít bennün-
ket. Hasonlatosságára teremtett, arra méltatott, hogy az ő életének
közösségébe hívjon bennünket. Ezt megtette. Ő a gazdánk, Atyánk, mi
pedig gyermekei vagyunk. Ezért a kapcsolatért mi is felelősek vagyunk,
s ez elől soha semmilyen indokkal nem térhetünk ki. A bűn tehát az
Istennel való viszonyunk megromlása, felbomlása.
• Hatása. A föl- és megbomlott Isten-kapcsolat önmagammal és ember-
társaimmal egyaránt föl- és megbomlott emberi kapcsolatokhoz vezet.
• Tere. A bűn habituális; nemcsak a szavak, tettek, gondolatok, érzések
Felnőttkonfirmációi előkészítő
99
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 99
background image
lehetnek bűnösek, hanem az egész ember lénye. Az egyes bűnök legyő-
zésével az ember még nem szabadul meg a bűnösségtől. A bűn az
ember létállapota.
• Aktivitása. A bűn nem egyszerűen közönyösség, hanem istenellenes-
ség. Nem csak elfordulás, hanem ellene fordulás.
A bűneset
• Katasztrófa. A fentiekből következik, hogy az Isten–ember kapcsolat-
ban valami katasztrófának kellett történnie. A bűnbeesés minden addi-
gi jót és megszokottat felborított, azóta semmi sem lehet a régi, vissza-
fordíthatatlan esemény, a helyreállítás lehetetlen. A bűneset tipikusan
mély értelmű leírása ennek a katasztrófának (1Móz 3).
• Mindenki kárvallottja. A bűneset nem egy eset, hanem „az” eset. Az
emberi nem élettörténetének elkezdője bűnös lett. Ebből fakad az
eredendő bűn. Ezt cipeli magában az emberiség, Ádám óta öröklődik.
• Restauráció? Teremtéshitünkből fakad, hogy nem önmagunktól és
önmagunkért létezünk, hanem Isten miatt vagyunk, az ő képére
teremtettünk. Ezt jól elrontottuk, ezért tartozunk neki. Jóvátételt kel-
lene tennünk. Ez azonban kizárt. Ahogyan az idő egyenesén minden
egyes pillanatunk rögzítve van – már az előző óra is –, úgy az elköve-
tett bűnök is rögzítve vannak. Az időben nem tudunk visszamenni,
hogy megváltoztassuk a pillanatot; a bűneinket sem tudjuk meg nem
történtté tenni. Azok bevésődtek a személyes történetünk naplójába.
Nincs más választásunk, mint beismerni és bocsánatért könyörögni.
A bűn következménye
• Az ember elveszett. Az ember elszakad Istentől, és a tőle való függet-
lenségben keresi a maga szabadságát, a maga urává válik, autonóm
személyiség lesz. A bűn tragikuma, hogy ezzel az ellenkezőjét éri el.
Amikor szabadnak érzi magát, akkor igazán a bűn szolgája, rabja.
Végül a bűn zsoldja a halál lesz (Róm 6,23). A bűn és a halál között
mélységes kapcsolat van.
A sátán személye
• Hatalom. Az Ágostai hitvallás (Melanchthon, 1530) XIX. hitcikke a
bűn okát a gonoszok és az istentelenek akaratában nevezi meg.
„Amikor hazugságot szól, a magáéból szól, mert hazug és a hazugság
KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS
100
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 100
background image
Atyja.” A sátán ezért lehet a legfőbb istenellenes világhatalom, aki Isten
akaratát, műveit minden téren, kicsiny és nagy dolgokban egyaránt
gátolni, megzavarni, megsemmisíteni törekszik. Ezt a bűnön keresztül
érvényesíti, eszköze Isten még most is legkedvesebb teremtménye, a
bűnös ember.
• Harc. A teremtés koronájáért folyik a harc, ezért nekünk kell állást
foglalnunk ebben a harcban. Egyedül azonban nem tudunk harcolni a
sátán és a bűn ellen, mert ő hatalmasabb, intelligensebb, mint mi.
• Erőviszonyok. A sátán nem rendelkezik önálló valósággal. A negatív
mindig a pozitívon élősködik, amelyet eltorzít. Ha teljesen uralmába
vehetné a pozitívot, önmagát megsemmisítené. A sátán sohasem ural-
kodhat Krisztuson, hiszen Krisztus képviseli a létezés teljességét. Isten
öröktől fogva lévő, tehát önmagában (a pozitív és negatív erők egysé-
geként) létező valóság.
Az önmegváltás lehetetlensége
• A megoldás keresése. Ha egy viszony megromlik, akkor csak a másik
fél megbocsátása tudja azt helyrehozni. Az ember képtelen önmagától
visszaállítani a bűn okozta helyzetet. Ehhez szükséges Isten szeretete,
amelyből egy csepp is több, mint amire az ember valaha is képes.
Házi feladat
• Az Ószövetség könyveinek megtanulása.
• János írása szerinti evangélium második harmadát, a 11.-től a 20. feje-
zetig elolvasni.
3. Jézus
Titok
• Jézus a „testté lett ige” – személyének titkát nem tudjuk megfejteni, de
gondolkodni és beszélni szabad, sőt kell róla, hogy meglássuk: elfo-
gadjuk és imádjuk Isten csodájának titkát.
• Egyedül a Bibliából meríthetünk. Minden felismerésünk a Bibliában,
azon belül pedig az evangéliumokban gyökerezik.
• Niceai hitvallás (381): „…aki az Atyától született minden idő előtt,
világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől; szüle-
Felnőttkonfirmációi előkészítő
101
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 101
background image
tett, nem teremtetett, egylényegű az Atyával és általa lett minden.” Ha
Isten jóságából és szeretetéből indulunk ki, akkor Jézus ugyanazzal a
szeretettel azonosítható, azzal egylényegű. Jézus emberségében ugyan
korlátozott lény, de Istennel azonos. Embersége teszi őt különbözővé
Istentől. Jézus a perfectus homo, a tökéletes, az igazán ember, hiszen
lényege a szeretet.
Jézus nevei
• Kortársai, a Biblia szerzői szavai és tettei alapján alkalmaztak Jézusra
krisztológiai címeket.
• Jézus nevének jelentése: szabadító. Józsué, Jehosua, Jósua az egyipto-
mi fogságból való szabadulást követő honfoglalás vezetője. Nevének
jelentése: Jahve az üdvösség, megváltó, üdvöt hozó.
• Krisztus = Messiás = Felkent. Ezek nem tulajdonnevek, hanem Jézus
isteni tejhatalmára utalnak. „Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia!” (Mt
16,15) (Krisztusnak meg kell halnia, mert elfogadja a Krisztus címet.)
• Jézus Krisztus nem egy név, hanem a Kr. e. 4 és Kr. u. 29 között
Názáretben élt Jézus nevének és egy címnek a kombinációja.
• Rabbi: nagy ember, tanító, mester.
• Immánuel: velünk az Isten (Mt 1,23).
• Isten Fia, (Istennel azonos, belső egység) Úr (Isten kiejthetetlen nevé-
nek helyettesítésére az Adonáj szót használták, de a császárkultuszban
már a pogányok az istenek rangjára emelkedett uralkodót nevezték
így), az ige, szolga, üdvözítő, Isten báránya.
• Az evangéliumok irataiból megállapítható, hogy Jézus fellépése nem
a különböző címek és nevek elfogadtatására irányult, hanem Isten
országára.
Theologia gloriae – theologia crucis
• Theologia gloriae (a dicsőség teológiája): a reformáció korát megelő-
ző misztika gondolkodása Jézus megismeréséről: az ember Krisztus-
hoz vezető útját írja le. Istent és világát extatikus úton tapasztalja meg.
A jócselekedetek nélküli megigazulást szerző hit reformátori tanításá-
val nem összeegyeztethető.
• Theologia crucis (a kereszt teológiája): Jézus Krisztus az Istennek az
emberhez vezető útja. A hit nem az én kinyújtott „csápom” Isten felé,
hanem Isten csápja felém, amivel engem ér el. Luther: a hit nem tapasz-
KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS
102
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 102
background image
talás, a hit megtapasztaltatik. A kereszt teológusa nem akar a kereszt
mögé látni, hanem elfogadja Jézus személyének és megváltásának
titkát: „Ez vagy te, és én ezt tettem érted” – mondja Isten a keresztet
szemlélő embernek.
Mit tett Isten velünk?
• Isten emberszeretete, vagyis Jézus maga nem csupán szó vagy tan,
amely az értelmet foglalkoztatja, hanem teremtő cselekvés, amelynek
nyomán megújul a bűnös, az Istentől elidegenedett ember.
• Megváltott. Paradoxon. Jézus, a bűntelen meghal a bűnök miatt.
• A megváltás nem a testtől való megszabadulás, hanem az emberi test
és lélek radikális irányváltása.
• Jézus hármas tisztje: próféta – kinyilatkoztatja Isten akaratát; főpap –
a tökéletes áldozat bemutatója önmagát adja áldozatul; király – ural-
kodik az Atya jobbján.
• Jézus Krisztus műve: megbékélés, kiengesztelődés Istennel (a mi olda-
lunkon áll, könyörög az Atyához, az egyetlen közbenjáró).
• Jézus Krisztus műve: a sátán fölött aratott győzelem.
• Jézus Krisztus műve: a helyettes áldozat (ószövetségi engesztelő áldo-
zat helyett).
Jézus és én
Otthoni csendes meditáció arról, hogy milyen kapcsolatom van Jézussal,
mit jelent ő nekem. Írjuk le néhány mondatban ennek összefoglalását.
Házi feladat
• Az Ószövetség könyveinek ismétlése
• János írása szerinti evangélium 21–24. fejezeteinek elolvasása.
4. Úrvacsora
Eukharisztia
euj – ’jó, jól, helyesen, szépen’ és a carivzw – ’kegyelem’, ’a kegyelem
megnyilvánulása’, ’kegyelemből fakadó tett’ szóösszetételből alakult ki.
• A
cavra szó jelentése még: ’öröm, örvendezés, gyönyörködés’, illetve
’hála, hálás érzület, köszönet’, a hála kinyilvánítása erőteljes verbális
Felnőttkonfirmációi előkészítő
103
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 103
background image
jelleggel. Az úrvacsorához kapcsolódva használták a szót, amikor a hála-
adás kelyhéről (az áldás poharáról) beszéltek (1Kor 10,16). Az első keresz-
tények gyülekezeti életében ez a szó használata vált megszokottá.
• Az evangélikus egyházban (de protestánsoknál mindenütt) két szent-
ség, szakramentum van: a keresztség és az úrvacsora. A szentséghez
három kitételnek kell megfelelni: Krisztus rendelte el igével, van látható
jele, és az üdvösségünkhöz kapcsolódik.
Az úrvacsora eredete
• Húsvét ünnepe, a kovásztalan kenyerek napja (macót ünnep), a pász-
ka (átlépés, megkímél, nem bánt, szabadulás). A pászkavacsora az
egyiptomi szabadulásra emlékeztet (2Móz 12,1–20). Ez a zsidó hús-
vét. Bárányáldozat, felkészülés a menekülésre a 10. csapás előtt, ha
tetszik böjt.
• Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott… (Igehelyek: Mt 26,20–
29; Mk 14,17–25; Lk 22,7–23)
• Kenyér, kovásztalan, a készülődés jele, Jézus halála előtti nagy zsidó
ünnep étke, egyszerűen elkészíthető és bor, a mindig elérhető, nemes
ital, a becsben tartott izraeli növényből, a szőlőből készült ital.
• Jézus rendelte el, az ő emlékezetére.
• Mi tehát az úrvacsora? Krisztus teste és vére kenyérben és borban,
amelyet Krisztus igéjével rendelt el, hogy mi keresztények együk és
igyuk.
Luther tanítása
• „Accedat verbum ad elementum et fit sacramentum.” „Az ige társul az
elemhez (anyaghoz) és szentséggé lesz.” Szent Ágoston megfogalma-
zását Luther egy az egyben átveszi.
• Ha az igétől elválasztjuk a kenyeret és bort, nem marad semmi más,
mint kenyér és bor!
• „Noha gazember veszi vagy adja a szentséget az épúgy az igazi szent-
séget adja vagy veszi, mert az nem ember szentségén, hanem Isten igéjén
alapszik.” Az úrvacsora tehát nem az ember erejéből és ereje által, hanem
Isten cselekvése által az ember hitén keresztül hat.
• A szerzési igék legfontosabb szavai, amelyek személyessé teszik a
Krisztussal való közösségünket az értetek …adatott és kiontatott…
bűneink bocsánatára – Krisztus teste és vére kincs – ez a miénk, nekünk,
KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS
104
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 104
background image
nekem adatott. Jézus a kereszten halt meg, de ott már nincs szó vacso-
ráról. Ezért hivatkozunk az utolsó vacsorára.
• Aki magára veszi az „értetek” szót, és hisz abban, hogy Jézus értünk élt
itt, halt meg és támadt fel, az megkapja az üdvösséges jót.
• Gyakran éljünk vele: ne szalasszuk el ezt a nagy kincset!
• Sohasem leszünk egészen tiszták, de megtisztulhatunk!
• Az önvizsgálat segít az Isten előtti megállásunkban, a bűnbocsánat
elnyerésében, a test és vér magunkhoz vételét készíti elő.
Amit az úrvacsorában kapunk
• Közösség Jézussal
• Közösség egymással
• Bűnbocsánat
• Öröm
• Ígéret
Felekezeti értelmezések
• Evangélikus: reálprezencia, valóságosan jelen van, de csak „in actu” hat.
• Református: emlékvacsora, megismételjük az utolsó vacsorát, mert
Jézus ezt kérte.
• Katolikus: transsubstantiatio, átlényegülés, Krisztus teste az ostyában
és borban van, a bor Krisztus-korty, és az ostya Krisztus-darabka.
Házi feladat
Az Újszövetség könyveinek megtanulása
5. Kérdések órája
• A felnőttkonfirmandusok bármilyen kérdést feltehetnek, amit esetleg
már az előző találkozás alkalmával írásban is megfogalmaztak. A kérdé-
seket csoportosíthatjuk, sorrendet állíthatunk fel, a periférikus kérdése-
ket külön személyes beszélgetésben is megválaszolhatjuk.
• Ajánljuk fel a négyszemközti személyes beszélgetést, hogy ezzel is
segítsük a felnőttek felkészülését, az első úrvacsoravételt.
Felnőttkonfirmációi előkészítő
105
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 105
background image
6. Reformáció
Luther Márton rövid életrajza
• 1483. Eislebenben született jómódú családban
• 1501–1505. Az erfurti egyetem hallgatója, jogi kar
• 1505. Erfurtban Ágoston rendi szerzetes (viharélmény)
• 1506. Szerzetesi fogadalom
• 1507. Áldozópappá szentelik
• 1510–1511. Luther Rómába zarándokol
• 1512. Wittenbergben a teológia doktora, a bibliai tanszék vezetője, Zsolt,
Róm, Gal, Zsid magyarázata
• 1514. a wittenbergi vártemplom papja
• 1517. október 31. A 95 tételt a wittenbergi vártemplom kapujára tűzi ki
„…a dallam túlságosan magas kezdett lenni a hangomhoz képest.”
• 1520. Kiközösítő bulla Luther ellen
• 1521. Kiközösítés „Exsurge Domine” (a kiátkozást máig nem vonták
vissza – következményei) és menekülése Wartburgba
• 1522. Wittenbergi évek (az Újszövetséget tíz hét alatt fordította le) „Itt
ülök egész nap, mint a leglustább és legszánalmasabb ember. Olvasom
a görög és a héber Bibliát.”
• 1525. Esküvő Katharina von Borával
• 1522-től parasztháborúk. A nép éneke: „Összegyűltek az urak, tanács-
kozni kezdtek, / Szóltak a parasztok, belőlünk nem esztek! / Vitték ám
az urak haza irhájukat, / S szóltak a parasztok: lenyúzzuk irhájukat.”
• 1534. A Biblia teljes kiadása német nyelven
• 1546. Eislebenben meghalt. Utolsó cetlire írt gondolatai: „Ne gondolja
senki, hogy a Szentírást eléggé megízlelte, habár száz esztendőn át
kormányozta is a prófétákkal és az apostolokkal a hívek közösségét.”
Befejezésül írta: „Koldusok vagyunk, ez így igaz!” (Haláltusájában Isten
kegyelmébe ajánlja „lelkecskéjét”, amit szerényen mindig így nevezett).
A wittenbergi vártemplom szószéke alá temetik, ahonnan indult a
reformáció. Melanchthon gyászigehirdetésében prófétának nevezi, aki
előtt nem az eszesség, hanem Isten kinyilatkoztatása tárta fel a meg-
bocsátás tanát.
KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS
106
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 106
background image
Teológiája
• Az istentisztelet középpontja az igehirdetés – „viva vox evangelii”, az
evangélium élő szava. „Én prédikátor voltam itt, a helybeli kolostorban
és újsütetű doktor, heves szenvedéllyel bújtam a Szentírást.”
• Egyszerű tanítás (Asztali beszélgetések; A keresztény ember szabadságá-
ról; Kis és Nagy káté)
• Bibliai alapú rendszeres teológia
• Krisztusra vonatkoztatott Szentírás
• A 4 „sola” (sola fide, sola gratia, sola Scriptura, solus Christus: egyedül
a hit, egyedül a kegyelem, egyedül a Szentírás, egyedül a Krisztus)
• Törvény és evangélium
• A kettős birodalomról szóló tanítás: Krisztus országa és a világ biro-
dalma
• Nem érdem, hanem hit
• Úrvacsoratan
• Két szentség (keresztség, úrvacsora)
• Családi élet (az apa a család lelkésze, lelkészek házassága)
• Kis és Nagy káté (kézbe adni)
Mai hatása
• (1,1 milliárd katolikus), 400 millió protestáns, 100 millió lutheránus
• A legnyitottabb keresztény egyház
• A zene egyháza (Bach, Luther kb. harminc éneket szerzett, a világi dalla-
mokra egyházi szöveget írt: „Ne tartson meg az ördög minden szép
nótát magának.”)
• Értelmiségi egyház (Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium)
• A paritás elve (lelkészek és laikusok együtt vezetik az egyházat)
• A II. vatikáni zsinat (1962–1965) felismerései hasonlóságot mutatnak
a reformáció felismeréseivel, az ökumené (keresztény egyházak köze-
ledése egymáshoz) hídépítője
Házi feladat
• Lehetőség szerint megnézni a Luther című filmet (esetleg közösen,
amit aztán meg lehet beszélni)
Felnőttkonfirmációi előkészítő
107
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 107
background image
7. Egyetemes egyháztörténet
Kezdetek
• A kereszténység születése az ókorban ismert világ nyugati felét érin-
tette (a Tigris és az Eufrátesz országai, Britannia, Rajna, Duna,
Európának a római impérium fennhatósága alá tartozó része.) A többi
földrész ekkor még ismeretlen vagy a kereszténység számára misszión
kívüli terület.
• A Római Birodalomban a zsidóság elterjedése elképesztő méreteket
öltött. Különcségük miatt sem a görögök, sem a rómaiak nem kedvelték
őket. A zsidóság már ekkor is diaszpórában (szórványban) élt.
• A kereszténység létrejöttének első számú indítéka Jézus személye.
• Ősgyülekezet: Jeruzsálem, a kereszténység anyagyülekezete. A 40-es
évek végétől a 60-as évekig kialakultak a Kis-ázsiai gyülekezetek (Páli
levelek tanúskodnak róluk). Az ősgyülekezet és a keresztény zsidók
között nincs egyetértés, Kr. u. 70-ben Jeruzsálem lerombolása (római–
zsidó háború).
• A keresztelés előtt hitoktatást tartottak, elsősorban a nem zsidóknak.
Justinus: „Mindazok, akik meggyőződnek arról, amit tanítottunk nekik,
hisznek benne, és igaznak mondják azt, végül pedig ígéretet tettek,
hogy ezeknek megfelelően fognak élni, azokat utasítani kell, hogy
imádkozzanak, és böjttel könyörögjenek Istenhez.”
• 130/140 körül kötöttebb formák kialakulása, de még rendezetlen isten-
tiszteleti élet a jellemző. Ettől kezdve a gyülekezeti élet megszilárdulása
indul el.
• A karizmatikus ajándékokkal megáldott apostolok, próféták és tanítók
a „lelki életért”; a püspökök és diakónusok a szervezeti egységért felel-
tek. Ahogyan „apadt a Lélek”, úgy nőtt a püspökök, diakónusok szerepe.
160/180-ra kialakul az egyház. Megjelenik a hierarchikus jelleg, a laiku-
sok és a papi rend közötti szakadék.
• Megszilárdul a zsinati rendszer (hét egyetemes zsinat a 8. századig),
amelyben a keresztény tanítást egységesítik, és kialakulnak a hitval-
lások. (Valóban Isten fia volt Jézus? Ki teremtette a világot? Hogyan
értsük a megváltást?)
• Megjelenik a keresztény irodalom, kultusz és filozófia. „Cassiodorus
miniszter, VI. sz., a pápához intézett írásában: »Látván, hogy az isko-
lák hemzsegnek a világi irodalom iránt sóvárgó diákoktól, gyűjts alá -
KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS
108
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 108
background image
írá sokat, és (…) legyenek inkább keresztény, semmint világi iskoláid
Róma városában éppúgy, mint ahogyan az már régóta van Ale xand ri -
á ban.«”
• 150-től kialakul a keresztény művészet.
• Templomaikat bazilikának (görög: sztoa basziliké = királyi csarnok,
latin: basilica domus = isteni királyság) nevezik el: téglalap alakú temp-
lomtér és ellipszis alakú szentély.
• 250 körül még csak a Római Birodalom töredéke tartozik a keresztény
egyházhoz, de Nagy Konstantinusz (313) államvallássá tette a keresz-
ténységet, majd Theodosius 4. sz. vége, 5. sz. eleje) idején az egyetlen
elismert vallás lett a nagy birodalomban.
• Apologéták (hitvédők)
• Császárkultusz, hellenista-római szellemiség, hellenisztikus nyelv.
Görög-római kultúra; a 4. századtól a görög helyett a latin nyelv átvette
a vezető szerepet.
• A Római fennhatóság alá kerülő népek kultuszok megmaradtak – szink-
retizmus – a vallások egybeolvadásának folyamata. A 3–4. századra ki -
alakul a kereszténység kontra pogányság, azonban egyre inkább elter-
jed a monoteisztikus (egyistenhit, szemben a politeizmussal) nézet,
amelyben a keresztény propaganda formai feltétele teljesül. Augustus
császár idejében, tehát Jézus korában élénkült meg a vallási élet, amely
egészen a 3–4. századig tartott.)
• A pápaság kialakulása (Damasus, 366–384).
• Augustinus (Szent Ágoston) a kor legnagyobb teológusa; az antik világ
vége, a középkor sajátosságai
• Az 5. századtól kialakultak a szerzetesrendek (nem keresztény talál-
mány). Kézműves iparral, kertészettel, másolással, imádkozással foglal-
koztak. A Benedek-rendiek az elsők. Később a császárok papi kivált-
ságban részesítették és hatalmas földbirtokokhoz juttatták őket.
• A gótok és a frankok (mai Spanyolország és Franciaoszág területe).
A frankok a christianissimus jelzőt kapták (legkeresztényibb). Az euró-
pai kereszténység kialakulásának oszlopai.
• A 7–8. században a mai Németország és Svájc területén élők lettek
keresztények.
• 10–12. század, a katedrálisok kora
• 11–12. század, a szerzetesrendek alapításának kora (premontrei, kartha-
uzi, karmeliták)
Felnőttkonfirmációi előkészítő
109
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 109
background image
• 11–15. század, a skolasztika kora: Anselmus az atyja, észérvekkel akar-
ták bizonyítani Isten létét, Jézus istenégét, a bűnbocsánatot, tehát hit
nélküli teológiát gyakoroltak.
• 10–13. század, a keresztes hadjáratok kora (1096-tól). Mohamedán kézből
vissza akarták szerezni a Szentföldet, ezért bűnbocsánatot, adósságha-
lasztást, jobbágyoknak felszabadítást ígértek, jele a vörös kereszt lett.
• 1054: egyházszakadás. Keleten: görög nyelv, elmélkedő hitélet a jellemző;
nyugaton: latin nyelv, jogi, szervezeti kérdések előtérben. Kelet nem
volt hajlandó kiszolgálni az egyre növekvő pápai igényeket. Kölcsönö-
sen kiátkozták egymást. A két központ Konstantinápoly (pátriárka) és
Róma (pápa) lett. Negyven év múlva megindultak a keresztes háborúk
az elveszített keleti területek visszaszerzéséért.
Reformáció
• Az evangélikus és a református egyház megszületése
(Külön óra anyaga)
Pietizmus
• 17. század közepe: Spener: Pia desideria. Biblia, egyetemes papság elve
– praxis pietatis – hitvita mellőzése helyett szeretet – lelkészképzés
reformja a gyakorlati teológia irányába – hitébresztő, hitépítő igehir-
detések propagálása.
• Gyengesége a teológia mint tudomány háttérbe szorulása, a vallásos
gőg, a rajongás
• Zinzendorf: hernhuti gyülekezet – Útmutató.
Más protestáns egyházak születése
• Metodisták: Anglia, majd Amerika, 18. század első fele, John Wesley,
tanítása középpontjában a megtérés áll (hely, nap, óra).
• Baptisták: Anglia, majd Amerika, 17. sz. első fele, John Smith, a Szent-
írás az egyetlen zsinórmérték, felnőttkeresztség, egyetemes papság
Kereszténység ma
• Minden térítés ellenére a keresztények részaránya a világ népességéből
egy évszázad alatt 34,4-ről 32,3 százalékra csökkent. Ugyanebben az
időszakban a muzulmán arány 12,4-ről 19,2-re, a hinduké pedig 12,5-ről
13,7 százalékra nőtt. (A buddhisták aránya ellenben 7,8-ról 5,7 száza-
KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS
110
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 110
background image
lékra csökkent.) A legnagyobb mértékben a törzsi vallások híveinek
a létszáma csökkent: 6,6-ról 1,6 százalékra.
• Ökumené – a közeledés hivatalos fóruma, a közös értékek hangsúlyozása.
Házi feladat
• Az evangélikus templom berendezési tárgyainak megtanulása (kb. 40 db)
8. Biblia
Bevezetés
• A Biblia Isten szava könyvek, levelek, próféciák, történetek formájában.
• Szövege Isten Lelke által ihletett.
• Igei kinyilatkoztatás – apokalüptein: ’leleplezni’, ’a takarót levenni’,
’felfedni valamit’; Isten akaratát, üdvtervét, országának építését embe-
reken keresztül hozza a világ tudomására, akik leírják és megőrzik Isten
üzenetét (emlékeztetőül: egyetemes kinyilatkoztatás – Isten munkáját,
nagyságát felismerni a természetben).
• A szó jelentése: könyvecskék.
• „Szentnek” mondjuk, mert a szenttel találkozunk benne.
Kanonizáció
• A kanón ’mérővesszőt’, ’zsinórmértéket’ jelent.
• A bibliai kor könyveinek válogatását tartalmazza.
• Hitelességének és tisztaságának egyik hitünkön kívüli bizonyítéka az
az igazságtartalom és meggyőző hatalom, amivel az igén keresztül
találkozunk.
• Az ószövetségi kánon Jézusig zárult le, de már a LXX is a teljes Ószö-
vetséget tartalmazza, az Újszövetségre pedig Kr. u. 367-ben mondja ki
Athanasius püspök, hogy 27 könyvet tartalmaz, ami azóta is így van.
Az Ószövetség kortörténete, keletkezése
Kortörténet
• Josefus Flavius ókori történetíró A zsidók története című műve,
Eusebius, Philo, Hérodotosz művei és a Talmud egészíti ki, támasztja
alá, bizonyítja az Ószövetség könyveinek igazságát.
Felnőttkonfirmációi előkészítő
111
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 111
background image
• A piramisok falain rögzített események összhangban vannak a zsidó
történetekkel.
• A diplomáciai levelezéseket a Biblia könyveinek keletkezésével párhu-
zamosan írták meg a zsidó nép történetének egyes mozzanatait.
• Korszakolás
Pátriárkák kora (ősatyák: Ábrahám, Izsák, Jákób) kb. 1750–1620
Egyiptomi tartózkodás: kb. 1620–1270
Kivonulás Egyiptomból (exodus): kb. 1270–1220
Józsué honfoglalása: 1230–1220
Bírák kora (pl. Sámson): 1010–970
Királyok kora (pl. Saul, Dávid, Salamon): 1225–931
Kettős királyság kora (Izrael, Júda): 931–772
Babiloni fogság: 6. század
Próféták kora: Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel, stb.): 6–5. század
Intertestamentális kor (Nagy Sándor és utódai): 4–1. század
• Az ószövetségi kánon kialakulása: 3. század
• Feltárások: Bábel tornya, Siratófal
• Első írásos feljegyzések a Kr. e. 10–9. századból valók (Dávid király
története, Mózes könyveinek keletkezése).
• Józsuétól a Királyok könyvéig szájhagyományokat rögzítettek, ez a
deuteronomista történetírás, amely a választott nép néppé válását írja le.
• Ezt követően számos írásos emlékünk bizonyítja a bibliai történetek
történeti hitelességét.
Nyelvezete
• Az Ószövetség héber nyelven íródott (balról jobbra olvassuk).
• Az Ószövetség görög fordítása a Septuaginta LXX (70-es, 70 tudós
fordította) Kr. e. 250 körül.
• Bemutatása, körbeadása.
Tartalma
• Teremtés (két történet: jahvista, elohista)
• Isten és a választott nép, a zsidóság kapcsolatának története
• Az ősatyák története: Ábrahán, Izsák, Jákób, majd József
• Bírák, királyok története
• Próféták működése (négy nagy, tizenkét kis próféta jelentőségük szerint)
KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS
112
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 112
background image
Az Újszövetség kortörténete, keletkezése
Kortörténet
• A négy evangélium (Máté, Márk, Lukács, János) Jézus életét ölelik fel
(Kr. e. 4 – Kr. u. 29)
• Kr. u. 29–36 – nyugalmasabb korszak
• Kr. u. 36–42 – zavargások, Jeruzsálemből menni kell, elkezdődik (a zsi-
dók részéről) az üldözések kora és ezzel együtt a misszió, Pál apostol
működni kezd.
• Kr. u. 44-től pogánymisszió
• Kr. u. 64–96 – a római császárok is üldözik a keresztényeket.
• Az Újszövetség könyvei Kr. u. 40-es évektől a Kr. u. 130-as évekig
terjedő időszakban keletkeztek.
Nyelvezete
• Az újszövetségi kor nyelve az arám, de a könyvek görög nyelven íródtak.
• Jézus arámul, görögül és héberül is beszélhetett.
Tartalma
• Evangélium: ’örömhír’ – Jézus, Isten Fia eljött hozzánk, hogy meghal-
jon bűneinkért és feltámadjon megigazulásunkért.
• Szinoptikusok: együtt nézők, együtt látók: Máté, Márk, Lukács.
• A legrégebbi evangélium a Márk írása szerinti, ez az úgynevezett „ős-
Márk”.
• János evangéliuma Jézus életének értelmezett teológiai írása.
• ApCsel: az első néhány évtizedet öleli fel, a tizenkét apostol és Pál
missziói munkáját.
• Levelek: tizenhárom Páltól, kettő Pétertől három Jánostól, egy Júdástól.
• Jelenések könyve: apokaliptika, a végítéletről és az ahhoz vezető útról
szóló jánosi látomás.
Házi feladat
• A Lukács írása szerinti evangélium elolvasása.
Felnőttkonfirmációi előkészítő
113
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 113
background image
9. Etikai és dogmatikai kérdések
Nyomtassuk ki az alább olvasható szavakat (40-50-es betűméretben), majd
egy függőleges felületre két oszlopba próbálják a felnőttek szétválogatni
együtt, de a lelkész segítsége nélkül. A válogatás szempontja: mi az, ami egy
keresztény hívő ember életébe még beleférhet, és mi az, ami már nem. Az
ebből kialakuló beszélgetés jó alkalom arra, hogy a keresztény ember életé-
ben felmerülő etikai és dogmatikai kérdésekről gyakorlati példákon keresz-
tül beszélgessünk. Ne ijedjünk meg a mindkét oszlopba besorolható, nem
egyértelmű szavaktól, ezek jó alkalmat teremtenek a spontán disputára.
biztos, becsületes, hazaszerető, stréber, öntelt, kormánytisztelő, segítőkész,
ellenség szeretete, adófizető, napi imádkozó, karrierista, mesterkélt, temp-
lomba járás, békülékeny, flörtölő, lojális, konzervatív, okos, életrevaló, érzé-
keny, istenfélő, rendszerető, igazságos, szívélyes, féltékeny, magának való,
zárkózott, szórakozott, hiú, igazságszerető, adakozó, engedelmes, buzgó,
törvénytisztelő, visszafogott, családcentrikus, önfeláldozó, pletykás, nyitott,
empatikus, jókedvű, közösségszerető, csendes, gőgös, megalkuvó, áldozat-
kész, bőbeszédű, egoista, találékony, sikerorientált, igazmondó, kitartó, buzgó,
bizalomgerjesztő, megfontolt, vallásos, alázatos, részrehajló, felszabadult,
híres, szabadszájú, haszonleső, élelmes, humoros, számító, önző
10. Lelkigyakorlat
10.00: Nyitóáhítat
• Énekek: Ne félj Sion, ne lankadjon kezed, Szívem csendben az Úrra
figyel, ki segít
• Textus: Róm 8,31: „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?”
Isten nevében indultunk el.
Mózes: ha nem jön velünk a te orcád, mi sem indulunk tovább.
Pál apostol: „Sem halál, sem élet (…), sem magasság, sem mélység,
sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten
szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.”
(Róm 8,38–39)
KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS
114
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 114
background image
A mennyei Atya biztonságot ad, az ő oldalán nem kell aggódnunk,
kik törnek ránk, kik akarnak elbizonytalanítani, kik tesznek nekünk
keresztbe.
A veszély nem szűnik meg, de a félelem igen.
Áldó hatalmak oltalmába rejtve élünk.
10.15: A nap témája: az úrvacsora
• Éneklés
• Szerzési igék felolvasása
• Megbocsátás, áldozat, közösség, öröm – a szavak értelmezése
• A megbocsátás folyamata…
Beszélgetés hármas csoportokban: mit jelent számodra, hogy meg-
bocsátottak neked? (15 beszélgetés)
Írd le, mi volt eddig a legnagyobb, amit valaki neked megbocsátott.
Isten bocsánata Jézusért (Hogyan bocsátott meg Jézus?)
12.30: Ebéd
13.15: Séta
14.00: Keresztény életvitel (cetlik megbeszélésének folytatása)
16.00: Záróáhítat
• Ének: Kenyered és borod táplál engem
• Textus: Jn 13,1–11 – Lábmosás; Lk 22,7–23 – Az utolsó vacsora
Történetünk Jézus alázatáról szól.
A tanítványok felkészítésének utolsó szakasza.
Jézus közvetlensége, emberszeretet, szolgálata rajzolódik ki.
Az utolsó vacsorában titokzatosan van együtt tanítványaival.
Lelki élmény, amelynek gyakorlatát meg is hagyja nekünk.
Legfontosabb szó az „értetek adatott”.
Imádkozva, teljesen megüresítve magunkat készüljünk az első úrva-
csoravételre.
Felnőttkonfirmációi előkészítő
115
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 115
background image
11. Vetélkedő
Villámkérdések (1 pont)
Mit jelent a politeizmus?
Hogy hívja az Ószövetség azt, ami Isten helyét akarja elfoglalni az
életünkben?
Mihez hasonlíthatjuk a Szentháromságot?
Mit jelent az, hogy szakramentum?
A Kr. u. 4. században melyik püspök hitvallása foglalkozik a Szenthá-
romság-tannal?
Mit jelképez a kenyér és a bor?
Mit jelent a Deus absconditus?
Mit jelent Jézus neve?
Mi az igei kinyilatkoztatás?
Mi az egyetemes kinyilatkoztatás?
Mikor volt a reformáció?
Kinek a képére teremtette az Isten az embert?
Kire vonatkozik: perfectus homo?
Mi történt nagycsütörtökön?
Hogy van az héberül, hogy szív?
Mit jelent az, hogy habituális bűn?
Milyen szerzetesrendbe vonult be Luther?
Hogyan tehetünk jóvátételt Isten előtt bűneink miatt?
Hány órakor halt meg Jézus?
Mi az úrvacsora két jegye?
Rendelkezik a sátán önálló valósággal?
Mikor volt a vatikáni zsinat?
Mikortól létezik Jézus?
Ki volt Jézus édesapja?
Mi az úrvacsora két jele?
Hány hét alatt fordította le Luther az Újszövetséget?
Hány szentségünk van?
Melyek ezek?
Mire emlékezünk nagypénteken?
Mikor halt meg Luther?
Mi a szereztetési ige legfontosabb szava?
KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS
116
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 116
background image
Tippelés
Hány evangélikus él Magyarországon?
Hányan férnek el a templomunkban?
Hány gyülekezet van az egyházmegyében?
Hányan ülték körül az asztalt az utolsó vacsora végén?
Hány millió protestáns van a világon?
Hány gyülekezeti tagunk van?
Hány település tartozik egyházközségünkhöz?
Hány éves a püspökünk?
Fejezd be!
A bűn zsoldja a …
Jézus, a testté …
Mózes 5 könyve, … (3 könyvet)
Ézsaiás …
Zsoltárok …
Ezsdrás …
Magyarázd el! (3)
Mit tudunk a Szentháromságról? 
Mi a bűn lényege?
Istennel hogy lehet kapcsolatunk? (csáp) 
Mi a húsvét ünnepének eredete?
Mitől mondhatjuk valamire azt, hogy szentség?
Mit kapunk az úrvacsorában?
Hogyan értelmezik az úrvacsorát a felekezetek?
Érdem és hit összefüggése.
Sorold fel!
Jézus legalább öt nevét, elnevezését.
Jézus három tisztét.
Írd le!
Az „Erős vár a mi Istenünk” első versszakát!
A reformáció négy alapelvét, a négy solát!
Felnőttkonfirmációi előkészítő
117
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 117
background image
Bibliai totó
Ki mondta el először Jézus születésének hírét? (Mária, angyal, az Atya)
Ki keresztelte meg Jézust? (magát, János, nem volt megkeresztelve)
Hányszor kísértette meg az ördög Jézust? (1; 2; 3)
Volt halász a tanítványok között? (igen; nem)
Hány tanítványa volt Jézusnak? (11; 12; nem tudjuk a pontos számot)
A magvető példázatában mi a mag? (ige; a hit; Jézus mag-a)
Jézus hogyan csendesítette le a tengert? (szavával; nem csendesítette le;
lecsendesítette, de az elsőre nem sikerült)
Hány embert vendégelt meg jézus? (5000; 5000 + asszonyok; 5000 +
asszonyok + gyermekek)
Hány hal volt a tanítványoknál? (kettő; öt; egy sem)
Jézus megdicsőülésénél hány tanítvány volt jelen? (egy sem; három;
mind a 12)
Jézus tanította a Miatyánkot? (igen; nem)
A nagy vacsorán kik vettek végül részt? (minden meghívott; csak a tanít-
ványok; bárki részt vehetett)
Mi volt a tékozló fiú utolsó foglalkozása? (munkanélküli; kondás; pásztor)
Mivel végződik a gazdag ifjú története? (a gazdag ifjú elszomorodott azon,
amit Jézus mondott neki; Jézus megbocsátotta bűneit; tanítványa lett)
Min könnyebb a tevének átmenni? (kapun; vízen; tű fokán)
Az özvegyasszonynak hány fillérje volt? (egy; kettő; három)
Kivel imádkozott Jézus Gecsemáné-kertben? (magában; tanítványaival;
nem imádkozott)
Hány sebe volt Jézusnak? (három; négy; öt)
Ki nem hitte el, hogy feltámadt? (Péter; János; Tamás)
Kik vették észre először, hogy Jézus feltámadt? (asszonyok; az őrök; a
tanítványok)
Mit csinált Jézus akkor, amikor mennybe ment? (imádkozott; becsukta
a szemét; áldott)
KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS
118
06 Konfirmacio:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
15:31
Page 118
background image
Bibliaiskola
07 Bibliaiskola:10 Bibliaiskola.qxd
2010.09.06.
16:07
Page 119
background image
07 Bibliaiskola:10 Bibliaiskola.qxd
2010.09.06.
16:07
Page 120
background image
Bibliaiskola Jónás próféta könyvéről
A bibliaiskola egy 8 részből álló sorozat, amely akár havi, heti, napi rend-
szerességgel használható, az egyes témákat összevonva csendeshetek, csalá-
dos és ifjúsági táborok témájaként is alkalmazható.
Az alábbiakban csak vázlatot adunk, hiszen – a fentiekből is következő-
en – minden egyes korosztálynak és helyzetnek megfelelően lehet alakíta-
ni a bibliaiskola anyagának kifejtését.
Minden részhez több „tantárgy” tartozik. Ezek szabadon variálhatók:
kiemelve egyet, esetleg többet, akár az összeset annak megfelelően, hogy a
résztvevők összetétele, az alkalom mit követel meg, vagy hozzánk melyik
megközelítés áll legközelebb. Természetesen a lenti témák ajánlások, tehát
bárki szabadon alakíthatja, kiegészítheti, részletezheti.
Miért Jónás próféta könyve?
„A könyvet szórakozás és tanítás céljából írták. Tanító irat, és tanítása egyik
csúcspontja az Ószövetségnek. Szakít a prófétaság szűk magyarázatával,
állítja, hogy a fenyegetések, még a legerősebbek is, az irgalmas Isten akara-
tának a kifejezései, aki csak a bűnbánat megnyilatkozását várja, hogy meg -
bocsásson.” (A Szent István Társulat bibliajegyzetei)
Jónás próféta történetében a legtöbb ember csupán egy szép mesét, a
hivatalosak „prófétai novellát” látnak. Ha csak ebből a szempontból vizs-
gáljuk Jónás próféta könyvét, már akkor is azt kell keresnünk, mi az, amit
tanít, mi az, amivel közelebb vezet minket ez az irat az Újszövetséghez?
Erre az egyértelmű válasz Mt 12,38–41, amelyben maga Jézus beszél
Jónás próféta könyve
121
07 Bibliaiskola:10 Bibliaiskola.qxd
2010.09.06.
16:07
Page 121
background image
Jónás történetéről előreutalva ezzel saját halálára és feltámadására, a jelre.
Jónás próféta könyve a keresztyén értelmezés szerint ebben a kontextusban
nyeri el mondanivalójának legfontosabb célját. Ugyanakkor ebben találnak
jó talajt saját „igazságuk” igazolására azok is, akik tagadják a feltámadás
lehetőségét, hiszen ha Jónás próféta könyvét csupán irodalmi műnek
tekintjük, egy mesének, amely számtalan misztikus elemet – többek közt
egy háromnapos hal-/cet-/bálnagyomorban tett látogatást – tartalmaz,
akkor Jézus szavaiban is csupán egy ilyen legenda, illetve mese születésére
történik utalás, nem pedig valóságos feltámadásra.
Hogy Jézus szavait jobban értsük, értenünk kell azt is, hogy ő és kortársai
hogyan gondolkoztak Jónásról, a próféta személyéről, küldetéséről, történe-
tének hitelességéről. Ehhez viszont szükségünk van felvenni néhány történe-
lem-, irodalom-, matematika-, földrajz-, biológia-, pedagógia-, teológiaórát.
1. Jónás küldetése és engedetlensége (Jón 1,1–3)
Történelem
• Ki volt Jónás? A próféta személye. Valóságos vagy kitalált személy? 
• A 2Kir 14,25 Jónása azonos-e a könyv főhősével?
Földrajz
„Ninive – ’település, lakás, lakóhely’; ’a nap lakhelye’. Igen régi város; Nim -
ród alapította (1Móz 10,11–12); a Tigris partján feküdt; sokáig az Asszír
birodalom fővárosa; a következő királyok építették ki és virágoztatták fel:
Sénahérib, Asszarhaddon, Asszurbanipál; Kr. e. 612-ben a babiloniak, szkí-
ták és médek lerombolták; a régészek sok kincset találtak romjai közt. A vá -
ros nevét megemlíti a Jón 1,1–2; 3,1–10. Náh 2,2kk és Sof 2,13–15 megjö-
vendöli a város pusztulását.” (Bibliai Nevek)
A birodalom hódításai. A főváros gyűlöletének (2. v.) okai (lásd még Jón
3,1–4 résznél).
Tarsís – Ézs 66,19-ben Tarsís lakói mint az Úrhoz legtávolabbról sereg-
lő népek szerepelnek. Az ószövetségi Tarsís vagy Tartessos föníciai keres-
kedőváros volt Hispániában, amelyet Kr. e. 500 körül a punok leromboltak,
s ezért sokáig összetévesztették a tőle 30-40 kilométerre fekvő Gadesszel,
ahol az ókor embere Hercules oszlopait és a világ végét sejtette…
Jáfó – Joppe vagy Jaffa, Palesztina legjelentősebb kikötője.
BIBLIAISKOLA
122
07 Bibliaiskola:10 Bibliaiskola.qxd
2010.09.06.
16:07
Page 122
background image
Irodalom
• Zsolt 139,7.9–10
Teológia
Menekülni az Úr elől. Sors, hivatás, küldetés…
2. Jónás bűnhődése (Jón 1,4–16)
Szociológia
Az utastársak hite, avagy zuhanó repülőn nincs ateista, ahogy épp szétrop-
panni készülő hajón sem. Vészhelyzetben.
Matematika
Sorsvetés, valószínűségszámítás.
Teológia
• Párhuzam: Mt 8,23–27: A vihar lecsendesítése – hasonlóságok és
különbségek
• Áldozat: a „menny Istenének”, a „tenger és a szárazföld alkotójának”
bemutatott emberi áldozat?!
• Isten akaratával szembehelyezkedés – bizonyságtétel, „megtérés”
(1,16)
3. Jónás a hal gyomrában (Jón 2,1–2)
Biológia
• A „nagy hal” problematikája.
• A lehetetlen. Problémák: az ember termete, víz-, táplálék-, oxigénhi-
ány, fizikai állópróba a belekbe való kerülés ellen, emésztőnedvek.
Ugyanakkor lehetetlen a vízen járni, halottat feltámasztani, vakoknak
megnyitni a szemeit, önerőből üdvözülni. „Az embereknek lehetetlen,
de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges.” (Mt 10,27)
Jónás próféta könyve
123
07 Bibliaiskola:10 Bibliaiskola.qxd
2010.09.06.
16:07
Page 123
background image
Irodalom
Babits Mihály: Jónás könyve, második rész.
Matematika
Hány nap három nap?
Teológia
Párhuzamok: Zsolt 104,26; Mt 12,40(!); 16,4(!)
4. Jónás imája (Jón 2,3–10)
Irodalom
A Zsoltárok könyvének rövid összefoglalása különös tekintettel a hálaadó
zsoltárok főbb gondolataira:
• 2,3 – Zsolt 120,1
• 2,4 – Zsolt 42,8
• 2,5 – Zsolt 31,23
• 2,6 – Zsolt 18,5
• 2,7 – Zsolt 103,4
• 2,8 – Zsolt 142,4
• 2,9 – Zsolt 31,7
• 2,10 – Zsolt 50,14; 116,17–18
Teológia
„Archaikus elemekben gazdag ez a rész. A beszélő immár megboldogult,
alászállt a Seolba, a zsidó alvilágba (2,3). A hetedik versben ezt a fogalmat
az ’eres. terminusa fejezi ki, mely rendszerint a ’föld’ vagy ’vidék’ jelentést
hordozza, de az ugariti nyelvben a ’poklok’ értelemben szerepel. Érdemes
megvizsgálni a »hullámok a torkomig értek« kifejezést, melyben a nefeš
terminusnak (eredetileg az ’élet forrása’ alapjelentéssel) itt az archaikus
’torok’ értelme van, s ezt az akkád és az ugariti is megerősíti. Alászállása
után innen, a pokolból tér majd vissza Jónás. Ezek a körülmények világos-
sá teszik, hogy Jézus az Újszövetségben miért beszél úgy saját haláláról és
a poklokra való alászállásáról (Mt 12,38kk és egyéb párhuzamok), mint
»Jónás jeléről«…” (J. Alberto Soggin: Bevezetés az Ószövetségbe, 376. o.)
BIBLIAISKOLA
124
07 Bibliaiskola:10 Bibliaiskola.qxd
2010.09.06.
16:07
Page 124
background image
5. Jónás Ninivében (Jón 3,1–4)
Földrajz – történelem
„Ninive pedig nagy városa volt Istennek” – „Az ásatások szerint a fallal
körülvett város átmérője 5 km volt; sűrűn lakott környéke pedig 30 km.
Egynapi járással így a próféta nem juthatott el a város közepéig…” (Biblia
magyarázó jegyzetekkel)
Matematika
40 nap – a 40-es szám a Szentírásban, különösen: özönvíz, pusztai vándor-
lás, Jézus böjtje.
Teológia
• A próféta szolgálata: „Indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és
hirdesd ott azt az üzenetet, amelyet én mondok neked!”
• Isten másodszor szólítja meg Jónást, és mint először, most sem közli a
mondanivalót, azt Jónás csak sejtheti, majd a 4. versben hangzik csak
el az üzenet. Vö. Ám 3,6–7.
6. Ninive bűnbánata (Jón 3,5–10)
Testnevelés
• A böjt lélektani és élettani hatásai.
• Zsákruha
• Mózes, Illés, Jézus böjtje.
• Közösségi böjt: még az állatok is! („Asszír rituális szövegekből ismert,
hogy a királynak egy jogosnak bizonyult ítélethirdetés esetén el kellett
hagynia a trónt, amíg az ítélet el nem fordult róluk. Az említett szöve-
gek szólnak az ilyen ítélethirdetéseknek az állatokra vonatkozó kiha-
tásairól és a szükséges bűnbánati rítusról is.” (Biblia magyarázó jegy-
zetekkel)
Retorika
• A „teljes erőből való Istenhez kiáltás” írott és íratlan szabályai.
• Jézus tanítása a böjtről: Mt 6,16–18.
Jónás próféta könyve
125
07 Bibliaiskola:10 Bibliaiskola.qxd
2010.09.06.
16:07
Page 125
background image
Teológia
• 35. zsoltár, Mt 4,1–3a
• Talán: „Ki tudja, talán felénk fordul, és megszán az Isten…” (9. v.) . „A
»ki tudja?« kérdés, a »talán« reménysége azt juttatja kifejezésre, hogy
a bűnbánat nem mechanikusan vonja maga után Isten megkegyelme-
zését. A kegyelem Isten ajándéka, amelyre reménységgel lehet várni.”
(Jubileumi kommentár)
• „Megbánta Isten” – Megbánhat-e Isten valamit? – 1Tim 2,1–6
• „Példája ez annak, mint becsülik le a szót, akik bőségében vannak, és
fogadják szívesen, akik nem bírhatják azt. Amint azt maga Krisztus is
mondja Máté evangéliumában (21,43): »elvétetik tőletek az Istennek
országa, és adatik a pogányoknak, akik megtermik annak gyümöl-
csét.«” (Luther Márton: Előszók a Szentírás könyveihez)
7. Jónás vitája Istennel (Jón 4,1–4)
Logika
Ha Isten kegyelmes, miért küldi a prófétát? Ha küldi a prófétát, akkor miért
kegyelmez meg, hiszen akkor hazuggá teszi saját küldöttét?
„Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én
utaim – így szól az Úr.” (Ézs 55,8)
Pszichológia
Egy próféta szolgálatának mélypontjai, avagy miért akar Jónás a halálba
menekülni, amikor alapvetően jó dolgok történnek körülötte. Az isteni
szu per vízió lelki aspektusai: mit válaszolnánk Isten Jónáshoz intézett
kérdésére?
Teológia
• Lehet-e, szabad-e vitatkozni Istennel? 
• Sokszor nem értjük az ő szándékát, gyakran használjuk az ő szavát
tetteink igazolására, de vajon feltesszük-e a kérdést, amikor azt látjuk,
hogy Isten „egészen más”: „Igazad van-e, hogy haragszol?”
BIBLIAISKOLA
126
07 Bibliaiskola:10 Bibliaiskola.qxd
2010.09.06.
16:07
Page 126
background image
8. A „csodabokor” példázata (Jón 4,5–11)
Biológia
„A 6. v.-ben a héber qíqájón szó, amelyet a Vulgata és Luther nyomán
»tök«-nek szoktak fordítani, eredetileg ricinusbokrot jelent, amely valóban
gyorsan fejlődik (ha nem is szükséges a 10. v.-ben levő »egy éjjel« kifejezést
betű szerint értelmezni, lévén a kifejezés annál általánosabb jelentésű).
Maga a pontos növénytani meghatározás sem igazán lényeges, újabb fordí-
tások egyszerűen csak »egy bokor«-nak, vagy éppen »csodabokornak«
nevezik, hiszen Isten csodás tettéről és az azt követő tanulság megértéséről
van szó.” (Jubileumi kommentár)
Pedagógia
„…a most következő párbeszédben bontakozik ki igazán a bibliai könyv
tanítása. Isten felteszi Jónásnak ugyanazt a kérdést, amelyet feladott már
korábban is (4. v.): vajon jogos-e a próféta haragja, »méltán haragszik-e«?
Jónás természetesen dacos igennel felel. Szerinte neki minden oka megvan
a haragra. A lelki bosszúság után, hogy Isten őt »meghazudtolta«, mert
nem vitte véghez azt, aminek a hirdetését pedig rábízta, most még a testi
baj is gyötri, hiszen a hőség miatt az ájulás környékezte. Isten azonban nem
így értette a kérdést. Nem arról van szó, hogy Jónásnak van-e oka a harag-
ra, hanem hogy van-e joga hozzá. Hiszen az árnyékot adó bokor nem az övé
volt, nem fáradt érte. Legfeljebb arról van szó, hogy sajnálja, mert értékes
volt, hiszen árnyékot tartott. Ehhez kapcsolódik az igazi tanulság: még egy
bokrot is lehet sajnálni, mert az is érték. Hát akkor Isten hogyne sajnálná
Ninive sok ezer lakóját, akik viszont az övéi, az ő teremtményei, csupán
bűneik miatt megromlottak, ítéletet érdemelnének.”
Teológia
Meddig terjed Isten kegyelme? Szerintem? És valójában? Isten azokat is
szereti, és azokért is elküldte egyszülött fiát, akikről mi azt gondoljuk, hogy
menthetetlenek, ráadásul „joggal” mondjuk, hiszen Isten törvénye szerint
azok. De „az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.”
Jónás próféta könyve
127
07 Bibliaiskola:10 Bibliaiskola.qxd
2010.09.06.
16:07
Page 127
background image
Felhasznált és ajánlott irodalom
T
ÓTH
Kálmán, dr.: Jónás könyvének magyarázata. In: Jubileumi kommentár. A
Szentírás magyarázata. Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest,
1981. 827–831. o.
Jónás próféta könyve. In: Biblia magyarázó jegyzetekkel. Magyar Bibliatár-
sulat – Kálvin Kiadó, Budapest, 2001. 416–419. o.
S
OGGIN
, J. Alberto: Bevezetés az Ószövetségbe. Kálvin Kiadó, Budapest, 1999.
373–377. o.
L
UTHER
Márton:  Előszók a Szentírás könyveihez. Magyarországi Luther
Szövetség, Budapest, 1995. 101–102. o. (Magyar Luther Könyvek 2.)
Biblia CD: 
• Haag lexikon 
• Keresztyén bibliai lexikon 
• Bibliai nevek és fogalmak
• Szent István Társulat bibliai jegyzetei
BIBLIAISKOLA
128
07 Bibliaiskola:10 Bibliaiskola.qxd
2010.09.06.
16:07
Page 128
background image
Speciális istentiszteleti alkalmak
08 Specialis istentiszteleti alkalmak:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
16:14
Page
background image
08 Specialis istentiszteleti alkalmak:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
16:14
Page
background image
Tanévnyitó istentisztelet
Előkészületek
Rejtsünk el a gyülekezeti teremben vagy a templomban vonatjegyet, base-
ballsapkát, vándorbotot, jégkrémpálcikát, üdítősdobozt, almát, rövidnadrá-
got, strandlabdát, naptejet, szúnyogriasztót, paradicsomot, hagymát, napocs-
kát papírból, kisautót, repülőt, hajót.
Ének
(Szövegében a hála fogalmazódik meg.)
Bevezetés
Jelentkezzen az, aki(t)
• víz mellett vakációzott;
• ezen a nyáron látta a tengert;
• egyszerre legalább két gombóc fagyit evett;
• volt strandon;
• megcsíptek a szúnyogok;
• volt külföldön;
• szeretett volna még egy hónapig vakációzni.
Történet
1Móz 8,15–20
• Nóé első tette az önzönvíz után, hogy hálaadásának jeleként oltárt
épített Istennek.
• Nóét és családját megvédte Isten a negyven nap és negyven éjjel szaka-
dó esőben és az utána következő hetekben.
• Mi is hálád adhatunk, hogy Isten megőrzött bennünket a nyáron az
esőben és az aszályban.
131
Tanévnyitó istentisztelet
08 Specialis istentiszteleti alkalmak:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
16:14
Page
background image
Interaktív játék
• Keressétek meg az elrejtett tárgyakat és hozzátok ki az oltár elé!
• Mire emlékeztet titeket mindez?
• Építsünk egy kis oltárt az oltár előtt ezekből a tárgyakból és emlékez-
zünk arra, mi mindenben megőrzött bennünket Isten. Nóéhoz hason-
lóan mi is adjunk hálát az elmúlt nyár örömeiért, a mennyei Atya
gondoskodó szeretetéért.
Imádság
Álljuk körbe az oltárt, fogjuk meg egymás kezét, és a „Szívem csendben az
Úrra figyel, ki segít” kezdetű énekünk után mondjuk el együtt az Úrtól
tanult imádságot, majd mondjuk el az Ároni áldást.
Befejezés
Dicsőítő ének
SPECIÁLIS ISTENTISZTELETI ALKALMAK
132
08 Specialis istentiszteleti alkalmak:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
16:14
Page
background image
Tanévzáró istentisztelet
Előkészületek
Készítsünk el kartonból vagy dobozból az oltárra vagy az oltár előtti asztalra
helyezhető ajtót, amelynek van kerete, kilincse, kulcsa, és ha szükséges, fessük le.
Ének
(Szövegében Isten dicsérete fogalmazódik meg.)
Bevezetés
• Az oltáron elhelyezett ajtót a tanévzáró istentiszteleten be fogjuk zárni.
• Mielőtt bezárnánk, lessünk be, mi mindent hagyunk bent, a hátunk
mögött az idei tanévben.
Idézzük fel a gyülekezeti év főbb eseményeit, ami a családokat is
érintette.
Az iskolai évben történteket (villanásszerű példákat mondhatunk
az iskolai életből, szünetekből, felelésekről, tankönyvről, házi feladat
elkészítéséről, az ötös dolgozatokról, a gyengébb osztályzatokról,
az osztálytársakról, tanárokról, igazgatóról, különórákról, össze-
foglalva az év képeit.
Mindehhez projektor segítségével képi illusztrációként gyülekezeti
fényképeket, életképeket, tárgyakat vetíthetünk ki.
Történet
• Jn 10,9: „Én vagyok az ajtó…”
• Jézus magáról mondja, hogy ő az ajtó.
• Próbáljuk meg a mögöttünk lévő évet is jézuson keresztül szemlélni.
• Miben látjuk meg az ő jelenlétét?
• Miért adhatunk hálát az elmúlt évben?
• Jézussal indulhatunk a nyári vakációnak is.
Interaktív rész
• Hívjuk ki a gyermekeket és az ifiseket, akik letérdelnek az oltárhoz, és
lapocskákra leírt hálaadó és Isten segítő, védő hatalmát kérő igékkel
részesítsünk mindenkit személyes áldásban, útra bocsátva őket a nyári
szünetre.
Tanévzáró istentisztelet
133
08 Specialis istentiszteleti alkalmak:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
16:14
Page
background image
• Ezt követően az egész gyülekezetet részesítsük Isten áldásában, hogy
áldó hatalmak oltalmába rejtetten éljék meg a nyári pihenés ajándékait.
Imádság
• Álljuk körbe az oltárt, fogjuk meg egymás kezét, és a „Szívem csend-
ben az Úrra figyel, ki segít” kezdetű énekünk után mondjuk el együtt
az Úrtól tanult imádságot, majd mondjuk el az Ároni áldást.
Befejezés
• Áldást kérő ének
SPECIÁLIS ISTENTISZTELETI ALKALMAK
134
08 Specialis istentiszteleti alkalmak:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
16:14
Page
background image
Teremtésünnepi istentiszteletek
Témasorozat a teremtésünnep hetére
1. A Teremtő munkatársául hív – Zsolt 8,6–7
Nagyhatalmú megbízott az ember
2. Krisztus által lett minden, ami lett – Kol 1,16
Krisztus a világ teremtésének végrehajtója
3. Krisztus-hitünk fejlődése – 1Kor 8,6; Róm 8,22b
Hit a Megváltó és teremtés-végrehajtó Krisztusban
4. Krisztus megváltói munkája új életet ajándékoz – Róm 3,4b–18; 6,2–11
5. Ti okosan tanulmányozzátok az írásokat – Jn 5,39–47
6. A keresztyének éljenek annak, aki értük meghalt és feltámadt – 2Kor
5,14–15
7. A Teremtés ünnepe és ünnepköre
8. Felnőtt, érett hitű keresztyének bibliaolvasása
Teremtésünnepi istentiszteletek
135
08 Specialis istentiszteleti alkalmak:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
16:14
Page
background image
08 Specialis istentiszteleti alkalmak:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
16:14
Page
background image
Speciális gyülekezeti alkalmak
09 Specialis gyulekezeti alkalmak:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
17:15
Page 13
background image
09 Specialis gyulekezeti alkalmak:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
17:15
Page 13
background image
Adventi témasorozat
Akiket nagyon vártak
Advent a várakozás időszaka. Kicsinyek és nagyok egyaránt várják, és vala-
milyen formában készülnek is karácsony, a Megváltó (meg)érkezésének
ünnepére. Számtalan várakozással kapcsolatos esemény, történet olvasha-
tó a Szentírásban. A sorozatban négy bibliai személy kerül elénk, akiket
különböző korokban, különböző ígéretek és körülmények között ugyan, de
valóban szívből és nagyon vártak. Kik is ők? Két ószövetségi szereplő: Izsák
és Sámuel, valamint két újszövetségi: Keresztelő János és a világ Megváltó-
ja, Jézus Krisztus. A névsor természetesen nem teljes, tetszés szerint változ-
tatható, kiegészíthető.
A sorozat – többek között – a következőkre taníthat:
• Isten titkainak kifürkészhetetlen voltára.
• Isten mindig nagyobb mindenkinél és mindennél.
• Van-e értelme a várakozásnak?
• Türelmetlen, élvezethajhászó világunkban türelemre.
• A várakozásra mint Isten eszközére.
• A várakozás örömére és nehézségeire.
• A várakozás különböző körülményeire.
• A teremtő Isten végtelen szeretetére, mindenhatóságának komolyan
vételére.
• Isten útjainak-végzéseinek gazdagságára, sokszínűségére.
Igehelyek, gondolatok
Izsák
• Ábrám elhívása – 1Móz 12,1–3
• Ábrahám hite – 1Móz 1,1–6
Adventi témasorozat
139
09 Specialis gyulekezeti alkalmak:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
17:15
Page 13
background image
• A szövetség megújítása – 1Móz 17,1–8.15–22
• Izsák születése – 1Móz 21,1–8
Sámuel
• Sámuel születése – 1Sám 1
• Anna hálaéneke – 1Sám 2,1–10
Keresztelő János
• Keresztelő születésének ígérete – Lk 1,5–20
• Keresztelő születése – Lk 1,57–66
• Zakariás éneke – Lk 1,67–80
Jézus Krisztus
• Jézus születésének ígérete – Lk 1,26–37
• Mária Erzsébetnél – Lk 1,39–45
• Mária éneke – Lk1, 46–56
• Jézus születése – Mt 1,18–25; Lk 2,1–20
A felsorolt igeszakaszok abban segítenek, hogy a szolgálattevő egészében
gondolja át egy-egy szereplő születésének körülményeit, és ezáltal rajzo-
lódjon ki az adott születés és várakozás sajátossága. Nem kell tehát felol-
vasnunk minden kijelölt igeszakaszt. Kinek-kinek ahogy a Lélek ajándé-
kozza készülése során, és aszerint, hogy mire szeretné a hangsúlyt helyez-
ni mondandójában, válasszon bátran akár csak egy-egy rövid részletet a
megadott textusokból.
Sajátságok
Ábrahám arra kapott ígéretet, hogy annyi utóda lesz, mint égen a csillag
(1Móz 15,5). Elkáná szeretett felesége, Anna próbára tétetik, méhét maga
az Úr zárja be (1Sám 1,5–6). Zakariás és Erzsébet korukra való tekintettel
valószínűleg már lemondtak a gyermekáldásról (Lk 1,7 és 18). Mária kivá-
lasztása, a Megváltó fogantatása Aranyszájú Szent János szavaival élve:
„a természet rendjén kívül történt”, a Teremtő kizárólagos végzése és műve
volt (Lk 1,35).
SPECIÁLIS GYÜLEKEZETI ALKALMAK
140
09 Specialis gyulekezeti alkalmak:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
17:15
Page 14
background image
Illusztrációk
Ábrahámhoz
Sören Kerkegaard: Félelem és reszketés
Jan Provost (1465–1529): Egy angyal gyermeket ígér Ábrahámnak és Izsák -
nak (festmény, Musée du Louvre, Paris)
Sámuelhez
Jan Victors: Anna imája a templomban (1643, Dordrechts Museum, Berlin)
Jan Victors: Anna Éli papnak adja fiát, Sámuelt (1645, Staatliche Museum,
Berlin)
Gerbrand van den Eeckhout (1621–1674): A gyermek Sámuelt átadja Anna
Élinek (Oxford)
Keresztelő Jánoshoz
Francesco Granacci (1469–1543): Keresztelő János születése (Metropolitan
Museum of Art, New York)
Jézus Krisztushoz
Roger van der Weyden (1399k–1464): Angyali üdvözlet (Musée du Louvre,
Paris)
Luther Márton: A Magnificat magyarázata (1521)
Adventi témasorozat
141
09 Specialis gyulekezeti alkalmak:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
17:15
Page 14
background image
Böjti témasorozat
Halászból emberhalász
Böjti sorozat Lk 5,1–11 alapján
Böjt az elcsendesedés, önvizsgálat, az Isten-keresés, Istenre figyelés idősza-
ka. Természetesen – evangélikusként is – lehet fogadalmakat tenni és le -
mon dani valamiről, ez azonban semmi esetre se legyen öncélú. Ha lemon-
dunk valamiről, azt azért tegyük, hogy azt az időt Istenre és a Megváltóra
való figyeléssel, igeolvasással, igehallgatással töltsük.
Ehhez próbál az alábbi igesorozat ötletet és valamiféle vezérfonalat adni.
A sorozat tetszés szerint „testre szabható”: például további részletekkel
bővíthető, kiegészíthető, jellege szerint pedig ki-ki megválaszthatja a neki
legkedvesebb „stílust”, közvetítő formát. Lehet kortörténeti, ismeretter-
jesztő, élménybeszámoló jellegű (aki például járt már a Genezáreti tó part-
ján) sorozatot éppen úgy tartani, mint egy bibliaiskolaszerűt vagy éppen
egy három (vagy több) részből álló evangélizációt.
Igeszakaszok, gondolatok
I. Fő feladatunk – Lk 5,1–3
Az első alkalmon érdemes röviden feleleveníteni a Péterrel kapcsolatos
újszövetségi epizódokat, bemutatva, jellemezve színes egyéniségének pozi-
tív és negatív tulajdonságait. Képek, diák segítségével fontos lenne bemu-
tatni a környezetet is, ahol Simon Péter elhívása játszódott.
A tartalmi részben megemlítendő, hogy Jézus hatalommal tanított, s az
ütött-kopott, halszagú halászhajó valódi szószékké vált. Lukács az 1. száza-
di Krisztus-követők szóhasználatával él: a sokaság „Isten igéjét hallgatta”,
illetve Jézus „tanította” őket. Első és legfontosabb lépés az emberhalásszá
válás útján éppen ez: Jézus hamisítatlan igéjének, az evangéliumnak a hall-
gatása.
II. A csoda – Lk 5,4–7
A második lépés egy kicsit már nehezebb: ráhagyatkozni a Mester szavára,
nem fontolgatni, mérlegelni, hanem hinni, hogy amit Jézus mond, kér – az
mind igaz. Simon nem hétvégi „hobbipecás”, neki ez a megélhetése. Éppen
ezért igazi szakértő s gyakorlott halász. Jézus tanításának és személyes
SPECIÁLIS GYÜLEKEZETI ALKALMAK
142
09 Specialis gyulekezeti alkalmak:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
17:15
Page 14
background image
felszólításának azonban ő sem tud ellenállni, s követi a Mester emberileg
teljesen értelmetlennek tűnő utasításait.
Jézus az engedelmességre csodával válaszol! Teljesen értelmét veszti a
tapasztalat, a szakértelem, még a természet rendje is felborul (a halászha-
jók helyett). Nincs nagyobb csoda, mint amikor a Mester szava valakiben
elkezd „dolgozni”, s alapjaiban változtatja meg annak életét, gondolkodá-
sát, egész létét.
III. A megbízás – Lk 5,8–11
A csodát követően egy fontos kérdés következik: hogyan tovább? Minden
marad a régiben, és mindössze egyéni élménnyé lesz e találkozás? Vagy az
történik, ami Simon Péterrel is? Megtanulok térdre ereszkedni, leborulni az
urak Ura előtt, úgymond megadni, visszaadni magam annak, akitől egyéb -
ként is mindent kaptam.
Amennyiben ez utóbbi történik, következik a ráadás! Amiről álmodni
sem mert volna Simon, a Mester megbízása alapján: a halászból emberha-
lász lesz. Ugyan kit érdekel már tovább a tengernyi hal, a hajók és a hálók?
Csak egyetlen egy maradt: Jézus, a Világmegváltó.
Ajánlott énekek: 438, 475
Illusztrációk
E. Hemingway: Az öreg halász és a tenger (kisregény)
Franco Zeffirelli: A názáreti Jézus című film Péter elhívásáról szóló epizódja
vagy annak diaképei
Képek a Genezáreti tóról és környékéről (világháló)
Duccio di Buoninsegna: Az apostolok, Péter és András elhívása (1308,
National Gallery of Art, Washington D. C.)
Böjti témasorozat
143
09 Specialis gyulekezeti alkalmak:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
17:15
Page 14
background image
Reformációi témasorozat
Gondolatok a nyugati egyház megújulásának napján: október 31-én
Október 31. a reformáció emlékünnepe. 1517-ben, mindenszentek ünne-
pének előestéjén Luther Márton pap, ágostonrendi szerzetes, a szentírástu-
domány doktora és professzora kifüggesztette a wittenbergi egyetem temp-
lomának kapujára 95 vitatételét, amely az egyháznak a búcsúval, a bűnök
elengedésével kapcsolatos gyakorlatát kifogásolva teológiai alapállást akart
tisztázni a bűnbocsánat és a megigazulás kérdésében és az egyházi hatalom
helyes értelmezésében.
Luther fellépésének előzménye, hogy Johann Tetzel dominikánus 1917.
január 22-én engedélyt kapott Albert mainzi érsektől, hogy pápai búcsút (a
bűnök elengedése) hirdessen. Az így befolyt pénzből az érsek a római Szent
Péter székesegyház felépítését támogatta. Tetzel ilyeneket hirdetett: „Amint
az arany a ládikában csörren, a lélek azonmód a mennybe röppen” (a tisz-
títótűzből). A búcsúcédulákat a hívek boldogan vették.
Luther már februárban prédikált Tetzel búcsúárúsítása ellen, de nyilvá-
nos fellépésre csak októberben szánta el magát. Egy levélben fordult fel -
jebbvalójához, az érsekhez: „Nem annyira a búcsúhirdetők nagy lármája
miatt emelek én panaszt, hanem ama balhit miatt, amely a szegény egy -
ügyű, tudatlan nép lelkében megfogan. A boldogtalan hívek rábeszéltetik
magukat és hiszik, hogy a búcsúlevelek megvásárlásával mennyei üdvössé-
güket biztosítják, hogy a lelkek a tisztítótűzből  amint berakták a ládába a
garast, nyomban kiszabadulnak, hogy egy bűn sem lehet olyan nagy, hogy
azt a búcsú el ne törölné, és hogy az ember a búcsú révén megszabadul
minden kíntól és büntetéstől. (…) Mely nagy veszedelmet és rettegést kelt
tehát egy olyan püspök, aki az evangéliumról hallgatva, semmi mást, csak-
is búcsúlármát zendíttet meg a nép között, és akinek nagyobb gondja van
erre, mint az evangéliomra?” E levélhez mellékelte 95 tételét, amelyből az
első így szól: „Amikor Jézus Krisztus, a mi Urunk és Mesterünk ezt mond-
ja: térjetek meg, azt akarja, hogy híveinek egész élete megtérés legyen.”
Luther tehát nem általában akarta az egyházat megtisztítani és megre-
formálni, nem is egy teológiai vitában való felülkerekedés vágya sarkallta
őt. A plébános fordult püspökéhez, a lelkigondozói felelősség kényszerítet-
te őt nyilvános fellépésre. Azt nem tudta szó nélkül hagyni, hogy a híveket
SPECIÁLIS GYÜLEKEZETI ALKALMAK
144
09 Specialis gyulekezeti alkalmak:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
17:15
Page 14
background image
félrevezetik, és ezáltal eltávolítják őket attól a megváltástól, amit egyedül a
Krisztusban kapunk valamennyien, ingyen, az Isten kegyelméből. Hitére
sa ját vívódásaiban jutott el, Pál levelei és Szent Ágoston gondolatai nyo -
mán. Teológiai felismerését azért kellett nyilvános vitára szétküldenie, hogy
lás sa, nem tévedett-e valamiben. Meg volt győződve, hogy az egyház taní-
tásában hangsúlyt kell kapnia a Krisztusban nyert kegyelemnek, amelyben
hinni elég ahhoz, hogy Isten igaznak fogadjon el. Ezt kell prédikálni és hi -
va talosan tanítani is, hiszen Tetzel sok papot is félrevezetett.
Tételeit pár napon belül kinyomtatják Lipcsében, Nürnbergben és Bá -
zelban is; decemberben már egész Németország ismeri. Az érsek feljelenté -
sé re Róma foglalkozik a Luther-üggyel: ígérgetéssel, fenyegetéssel akarják
el hallgattatni. 1520-ban egyházi átokkal sújtják, mire Luther Witten berg -
ben elégeti a pápai kiátkozó bullát és a római egyház törvénykönyvét, in -
téz ményi alapját: a Codex Juris Canonicit.
Közben Luther dolgozik. Illegalitásba menekítve lefordítja németre az
Újszövetséget – addig csak latinul használták –, prédikál és ír az egyház és
a társadalom akkori nagy kérdéseiről, majd megírja a nép tanítására a
kátét, az evangélikusok legfontosabb hitvallási iratát. Személye és szolgála-
ta azzal is jellemezhető, hogy Luther a keresztény egyháztörténet egyik
legnagyobb költői egyénisége, mélyen érző és megragadóan kifejező
művészlélek, aki Szent Ágostonhoz hasonlóan teljes szívével átéli az ember
lelki nyomorúságának örvénylő mélységeit, vívódik az Istennel, megérti és
átéli a Szentírásban kapott kijelentés üzenetét, alázatosan közelít annak
titkaihoz, és imádja élete megváltóját, a Krisztust. Költői ereje tehát nem -
csak a Biblia német nyelvének megteremtésében, és harminchét klassziku-
san szép egyházi énekünk megírásában jelenik meg, hanem egész belső
életét és minden megnyilvánulását áthatja.
Mit jelent a mai ember számára a megigazulás? Vajon ki fél az igazságos
Istentől, és ugyan kit gyötör a lelkiismeret, hogy el fog kárhozni? Nem az-e
a helyes, ha felnőtt, felvilágosult emberként magunk tesszük rendbe dolga-
inkat, tisztességesen élünk, és másokat is erre nevelünk? De vajon tényleg
jó-e az ember? Vajon meg tudja-e váltani a jóakarat a világot? Vajon elég-e
a szabadság és egyenlőség ahhoz, hogy minden ember testvér legyen?
Azt gondolom, hogy ma is sok ember esik kétségbe, saját vagy mások
bűnei miatt. Sokan átélik az erőszak vagy a pénz gonosz hatalmainak való
teljes kiszolgáltatottságukat. És sokan eljutnak oda, hogy nincs értelme az
életüknek, mert sehol nincs menekvés, senki nem váltja meg a nyomorul-
Reformációi témasorozat
145
09 Specialis gyulekezeti alkalmak:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
17:15
Page 14
background image
takat. Nemcsak Szudánban, Irakban vagy a Kaukázus vidékén, itt Magyar-
országon sem. Ezért a hatalmas Isten megváltó szeretetéről, a Jézus Krisz-
tusról szóló jó hír mindnyájunk lelki kenyere. Az ünnepen hitünk erősödé-
séért imádkozzunk, hogy életünk legyen, és bátran szolgáljunk az evangé-
liummal.
Témakörök
Az egyház tanítása, dogmái, hitvallások a reformációban
• Hitviták. Káték. A teológia (benne liturgia) súlyponti kérdéseinek (krisz-
tológia, ekkléziológia) reformációja.
• Középkori latin egyház: Mária és a szentek érdeme, tisztelete, közben-
járása; zarándoklat, búcsú.
• Reformáció: egyedül a Krisztus kegyelmében bizakodó hit. Isten előtt
magunk állunk lelkiismeretünkkel, egyedül felelünk.
• A reformáció egyházai (evangélikusok, helvét „reformátusok”, angli-
kánok) a latin egyház örökösei, avagy az ősegyházi gyökereken újra
építkező egyház. Vélemény a hagyományokról, egyházatyákról, a taní-
tói hivatalról, illetve a Szentírás tekintélyéről.
• Vita a kettős predesztinációról a lutheriek és a helvétek között.
• Tanítási fegyelemben a rajongás ellen.
• Tanítás a nép nyelvén, bibliafordítások, források revíziója.
• A nép hitre és kegyességre nevelése. Iskolák. Káték, énekeskönyvek.
• A konfirmáció kialakulása.
Liturgia és az egyházi éneklés a reformációban
• A latin mise reformációja (evangélikusok, anglikánok) vagy új, szent-
írási igéket idéző liturgia (helvétek). A prédikáció hangsúlyossága. Az
úrvacsora megtisztítása, racionális értelmezések (Zwingli), vételének
rendszeressége vagy ritkasága.
• A népének hangsúlyt és új szerepet kap; fontos mozzanat, mert a gyüle-
kezetet bevonja az istentiszteletbe. Az evangélikus korál imádságminta
is, tanítás is, megszólító igehirdetés is. Így az énekeskönyv támasz a
lelkészi szolgálat akadálya esetén, alapja a házi istentiszteletnek.
• Kántorok szerepe. Kórusok: korálfeldolgozások, énekelt passiók, hang-
szeres művek (oratóriumok) bibliai üzenettel.
SPECIÁLIS GYÜLEKEZETI ALKALMAK
146
09 Specialis gyulekezeti alkalmak:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
17:15
Page 14
background image
• Luther maga harminchét korált írt. Költő és komponista, tudatos énekes-
könyv-szerkesztő.
• Zwingli: csak az írás szava és a prédikáció fontos, ezért ő megtisztítja
a templomot a képektől, az orgonától. Bázel: zsoltárt (tiszta bibliai
szöveget) énekel a gyülekezet. Genf: zsoltárparafrázist énekelnek, előbb
csak egy szólamban, majd bevezetik a többszólamú vokált, később
megjelenik az orgona is.
• Anglikánok: a Book of Common Prayer változatai.
Erkölcs és kegyesség a reformációban
• Erkölcsi fegyelmezés, eklézsia megkövetése. Puritánok.
• Álláspont a pénzről, uzsoráról, fényűzésről-takarékosságról. (Weber
a kapitalizmus genfi gyökereiről.)
• Később: pietizmus, egyházakon belüli kegyességi csoportok szervező-
dése (pl. Herrnhut), ébredési mozgalmak.
A lelkészi hivatás és a lelkigondozás a reformációban
• Fratenitások kialakulása már a feudális római egyházban.
• Luther minden fontos döntésében (fellépése 1517-ben, liturgiai állás-
pontjának változásaiban) elsősorban lelkipásztora volt népének.
• A lelkipásztorok cölibátusban vagy családfőként éljenek?
• A lelkészek felkészítésének reformjai (a teológiai stúdiumok átrende-
zése; gyakorlati felkészítés: lévita-tanítóból lelkész).
• A lelkészi hivatal tekintélye megmarad, de a hangsúly a Szentíráshoz
való hűségre kerül a hierarchiához való hűség helyett.
Az egyház struktúrája, kormányzása
• Viszony a királyhoz és a városi hatalomhoz.
• Gyülekezeti önkormányzat, vagyis a kormányzási és ellenőrzési felada-
tok megosztása a lelkészek és a gyülekezeti választott tisztségviselők
között.
• Notbischof (patrónus) és konszisztórium a német fejedelemségekben.
• Lelkészek-tanítók és presbitérium (Genf).
• Protestáns államegyház (városegyház), illetve politikailag megtűrt vagy
éppen elnyomott egyházi önkormányzat.
• Luther: a világi felsőbbség tisztelete. Kálvin: legitim a felkelés a zsar-
nokság ellen.
Reformációi témasorozat
147
09 Specialis gyulekezeti alkalmak:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
17:15
Page 14
background image
Kapcsolódó témák
Az alábbi témákhoz más források szükségesek, külön felkészülést igényelnek,
de ezeknek szintén van mai vonatkozásuk, üzenetük.
I. Az államrend változásai az újkorban, kapcsolatban a reformációval
• A monarchiák (Anglia, Skócia, Dánia, Svédország) és a birodalmaktól
függő kisebb fejedelemségek (német fejedelemségek, Erdély) protes-
táns államegyházai.
• A polgárvárosok önkormányzatának és a protestáns gyülekezetek kor -
mányzásának összefonódásai (Svájc, Németalföld, Debrecen). A pro -
tes táns puritanizmus érvényesítése az állam kormányzásában (Crom -
well).
II. A római egyház viszonyulása a reformációhoz
• Ellenreformáció
• Saját belső reform (Trident, jezsuiták)
III. Humanizmus, szellemi mozgalmak és az egyház reformációja
• Erasmus és Zwingli 
• Luther és Melanchthon
• Egyetemi reform
• Thomas  Morus
• Antitrinitáriusok
Szempontok a témaválasztáshoz
• A reformáció üzenete a mai embernek, társadalomnak, egyháznak
• Hozzáférhető irodalom
• Adott gyülekezetben a leghasznosabb témák
A sorozatok mérete-jellege
• Havi egy bibliaóra (tíz előadás)
• Reformáció heti sorozat (3–5)
• Ismeretterjesztő előadás szeretetvendégségen vagy vallástalan publi-
kumnak (községben, iskolában) (1–3)
SPECIÁLIS GYÜLEKEZETI ALKALMAK
148
09 Specialis gyulekezeti alkalmak:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
17:15
Page 14
background image
A sorozatok lehetséges rendezőelvei
• Kronológiai (események, a választott téma kibontakoztatása)
• Földrajzi egységek, államok szerint (ezen belül kronologikusan, a főbb
témákkal)
• Az egyházi élet területei szerint (a fenti témák egy csoportja, kronolo-
gikusan vagy földrajzilag áttekintve)
Ajánlott irodalom
H
EUSSI
, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve. Osiris Kiadó – Teológiai Irodal-
mi Egyesület, Budapest, 2000.
V
IRÁG
Jenő: Dr. Luther Márton önmagáról. 1937. 6. kiadás: Ordass Lajos
Baráti Kör, Budapest, 1991.
Az evangélikus egyház hitvallási iratai. 1–2. köt. Evangélikus Egyetemes
Sajtóosztály, Budapest, 1957.
Reformation in Europa. (Cikkek az egyes országok reformációtörténetéről.)
Szerk. Oskar Thulin. Evangelische Verlagsanstalt, Berlin, 1967.
F
RIEDNTHAL
, Richard: Luther élete és kora. Gondolat, Budapest, 1973.
Luther-Chronik. Daten zu Leben und Werk. Szerk. Anrea von Dülmen. DTV
Deutsche Taschenbuch Verlag, München, 1983.
Luther Márton négy hitvallása. Szerk. Prőhle Károly. Evangélikus Sajtó-
osztály, Budapest, 1983.
Tanulmányok a lutheri reformáció történetéből. Szerk. Fabiny Tibor. Evan-
gélikus Sajtóosztály, Budapest, 1984.
Magyar Luther Könyvek sorozat. Magyarországi Luther Szövetség, Buda -
pest, 1993-tól.
A magyarországi protestantizmus korai történetéhez
Z
SILINSZKY
Mihály: A magyarhoni protestáns egyház története. Athenaeum
INy. RT, Budapest, 1907.
Z
OVÁNYI
Jenő:  A reformáció Magyarországon 1565-ig. Debrecen, 1921.
(Genius). Repr. kiad. Állami Könyvterjesztő, 1986.
S
ÓLYOM
Jenő: Luther és Magyarország. Luther Társaság, Budapest, 1933.
S
CHULEK
Tibor:  Bornemissza Péter. Keresztyén Igazság, Sopron–Buda-
pest–Győr, 1939.
B
OTTA
István: Melius Péter ifjúsága. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978.
Reformációi témasorozat
149
09 Specialis gyulekezeti alkalmak:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
17:15
Page 14
background image
B
OTTA
István: Dévai Mátyás, a magyar Luther. Ordass Lajos Baráti Kör,
Budapest, 1990.
B
OTTA
István: Huszár Gál élete, művei és kora. Akadémiai Kiadó, Budapest,
1991.
S
ÓLYOM
Jenő – C
SEPREGI
Zoltán: Az Ötvárosi hitvallás. Theológiai Szemle, 42.
(1999) 283. o.
C
SEPREGI
Zoltán: „Ich will alle ding wol erfahren.” Mária királynő és udvari
papjai. Lelkipásztor, 75. évf. 2000/5. 202. o.
C
SEPREGI
Zoltán: A Luther-szobortól a Luther-filmig. In: Béres Tamás –
Kodácsy-Simon Eszter – Orosz Gábor Viktor (szerk.): Krisztusra tekint-
ve hittel és reménnyel Ünnepi kötet Reuss András 70. születésnapjára.
Luther Kiadó, Budapest, 2008. 157–174. o.
SPECIÁLIS GYÜLEKEZETI ALKALMAK
150
09 Specialis gyulekezeti alkalmak:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
17:15
Page 15
background image
Presbiteri napok programjai
1. program
Célkitűzés: a biblikus gondolkodás erősítése
9.00–9.30:
Reggeli áhítat 2Móz 18,17 alapján
Bemutatkozás, ismerkedés
9.30–10.30:
Előadás megbeszéléssel: A Biblia hitünk forrása és zsinór-
mértéke
10.30–11.00:
Kávészünet
11.00–12.00 :
Előadás  megbeszéléssel:  A presbiteri szolgálat bibliai
háttere
12.00–13.00:
Előadás megbeszéléssel: A presbiteri szolgálat törvényeink-
ben
13.00–14.00:
Ebéd
14.00–15.00:
Előadás megbeszéléssel: A presbiteri szolgálat a ma gyüle-
kezetében
15.00–15.30:
Záróáhítat Jn15,1–6 alapján
2. program
Célkitűzés: az evangélikus szellemiség erősítése
9.00–9.30:
Reggeli áhítat 1Pt 2,5 alapján
9.30–10.30:
Előadás megbeszéléssel: A reformáció előfutárai és törté-
nelmi szükségessége
10.30–11.00:
Kávészünet
11.00–12.00:
Előadás megbeszéléssel: A lutheri reformáció Európában
12.00–13.00:
Előadás megbeszéléssel: A lutheri reformáció hazánkban
13.00–14.00:
Ebéd
14.00–15.00:
Előadás megbeszéléssel: A világ evangélikussága – a 2010.
évi stuttgarti LVSZ-nagygyűlés
15.00–15.30:
Záróáhítat Mt 10,32kk alapján
Presbiteri napok programja
151
09 Specialis gyulekezeti alkalmak:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
17:15
Page 15
background image
3. program
Célkitűzés: az istentisztelet fontosságának erősítése
9.00–9.30:
Reggeli áhítat Kol 3,16 alapján
9.30–10.30:
Előadás megbeszéléssel: Az evangélikus istentisztelet kiala-
kulása és főbb elemei
10.30–11.00:
Kávészünet
11.00–12.00:
Előadás megbeszéléssel: Mai istentiszteleti formák, az
úrvacsora fontossága, személyes áldásigény
12.00–13.00:
Előadás megbeszéléssel: Híveink aktív részvétele, az ének
és zene fontossága, a lektori szolgálat távlatai, gyülekezeti
munkatársak keresése és képzése
13.00–14.00:
Ebéd
14.00–15.00:
Előadás megbeszéléssel: Ökumenikus istentiszteletek rendje
és az alkalmak fontossága
15.00–15.30:
Záróáhítat Jn 17,20–23 alapján
SPECIÁLIS GYÜLEKEZETI ALKALMAK
152
09 Specialis gyulekezeti alkalmak:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
17:15
Page 15
background image
Jegyesoktatás
Jegyesoktatás hatszemközt
A legtöbb helyen a jegyesoktatás hatszemközt zajlik (a pár és a lelkész).
Csoportos alkalmakra általában nehéz összeterelni a házasulandókat a
nagy időkülönbségek miatt. Az alábbiakban azok a témakörök vannak
összegyűjtve, amelyek mindenképpen előkerülnek a beszélgetéssorozatban.
A jegyesoktatásnak ezen felül ki kell egészülnie még azzal, amit az aktuális
pár életének megismerése nyomán fontosnak érez a lelkész. Az alkalmak
be szél getősek, de tanításba mennek át. A következő alkalommal mindig
fontos feltenni a kérdést, hogy mire emlékeznek? Az igék üzenete képezi a
beszélgetés vezérfonalát, amelyet a lelkész az alkalom folyamán ki is fejt a
párnak.
1. Általános kérdések
A boldog házasság két boldog ember boldog házassága
• Adatfelvétel; az istentiszteletek látogatásának felvetése (ha nem jár -
nak).
• Ismerkedés: hogyan jöttek össze; a történetük…
• Mi az elképzelésük a házasságról?
• Mit várnak tőle?
• „…nem jó az embernek egyedül lenni…” (1Móz 2,18)
2. A házasság
„A hármas fonál nem szakad el egyhamar.” (Préd 4,12)
• Szentség és áldás – mik is ezek?
• Mint intézmény, melyet Isten rendelt – de miért is?
• Mitől szent a házasság? – Ismerkedés Istennel.
• Mit jelent az esküvő? Mit jelent az áldás?
Jegyesoktatás
153
09 Specialis gyulekezeti alkalmak:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
17:15
Page 15
background image
3. A szeretetről
„egy szívet és egy utat adok nekik…” (Jer 32,39)
• Mi a szeretet? – Ismerkedés a Bibliával.
• Egy igen és kétmilliárd nem.
• Ketten egy testté?
• A házasságot akarni kell és tudatosan építeni.
• Mennyire ismerik egymást? (ismerkedés egymással)
4. A szeretetről; az asztal és a négy lába
Gyökössy Endre írásai alapján
• Mi tart össze egy kapcsolatot?
• Erósz, szexus, filia és agapé
• A hit nélkülözhetetlensége
• Egzisztencia és karrier
5. A szeretet határai
„…azt ember el ne válassza.” (Mt 19,6)
• Krízisek és problémák
• Kísértések és veszélyek
• Az én igazságom
• Mi lehet a megoldás? (Ha a család körben áll, úgy kerülhet egymáshoz
közelebb, ha a kör közepe felé lép, és ki áll ott?)
• Akarjuk-e a megoldást?
6. A templomban
• Az esketési liturgia magyarázata és az esküvő „főpróbája”.
• Ki hova áll és miért?
• A bevonulás sebessége
• Letérdelés
• (Nem csókolózunk a templomban)
• Mi mennyi ideig tart?
SPECIÁLIS GYÜLEKEZETI ALKALMAK
154
09 Specialis gyulekezeti alkalmak:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
17:15
Page 15
background image
Jegyesoktatás több jegyespár részvételével
Elsőként Heinemann Ildikó Lesznek ketten egy testté című dolgozatára (Lel -
ki pásztor 2006/447. o. és Lelkipásztor 2007/47. o.) hívom fel a figyelmet,
melyből több feladatot is találunk ebben az összeállításban. Ildikóval közö-
sen fogant meg az ötlet 2008 tavaszán, hogy a jegyesoktatás egy részét
csoportosan tartsuk. Alkalmanként négy-öt párral vettük végig ezt a te ma -
ti kát. A há zasságra felkészítő jegyesoktatás így még inkább a közös gondol-
kodás alkalma lett, még nagyobb lehetőséget adva a résztvevőknek, hogy
véleményüket elmondják, ütköztessék másokkal. Mindezek mellett a sok -
szor egyházon kívülről érkező párok is belekóstolhattak abba, mit jelent
egy gyülekezet kiscsoportos alkalmán részt venni. Természetesen hat szem -
közt is találkozom a házasulandókkal. Az első találkozás az ismerkedésnek,
a hivatalos és gyakorlati részek átbeszélésének az alkalma. Az utolsó, ötödik
pedig összegzés az addig elhangzott beszélgetésekről, vélemények, vissza-
jelzések összegyűjtése. Ekkor tanulmányozzuk át a liturgiát és a templomi
próbára is ekkor kerül sor.
1. „Szerzek neki segítőtársat, hozzá illőt” – avagy mennyire illünk
egymáshoz?
Igei bevezető – mit értünk a teremtéstörténet ezen részletén?
A fő hangsúly ezen az első alkalmon a „hasonlóságokon és a különbözősé-
gen” van. Vajon az ellentétek vonzzák egymást?
• Milyennek látod a társadat? Írd fel 4-10 tulajdonságát, képességét!
• Milyennek lát téged a társad?
• Milyen vagy? Amit a másik nem lát meg benned.
1
A leírt jellegzetes tulajdonságok, adottságok alapján melyik kategóriába
sorolja magát a pár: az alapvetően hasonló vagy éppen az egymást kiegé-
szítő kategóriába? 
Egy másik feladat, amely kicsit segít a különbözőségek kiábrázolásában,
Arnold Mol Házaspárbaj (Harmat Kiadó, Budapest, 2008) könyvéből szár-
mazik, mely egy teszt formájában meghatározza, ki milyen személyiségtí-
pushoz tartozik. A szerző egyik válasza a házasságokon belüli konfliktusok
Jegyesoktatás
155
1
Heinemann Ildikó: Lesznek ketten egy testté. A jegyesoktatás pasztorálpszichológiai vizsgá-
lata. Lelkipásztor, 2006/12. 450. o.
09 Specialis gyulekezeti alkalmak:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
17:15
Page 15
background image
kialakulására a házastársak különböző temperamentumbeli adottsága.
Nincs jó vagy rossz típus és nincs tökéletes párosítás sem. Mindegyik típus-
nak vannak erősségei és gyengeségei. Ezek tudatosítása, a jellegzetes prob-
lémákról való beszélgetés segíthet abban, hogy ezekre felkészüljenek, és az
„összecsiszolódás” könnyebben menjen. Ezt előre el szoktam küldeni a
pároknak, hogy az alkalomra már kitöltött, összesített formában hozzák
magukkal a lapot, hiszen ez közel fél órát vesz igénybe. Tapasztalataim
szerint érdemes egybevetni az alkalom elején felsorolt tulajdonságokat a
teszt eredményeként megjelenő, Hippokratész által meghatározott négy
személyiségtípus jellegzetességeit. (A tesztet illetve, az ehhez szükséges
diagrammot kérésre beszerezhető a pkeczko@lutheran.hu címről.)
Záró imádság
2. „Elhagyja anyját és apját” – otthonról hozott értékek és szokások
Igei bevezető – mit értünk a teremtéstörténet ezen részletén?
A szülőkkel való kapcsolat, az otthonról hozott szülői minta kérdései kerül-
nek elő a második csoportos alkalmon. Ildikó javasolja, hogy erre minden-
ki hozzon öt-öt képet még a hatéves kora előtti korszakból, olyanokat,
amelyeket szeret és jellegzetesek. (A pszichológia szerint a gyermek ebben
a korszakában rajong az ellentétes nemű szülőért, továbbá fontos azért,
mert a jegyespár szülei hasonló korban és helyzetben, fiatal házasként
láthatók ezeken a képeken.) Ez jó beszélgetésindító lehetőség, és persze
mindig van egy-két mókás kép is. Fontos, hogy néhány mondatot minden-
ki mondjon a saját képeiről. A képek jó alapul szolgálnak néhány szemé-
lyes, a körrel is megosztható kérdések feltételében:
• Milyen jellegzetessége van/volt a családotoknak? (Például szorgalom
és munka, a gyerekért mindent, nyaralás minden évben, jellemzően
apai szigor stb.)
• Mi az, amit ebből továbbvinnél a házasságkötés után, és mi az, amit
semmiképpen nem?
• Milyen értékek mentén képzeled el a jövőtöket? Mik a fő célkitűzések?
SPECIÁLIS GYÜLEKEZETI ALKALMAK
156
09 Specialis gyulekezeti alkalmak:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
17:15
Page 15
background image
Ezután feladatul adom minden párnak, külön-külön a két félnek, hogy
tíz pontból álló értéklistát készítsen. Ilyeneket, mint például: család, egész-
ség, boldogság, anyagi biztonság, szorgalom, tudás, munka, gyermek, bé -
kes ség, megértés stb. Ezek egybevetése, megbeszélése kiértékelése ebben a
körben történik.
Ildikó hoz egy feladatot is, amely annak tisztázásában segít, hogy ki
milyen értékkel, háttérrel érkezett meg a kapcsolatba. A felsorolt állítások
közül ki kell választani azokat, amelyek jellemzik az illető családját. A párok
megbeszélhetik, ki miért választotta az egyik vagy másik állítást. Lehet házi
fel adat is, de lehet egy beszélgetésindító is a jegyesoktatáson, hogy ki mit
ért egy-egy ilyen állításon.
– Az a tied, amit megeszel. 
– Inkább ne menj iskolába, de ne színlelj betegséget. 
– Csak az a fontos, hogy meglegyen a napi betevőnk. 
– Aki nem dolgozik, ne is egyék. 
– Soha nem lehetünk elégedettek azzal, amit megszereztünk.
– Ha valaki megüt, ne hagyd magad, üss vissza! 
– Lehet, hogy a másiknak is igaza van. 
– Az anyád is csak ember. 
– Szép az élet. 
– Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér! 
– Most élj, amíg fiatal vagy! 
– Alvó embert sose zavarj! 
– Nem a bőr színe a fontos, hanem az ember viselkedése.
– Harcolj az érdekeidért, más úgyse teszi.
– Mindenki azt kapja, amit megérdemel. 
– Beszélj szépen magyarul, mert ez az anyanyelved! 
– Gondold meg, kivel állsz szemben, mielőtt viccelődnél!
– Ha jó szándékból kritizál valaki, ne sértődj meg!
– Ha nem tanulsz, elmehetsz utcaseprőnek! 
– Látod, tudsz te, ha akarsz!
– Ne menjen le a nap a haragoddal! 
– Rend a lelke mindennek!
– Kérj bocsánatot akkor is, ha nem érzel őszinte megbánást! 
– Fogadj szót, mert akkorát adok, hogy a fal adja a másikat!
– Bezzeg az én gyermekkoromban…
Jegyesoktatás
157
09 Specialis gyulekezeti alkalmak:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
17:15
Page 15
background image
– Én csak jót akarok neked!
– Hol a söröm? 
– Tele van a hócipőm veletek!
2
Záró imádság
3. „Lesznek ketten egy testté” – avagy a szeretet megélése
Igei bevezetés – mit értünk a teremtéstörténet ezen részletén?
Ezen az alkalmon a szeretet, szerelem megélése, a kapcsolat gondozása,
egymásra figyelés a fő téma.
Ehhez ismét egy olyan feladatot kell elvégezni, amelynek állításait a
párnak külön-külön megoldva 1-5-ig kell pontoznia és értékelnie, majd
csoportosan is beszélünk az állításokról.
A jó házasságban…
…a házastársak el merik egymásnak mondani, ha bántja őket valami.
…a házastársaknak nincs titkuk egymás előtt.
…a házastársaknak nincsenek külön programjaik.
…feladják a régi baráti kapcsolatokat.
…mindkettejüknek örömöt okoz a nemi élet.
…közös céljaik vannak.
…együtt járnak templomba.
…figyelembe veszik egymás testi és lelki szükségletét, és igyekeznek kielé-
gíteni azt.
…időnként elolvasnak együtt egy könyvet, és megbeszélik.
…a házastársaknak soha sincs nézeteltérésük.
…együtt osztják be a pénzüket.
…külön pénzzel nem rendelkeznek.
…mások előtt is kifejezik összetartozásukat.
…nem panaszkodnak egymásra saját szüleiknek.
…megbecsülésüket a másik iránt úgy fejezik ki, hogy meghallgatják a
másik érzéseit, gondolatait, és tekintettel vannak azokra.
SPECIÁLIS GYÜLEKEZETI ALKALMAK
158
2
Uo. 451. o.
09 Specialis gyulekezeti alkalmak:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
17:15
Page 15
background image
…megtartják saját hobbijaikat.
…a házastársak időnként megdicsérik egymást valamiért.
3
A másik anyag, amelyet igen fontosnak érzek, Gary Chapman Egymásra
hangolva című könyvének (Harmat Kiadó, Budapest, 2009) a végén lévő
teszt. Könyvében arra hívja fel a figyelmet, hogy különbözőségünkből kifo-
lyólag más csatornákon keresztül kommunikáljuk a másikkal a szeretetün-
ket. Jó ezt tudatosítani, megismerni magunkat és a másikat. Az öt szeretet-
nyelv: testi érintés, minőségi idő, ajándék, elismerő szavak, szívességek. A
könyv végén található teszt abban segít, hogy mind magukat, mind a pá -
runkat megismerjük ebből a szempontból. (A tesztet kérésre beszerezhető
e-mailben a pkeczko@lutheran.hu címről.)
A következő témák, kérdések segíthetnek a közös beszélgetésben:
• Vajon mennyiben tud az ember a másik számára fontos szeretetnyel-
ven való kommunikációban fejlődni?
• Vajon nem válik ezáltal természetellenessé egy kapcsolat?
• Vajon történik-e változás a szeretetnyelvek közötti hangsúlyokban?
• A pár milyen kifejezésben, rövid mondatban tudja összefoglalni kapcso-
latuk alapját?
Záró imádság
Jegyesoktatás
159
3
Uo. 452. o.
09 Specialis gyulekezeti alkalmak:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
17:15
Page 15
background image
Fiatal házasok köre
Célunk a segítségnyújtás hívő és nem hívő házaspároknak az egészséges,
harmonikus házasság megvalósításához. Prevenció, amelyben megismer-
hetik Isten tervét a házassággal kapcsolatban: milyen az Isten szerinti férj
és feleség, édesanya és édesapa, miként neveljék Isten félelmére és félelmé-
ben gyermekeiket, mit jelent Isten vezetése, áldása a családi életben.
Tematikai javaslat tíz alkalomra, havi egyszeri összejövetellel (július,
augusztus szünet a nyaralások miatt). Gyülekezetünkben egy szombat dél -
előttöt jelöltünk ki erre.
Fontos és szükséges szolgálati lehetőség a gyülekezetben a gyermekek
felügyeletének megszervezése, hogy kizárólag a házaspárok legyenek jelen.
Sok családban nem megoldható a gyerekek felügyelete, ha a szülők együtt
szeretnének lenni.
Az alkalmakat énektanulással, imádsággal kezdjük, és az összetételtől
függően imaközösséggel, énekkel fejezzük be.
Témajavaslatok
1
1. Szeptember – ismerkedés
1
2. Október – Az Isten szerinti család
1
3. November – Az Isten szerinti férj
1
4. December – Ünnep a családban (karácsony)
1
5. Január – Az Isten szerinti feleség
1
6. Február – A gyermek helye a családban
1
7. Március – Az Isten szerinti szülők
1
8. Április – Ünnep a családban (húsvét)
1
9. Május – Házassági  problémák
10. Június – évzáró alkalom
A kidolgozott témák a http://munkaprogram.lutheran.hu és a http://eszak.
lutheran.hu honlapról tölthetők le.
SPECIÁLIS GYÜLEKEZETI ALKALMAK
160
09 Specialis gyulekezeti alkalmak:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
17:15
Page 16
background image
Ifjúsági tábor
Az alábbiakban egy egyhetes ifjúsági tábor anyagát közöljük. Az idei
munkaév súlypontja: „megismerés – a gyülekezet mint a tanulás színtere”.
A tartalmi súlypontok közül kiválasztottunk egyet: „Mit hiszünk?”, és ezt
tettük meg a fenti címmel a tábor témájának. A tábor témája egy evangéli-
umi történet köré épül.
A hit születése (Jn 4,46–53)
A kapernaumi királyi tisztviselő történetében a hit születéséről olvasunk.
Kétszer is ezt olvashatjuk a történetben: hitt az ember, hitt ő. Mikor szüle-
tett meg a hit? Amikor meghallotta a százados, hogy Jézus arra jár, és
otthagyva beteg gyermekét, elindult Jézushoz? Vagy amikor találkozott
Jézussal, és kérlelte őt? Vagy amikor Jézus elutasítása ellenére újra kérte őt?
Vagy amikor Jézus elküldte, és hitt az ember Jézus szavának? Vagy amikor
megtudta, hogy a gyermeke meggyógyult? Vagy amikor megtudta, hogy
épp abban az órában lett jobban, amikor ő Jézussal találkozott? Vagy
amikor egész háza népével Jézus követője lett? A hitnek története van. Ezek
a lépcsőfokok adják a tábor vázát.
A tábor a következő módon épülhet fel:
II
I. Reggeli áhítat: a fenti ige egy-egy nap témáját meghatározó mozzanata.
I
II. Délelőttönként a csoportok ismeretében a témák feldolgozása előadás-
ként, kiscsoportos beszélgetésként, dramatizálva.
III. Délután/este: az adott nap témájának megfelelő játékok, programok.
I. Reggeli áhítatok, témamegjelölés
1. nap: 46–47a – Elindulás/elengedés: „Meghallotta és elment…”
2. nap: 47b–49 – Találkozás/elutasítás: „Kérte…” „…nem…” „Újra kérte”
3. nap: 50 – Elküldés/elengedés: „Menj el… elindult…”
4. nap: 51 – Rádöbbenés: „Szembe jöttek vele (…) tegnap délután egy
órakor”
5. nap: 52–53 – Hitvallás: „Hitt ő, valamint egész háza népe”
Ifjúsági tábor
161
09 Specialis gyulekezeti alkalmak:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
17:15
Page 16
background image
II. A napi témák feldolgozása
1. Elindulás/elengedés
A hit születésének első állomása ebben a történetben az elindulás az isme-
retlenbe. Mit tudhatott Jézusról ez a kapernaumi királyi tisztviselő? Nem
sokat. Elindult a hosszú útra – három nap oda-vissza –, a bizonytalanság-
ba, viszontlátja-e élve a gyermekét, hátha valahogyan segít Jézus. A hit
először is elengedés, keresés és bátorság.
Feldolgozáshoz ajánlott bibliai témák:
• Ábrahám elhívása: 1Móz 12,1–8 – Ábrahám maga mögött hagyta Úr
és Hárán városainak környékét, és elindult az ismeretlenbe.
• Tanítványok elhívása: Mt 4,18–22; Mk 2,13–17 – A tanítványok tele
lehettek várakozással, szomjúsággal. Hallhattak már ezt-azt Jézusról, de
tudjuk, hogy mennyi tapasztalaton, tévedésen, megbotránkozáson megy
majd még keresztül a hitük.
Hogyan érezhetjük Jézus hívását ma? Vajon csak a személyes „varázs”
vonzotta a tanítványokat? „Azonnal”?
2. Találkozás
A vele való találkozás nagyon sokféle lehet. Lehet csendes vagy hangos,
szomorú vagy örömteli eseményhez köthető, elgondolkoztató, esetleg min-
dent elfeledtető, önfeledt…
A királyi tisztviselő azért találkozik Jézussal, mert „betegen feküdt a fia”.
Azt gondolta Jézusról, hogy ő tud segíteni. Az ő istenképében Jézus a gyó -
gyító. Hogyan, milyen formában találkozhatunk Istennel? Milyen körül-
mények között szólít meg?
A hit tapasztalatához hozzátartoznak a csalódások, kudarcok. Amikor
kérdéseinkre nem kapunk választ. Amikor úgy érezzük, hogy imádságunk
nem hallgattatik meg. A hit tulajdonsága a várakozás, újra kérés, a „csak -
azértis” hit.
Jézus a királyi tisztviselő kérésére furcsán válaszol… Miért? Mert ki
akarja őt zökkenteni abból a gondolkodásból, amelyben eddig élt, abból az
istenképből, amelyben eddig gondolkodott.
Istenképünk állandóan korrigálásra szorul, életünk végéig változik.
SPECIÁLIS GYÜLEKEZETI ALKALMAK
162
09 Specialis gyulekezeti alkalmak:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
17:15
Page 16
background image
Feldolgozáshoz ajánlott bibliai témák:
• Jákób tusakodása: 1Móz 32,23–33. Jákób legyőzte Istent. De ki győzött
le kit igazából?
• Jézus megdicsőülése: Mt 17,1–8. Találkozás az örökkévalósággal. „Jó
nekünk itt lennünk”, de vajon itt is kell-e maradnunk?
• Jónás és a tök: Jón 4,5–11. A mi elképzelésünk Istenről és Isten egészen
más akarata.
• A néma lélek kiűzése: Mk 9,17–27. „Hiszek, segíts a hitetlenségemen!”
– Mi csak eddig jutunk el a saját erőnkből.
3. Elküldés/elengedés
A királyi tisztviselőnek másodszor is meg kell tennie az elengedés mozdu-
latát. Az első elengedés, a Jézus-keresés kezdete után most talán még nehe-
zebb a végre megtalált Jézust elengedni. Jézus küldi, hogy engedje el a kezét.
„Menj el…” – Miután Isten lerontotta a saját magunk által kreált isten-
képet, miután minket magunkat meggyógyított, újra megszólít és küld.
Nekünk pedig újra el kell engednünk, most a hamis istenképünket, hogy
elindulhassunk a jó hírrel.
Feldolgozáshoz ajánlott bibliai témák:
• A mennybemenetel története: ApCsel 1,4–11. Jézus elengedi a tanít-
ványok kezét. Immár önállóan kell járniuk, tanúskodniuk Jézus nevé-
ben, a Szentlélek segítségével.
• Variációk a tékozló fiú példázatára: Lk 15,11–32.
1. Az apa nem engedi el a fiút.
2. Ügynökeivel szemmel tartja, utána nyúl.
3. Érvényesíti jogait, szolgának veszi vissza.
4. Az idősebb fiút beparancsolja az asztalhoz.
4. Rádöbbenés
Esetleg már biztosabbak vagyunk Istenben, de még nem jött el az a pilla-
nat, amikor megtapasztaljuk, hogy mindaz, ami körülöttünk, velünk, ben -
nünk történik, Isten munkája.
A hazafelé tartó út a hit legmagasabb követelménye. A királyi tisztvise-
lő teljes bizalmára van szükség, nem tudja, mi vár rá, viszontlátja-e még a
gyermeket, viszontlátja-e még Jézust? Teljes bizalomra van szükség. Min -
dent elengedett. Ebben az ürességben a jó hír „szembe jön”.
Ifjúsági tábor
163
09 Specialis gyulekezeti alkalmak:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
17:15
Page 16
background image
Amikor viszont ezeket a „kegyelmi pillanatokat” megtapasztaljuk, újra
és újra rádöbbenünk az ő szeretetére.
Feldolgozáshoz ajánlott bibliai témák:
• Salamon bölcsessége: 1Kir 3,1–15. Csak engedelmes szívet kér, de mind-
ezeken felül azt is megkapja, amit nem kért: bölcsességet, gazdagságot,
dicsőséget.
• Emmausi tanítványok: Lk 24,13–35. „Abban reménykedtünk, hogy…”,
és a reményvesztettség ellenére teljesednek reményeik, nem úgy, ahogy
ők elgondolták, váratlanul.
5. Hitvallás
A hit útjának végigjárása végén fogalmazódik meg a hitvallás, amikor má -
soknak is megfogalmazzuk, elmondjuk mindazt, amit átéltünk. A hit tuda-
tosítása. 
A hitet visszatekintve öntjük hitvallásba: most értettem meg, mit tett
velem az Isten.
Az utolsó témához ajánljuk a hitvallások, különösen az Apostoli hitval-
lás feldolgozását, egy mai „modern” hitvallás közös megfogalmazását, illet-
ve személyes hitvallás készítését.
Feldolgozáshoz ajánlott bibliai témák:
• Izrael hitvallása: 5Móz 6,4–9
• Péter vallástétele: Mt 16,13–20
III. A témák délutáni feldolgozása
Játékok
A jól ismert bizalomjátékok: vakon vezetés; hanyatt dőlő társ elkapása; a
sorfalban egymással szemben álló, egymás kezét fogó gyerekek kezébe
hanyatt ledőlni székről, asztalról
Társasjátékok
• Úton útfélen
• A zarándok útja…
SPECIÁLIS GYÜLEKEZETI ALKALMAK
164
09 Specialis gyulekezeti alkalmak:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
17:15
Page 16
background image
Filmek
Agnieszka Holland: Európa Európa
„Ki vagy? Magad választod a sorsodat, vagy valami abszurd fordulat
határozza meg az életed folyását?” Erre a kérdésre keres választ a film,
felelevenítve Salomon Perel igaz történetét. A lengyel-orosz származású
zsidó fiú a történelem viharában csak úgy maradhat életben, ha állan-
dóan megváltoztatja identitását. Amikor családjának menekülnie kell
Németországból, egy orosz árvaházban „pionyír” lesz belőle. Innen német
fogságba kerül, ahol – árja árvaként – hős gyanánt tisztelik és szeretik
a német tisztek. A fiút jutalmul felveszik a Hitlerjugend tagjai közé, ahol
beleszeret egy náci lányba.
Straight Story
Alvin Straight 73 éves özvegyember, aki beszédhibás lányával, Rose-zal
éldegél az Iowa állambeli Laurens városkában. Afféle régimódi cowboy,
saját értékrendje és erkölcsi kódexe szerint élő vadnyugati figura. Büszke
és makacs, orvoshoz menni nem hajlandó, noha egészségi állapota roha-
mosan romlik, rossz a dereka és tüdőtágulása van. Telefonon értesítik,
hogy fivére, Lyle szívszélhűdést kapott, mire Alvin elhatározza, hogy
meglátogatja őt Wisconsin állambeli otthonában. Se kocsija, se jogosít-
ványa – a fűnyírógépe az egyetlen közlekedési eszköz, ami szóba jöhet
számára. 350 mérföldes út áll előtte.
A végtelen hit
Grant Taylor az egyik középiskola amerikaifutball-csapatának sikeres-
nek éppen nem mondható edzője, a csapat rendre alulmarad a küzde-
lemben. A szülők kezdenek türelmetlenek lenni, a srácok pedig lassan
elvesztik minden motivációjukat, a legjobb játékosok rendre valamelyik
rivális iskolához szerződnek. Grant magánélete sincs teljesen rendben.
A ház épphogy nem dől a fejére, a családi autó állandóan cserbenhagyja,
ráadásul megtudja, nem lehet gyerekük. Az elkeseredett férfi Istenhez
fordul segítségért. A hithez fordul, hogy megküzdjön a kudarcaival, és
legyőzve a múltat, sikerre vigye csapatát és saját életét.
Népmesék,
amelyekben a hős elindul az ismeretlenbe, és nem várt jutalomban lesz
része…
Ifjúsági tábor
165
09 Specialis gyulekezeti alkalmak:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
17:15
Page 16
background image
09 Specialis gyulekezeti alkalmak:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.06.
17:15
Page 16
background image
Evangélizációs igehirdetések
10 Evangelizacios igehirdetesek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.07.
11:15
Page 167
background image
10 Evangelizacios igehirdetesek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.07.
11:15
Page 168
background image
Nagyheti igehirdetés-sorozat
Oly távol vagy tőlem, és mégis közel
Virágvasárnap
Alapige: Mt 21,1–11
Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
Virágvasárnappal elkezdődik a nagyhét. S ezen a héten a keresztyén ember
a passióra, Krisztus szenvedésére figyel. Az idei igehirdetés-sorozatomnak
az Oly távol vagy tőlem, és mégis közel címet adtam. Ezzel akartam kifejez-
ni, hogyan gondolkodunk mi Istenről, és miként gondolunk mi Jézus szen-
vedésére.
Egyrészt van egy időbeli távolság. Jézus szenvedése és halála közel
kétezer évvel ezelőtt történt. S mindig kérdés az, hogy ami ilyen messze van
tőlünk, az lehet-e egyáltalán hatással ránk? Sokszor az idő távolságának
ködébe vesznek el az események, és azt gondoljuk, hogy ami Jézussal
történt, vagy amit Jézus tett, az éppen annyira elmúlt esemény, mint mond-
juk az, hogy Tiberius császár kinek mit mondott. Ha teljesen közömbös a
mi életünk szempontjából, hogy Tiberius hogyan uralkodott, akkor hogyan
lehetne közeli Jézus Krisztus tette vagy élete? 
De az időbeli távolságon túl van egyfajta lelki távolság is. Sokszor érez-
zük azt, hogy az Isten nem törődik velünk. Úgy gondolunk rá, mint aki
egyszer ugyan elindította ennek a földnek a történelmét, de azután már
nem igazán törődik vele. Mert ha törődne, akkor nem lenne ennyi baj a
világban. Távol van tőlünk az Isten, nem kukkant ránk, nem nézi s főleg
nem segíti az életünket.
Ezekben a napokban éppen arról szeretnék szólni, hogy az emberileg
távolinak érzett Isten mennyire közel jött, és az időben távolinak tűnő
Nagyheti igehirdetés-sorozat
169
10 Evangelizacios igehirdetesek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.07.
11:15
Page 169
background image
esemény – Jézus halála – mennyire minket érintő. Így figyeljünk ma a
nagyhét nyitányának nevezett evangéliumi történetre! A következő estéken
majd olyan igék kerülnek elénk, amelyek – Máté evangéliuma szerint – a
nagycsütörtökig történteket elevenítik fel. Tehát nem a klasszikus passió-
történetre fogunk figyelni, hanem Jézusnak azokra a tetteire, szavaira,
amelyek közvetlenül megelőzték azt.
„Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Betfagéba, az Olajfák hegyéhez
értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik: »Menjetek az
előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a
csikójával együtt: oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek
valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal
elengedi azokat.« Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta
mondása: »Mondjátok meg Sion leányának: Íme, királyod jön hozzád,
szelíden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján.« A tanítványok elmen-
tek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik: odavezették a
szamarat a csikójával együtt, ráterítették felsőruhájukat, Jézus pedig ráült.
A sokaság legnagyobb része az útra terítette felsőruháját, mások ágakat
vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság
pedig ezt kiáltotta: »Hozsánna a Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevé-
ben! Hozsánna a magasságban.« Amint beért Jeruzsálembe, felbolydult az
egész város, és ezt kérdezgették: »Ki ez?« A sokaság ezt mondta: »Ez Jézus,
a galileai Názáretből való próféta.«”
„Mi a valós helyzet, ó barátaim? Az, hogy az emberek várnak valamit vagy
valakit, maguk sem tudják, hogy mit vagy kit. A fülük figyel, mint a pusz-
tai vadaké.”
Kodolányi János az Én vagyok című regényének az elején adja egy idős,
tapasztalt kapernaumi rabbi szájába ezeket a szavakat. S ezek a szavak jól
jellemezték a korabeli zsidók lelkiállapotát. Vártak valamit vagy valakit. Ők
azt mondták, hogy várják a Messiást, az Isten felkentjét. De abban már nem
volt egységes álláspont, hogy ki is a Messiás, és mit hoz a Messiás! Politikai
változás, az idegen hatalmasság kiűzése, a vallási megújulás vagy a lelkiség
megújulása egyaránt ott volt a várakozások fókuszában.
De ezek a szavak jól jellemzik a mai embert is. Az égető várakozás idejét
éljük. S mivel a várakozások ma is lehetnek akár politikai jellegűek, akár
lehetnek a gazdasággal kapcsolatosak (szeretnénk már látni a válság sötét
EVANGÉLIZÁCIÓS IGEHIRDETÉSEK
170
10 Evangelizacios igehirdetesek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.07.
11:15
Page 170
background image
alagútjának a végét), de lehetnek vallási jellegűek (az egész egyháznak meg
kel lene újulni) vagy személyesek is (nekem lenne szükségem valamilyen bel -
ső változásra) – szóval mivel a várakozások ma is élők, ezért aktuálisnak érez -
zük a szavakat: „A fülük figyel, mint a pusztai vadaké.” Ez a valós helyzet!
Sze retnénk hallani a Messiás lépteit, annak a közeledését, aki megoldja prob -
lé máinkat, aki feloldja feszültségeinket, aki felcsillantja nekünk a jövő re mé -
nyét, és nem engedi, hogy a veszteségeink feletti szomorúságban vesszünk el.
Olykor a türelmetlenség hangja szólal meg bennünk. Miért nem cselek-
szik az Isten? Máskor kételyek fognak el: hiába minden várakozás! Hiába
figyelünk, mint a pusztai vadak, úgysem történik semmi, ami változást
hoz na! Olykor becsapottak vagyunk, s elégnek gondoljuk azt, ami nem tel -
jes megoldás. Máskor pedig a közöny lesz úrrá rajtunk: oly sokat vár tunk,
most már úgyis mindegy.
De Jézus bevonulásának története az emberi várakozásra adott isteni
felelet. Ez a galileai vándortanító elindult a főváros felé, s annak határában
különleges menetté formálódott az együtt vándorlók köre. Előkerült egy
szamár, lengtek a pálmaágak, a földre terítették a felsőruhákat, s a bámész-
kodók is énekelni kezdtek. Kiáltani, ünnepelni. Mintha az ott állók felfe-
dezték volna, hogy minden várakozásukra az érkező Jézus ad feleletet,
hozsannát zengtek, tehát kiáltották: bárcsak megsegítenél! Ó, hány ilyen
pompás vagy ennél sokkal látványosabb bevonulásnak lehettek tanúi embe-
rek a történelem során! Császárok és hadvezérek, führerek és nagy vezérek,
diktátorok és kiskirályok olyan sokszor vonultak. De ebben mégis sokkal
több van, mint bármilyen császári bevonulásban, hadvezéri tettben, felvo-
nulásban. Jézus vonul Jeruzsálembe. Jézus célja Jeruzsálem volt.
Tekintsünk úgy Jeruzsálemre, mint a templom városára, ahol lehetőség
volt az áldozat bemutatására. Egyedül itt lehetett áldozatot, Istent engesz-
telő áldozatot bemutatni. Tekintsünk úgy Jeruzsálemre, mint amely egykor
az Isten városa volt, itt állt a szentély, és mégis istentelenné lett. S így ebben
a közeledésben két szándékot fedezhetünk fel. Az egyik az áldozat bemu-
tatásának a szándéka: Jézus bevonul Jeruzsálembe, hogy áldozattá legyen.
A másik a megszentelés szándéka: Jézus bevonul az Isten nélkülivé lett
ember életébe, hogy visszahozza az életébe Istent.
Milyen sokszor mondta a tanítványoknak, hogy neki Jeruzsálembe kell
mennie, és most itt az idő, egyszerűen nem lehet már másfelé kanyarodni,
nem lehet a céltól eltérni. Jézus indul, mert az áldozatot be kell mutatni,
Jézus indul, mert a szentség nélküli emberi életet meg kell szentelni! Ez a
Nagyheti igehirdetés-sorozat
171
10 Evangelizacios igehirdetesek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.07.
11:15
Page 171
background image
küldetése. De mindenképpen ott van az érkezésében a közeledés szándéka:
azt munkálja, hogy az Isten legyen újra közel az ember életéhez. Jön az
emberré lett Isten, a testté lett ige, a kenyérré lett ember…
A prófétai szó beteljesül: „Íme, királyod jön hozzád…” A szamárháton
érkező valójában királyi ranggal érkezett. Hisz Izrael királyai nem léptettek
paripákon, fehér lovakon, ők az alázat állatát használták. Nem csak azért,
mert ritkaságszámba ment azon a vidéken a ló, hanem azért is, mert nekik
még a külső megjelenéssel is azt kellett sugallaniuk, hogy ők alázatosak,
úgy királyok, hogy Izrael népének a királya az Úr. S minden király egyben
az Isten szolgája. (Ó, bárcsak így tudnának a ma regnálók is az Istenre
gondolni!) Jézus tehát ezzel az alázattal jött Jeruzsálembe, s ezzel az alázat-
tal lép be a mi Jeruzsálemünkbe is. 
De csak azok tudják megérezni a közelségét, akik tudnak hozsannát kiál-
tani. Ez nem egyszerűen csak üdvrivalgás. Ez sokkal több: annak a kifeje-
zése, hogy segítségre szorulunk. Segítségre szorulunk, mert a magunk
erejéből nem tudunk Istenben bízni, sem nála megmaradni. Segítségre
szorulunk, mert nélküle mindent elrontunk. Segítségre szorulunk, mert
nem tudunk helyesen dönteni, és nem tudunk jól szeretni. 
Kedves Testvérem! Mindaddig, amíg a szíved nem sóhajt Jézus felé
hozsannát, a jeruzsálemi bevonulás csupán távoli történet marad. De
amikor az életed törékenységét, az életed hiábavalóságát, az életed küzdel-
meinek sziszifuszi voltát felismered, vagy amikor rád terhelődik bűnöd
megannyi  súlya,  és  látod,  hogy  azokat  magadtól  elrendezni  nem  vagy
képes, amikor a félelmek és a halál terhe szívedre nehezedik, s kiáltani
tudsz – hozsannát tudsz kiáltani –, akkor egyszerre feltárul az, hogy csak-
is az érkező Jézus adhat neked segítséget. Amikor vársz valamit vagy vala-
kit, és a várakozásban feszülsz, mint a pusztai vadak, akkor az érkező Jézus
léptei jelzik, hogy Isten nem hagy magadra. Közel jön, hogy engedelmesen
kiengesztelje Istent bűneid miatt. Közel jön kiüresedett szívedhez, be akar
vonulni nyüzsgő életedbe, közel jön a szentségétől megfosztott szívedhez,
hogy újra ott legyen lakóhelye. 
A Jeruzsálembe bevonuló Jézusban fedezzük fel azt, hogy a távolinak
tűnő Isten egészen közel jött hozzánk. S mi, a segítségre, kegyelemre szo-
ruló emberek újra átélhetjük, hogy nincs távol tőlünk a segítség. Itt van,
közel van hozzánk az Úr.
Ámen.
EVANGÉLIZÁCIÓS IGEHIRDETÉSEK
172
10 Evangelizacios igehirdetesek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.07.
11:15
Page 172
background image
Hétfő
Alapige: Mt 22,34–40
Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
Mi Jézus passiója? Mikor kezdődött, és miben mutatkozott meg a szenve-
dés? Nagyon nehéz ezekre a kérdésekre feleletet adni. 
Valóban, Krisztus szenvedéstörténetéről lehet úgy is beszélni, mint egy
néhány napos folyamatról, amelynek eseményeit az elmúlt hetekben több
alkalommal is kielemeztük. (Előadások voltak Jézus peréről.) Ismerünk
művészi passiókat, amelyeknek a felépítése mind hasonló, ismerünk fiata-
lok által feldolgozott passiókat, amelyek megpróbálnak egy-egy új hang-
súlyt találni, de valójában a passió alatt mindig ugyanazt értjük: Jézus elfo-
gatásától a kereszthalálig terjedő időszakot. 
Máskor merészebben gondolkodunk, s azt mondjuk, hogy a passió
korábban kezdődött, és nem is csak a tényleges szenvedésben, a megosto-
rozásban és kigúnyolásban, megverettetésben és a keresztben rajzolódott
ki, hanem az értetlenségben, az ellenségeskedésben és az el nem fogadás-
ban. Mert nemcsak az szenved, akit vernek, leköpnek, vagy akinek a csuk-
lójába szegeket ütnek, hanem az is, aki nem kap megértést, figyelmet vagy
szeretetet. A názáreti zsinagógában – Lukács írása szerint közvetlen a szol-
gálata elején – Jézus felolvasott az Írásból, s szolgálatát nem fogadták el, ki
akarták űzni, s le akarták a szakadékba taszítani. Éppen saját városában
találkozott Jézus olyan értetlenséggel, amely számára szenvedést jelentett.
De amikor a tanítványok tehetetlenségét látva felkiáltott: „Ó, hitetlen nemze-
dék, meddig leszek még veletek?” – akkor is kihallható a hangjából a szen-
vedés. Az adventi meditációs ösvényünkben a jászol szénája mellé tettünk
egy feliratot: A passió itt kezdődik el! Ez alapján azt mondhatjuk, hogy Jézus
passiója akkor kezdődött, amikor felvállalta az embersorsot, az ember útját,
az emberlétet.
A zsidók részéről folyamatosan különös „kínzásoknak”, próbáknak volt
kitéve!
„Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította,
köréje gyűltek. Egyikük pedig, egy törvénytudó, kísérteni akarta őt, és meg-
kérdezte tőle: »Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?« Jézus így
válaszolt: »Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és
Nagyheti igehirdetés-sorozat
173
10 Evangelizacios igehirdetesek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.07.
11:15
Page 173
background image
teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez:
Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész
törvény és a próféták.«”
Ha úgy vesszük, hogy a jeruzsálemi bevonulással kezdődik a passió, akkor
ez a kis epizód is a passiótörténet szerves része. Jézus megérkezik Jeru zsá -
lem be. A virágvasárnapi ünnepi bevonulást – Máté írása szerint – izgal-
mas események követték. Jézus megtisztítja a templomot. Jelét adja ezzel
is messiási voltának. Aztán a terméketlen fügefa elszáradásáról olvasha-
tunk. Ebben a történetben ott van annak a meghirdetése, hogy Izrael
megítéltetett. S közben ott ólálkodnak körülötte az ellenlábasai. Szeretnék
sarokba szorítani, lesik minden léptét, fülelnek a szavaira, figyelnek a
moz dulataira, és rázós kérdésekkel akarják kiugratni a nyulat a bokorból.
Keresik azt a pontot, ahol Jézus sebezhetővé válik, mert már eldöntötték,
hogy meg kell ölni. Kérdezik őt az adózásról – ami kimondottan kényes
politikai kérdés volt. Szabad-e a Római Birodalomnak – az istentelen
elnyomóknak – adót fizetni? Majd mások – a szadduceusok – előszedik a
teológiát, és a feltámadásról kérdezik. Ekkor jön a teológia centruma, a
Tóra! Jézus elhallgattatta azokat, akik politikai provokátorok voltak. Elhall-
gattatta azokat is, akik teológiai kérdéssel akarták tőrbe csalni, és most
újra kísérteni akarják. Az Izrael számára a legszentebb isteni ajándékra, a
törvényre kérdeznek rá.
De egy pillanatra még maradjunk Jézus ellenfeleinek a magatartásánál.
Azt olvassuk, hogy amikor meghallották, hogy az egyik csapatnak Jézus
úgy felelt meg, hogy azok nem tudtak már mit kérdezni, akkor köré gyüle-
keztek. Szinte magunk előtt láthatjuk ezt. Én kétféleképpen tudnám elkép-
zelni: vagy sunyin, odasomfordálva, cinikusan mertek csak közeledni
hozzák a farizeusok, vagy erővel, szinte rámászva, megfélemlítve. Mind a
kettőben van valami félelmetes. S amikor felteszik neki a kérdést, akkor
szinte egészen biztosak benne, hogy most, most nyomták oda a gyilkos tőr
pengéjét Jézus torkához. Közel vannak Jézushoz, és mégis egészen távol!
A kérdés így szól: „Melyik a nagy parancsolat a törvényben?” Az ószö-
vetségi rendelkezéseket 248 parancsra és 365 tilalomra osztották az írástu-
dók. Tehát a 613 isteni rendelkezés dzsungelében eligazodni nem volt
könnyű. Nem véletlen tehát, hogy a „nagyot ” keresik azok, akik a sok kicsi
között elvesztek.
EVANGÉLIZÁCIÓS IGEHIRDETÉSEK
174
10 Evangelizacios igehirdetesek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.07.
11:15
Page 174
background image
Jézus válaszával pedig a két, Ószövetségből is ismert parancsot egymás
mellé téve rávilágít arra, mi a legfontosabb az ember életében.
S amikor azt az érzést fogalmazzuk meg magunkban, hogy oly távol van
tőlünk az Isten, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy bizony a mi
szívünk tért el az Istentől. Igen, ez a két parancsolat mutatja, hogy milyen
mélységben vagyunk, hogy mennyire nem fontos számunkra az, hogy az
Isten közelében legyünk. Minden elfoglalja a szívünket, s amikor a szívün-
ket elfoglalja valami, akkor éppen a szeretet szorul ki onnan.
Isten elénk tárja az élet útját: „Szeresd az Urat! Szeresd embertársadat!”
Milyen egyszerűnek látszik, és mi mégis mintha mindig egyre távolabb
kerülnénk Istentől!
Mi hajt távolra bennünket az Isten szeretetétől?
Egyrészt a szabadság vágya. Azt gondoljuk, hogy a szabadságunk a
függetlenségben teljes, és nem akarunk senkitől és semmitől függeni. A
szabadságvágy valójában teherként tünteti fel számunkra az Atya közelsé-
gét. Szabadságvágyunkban teherré válik minden ember. Pedig rá kell éb -
red nünk, hogy nem a függetlenség tesz minket szabaddá, hanem a szere-
tetben megélt kapcsolat. Nem akkor leszünk szabadok, amikor el akarunk
szakadni másoktól, hanem akkor leszünk igazán szabadok, amikor a kap -
csolatunk őszinte és rendezett. Tehát Jézus nem kényszerparancsként, nem
ukázként tárja elénk a szeretet parancsát, hanem azért, hogy emberi
kapcsolataink és az Istennel való kapcsolatunk formálódjon, mássá legyen,
teljessé váljon. Paul Young A viskó című regénye szemléletesen mutatja be
az ember és Isten kapcsolatát. Egy magát keresztyénnek valló férfi gyerme-
ke tragikus elvesztése után meghívót kap Istentől, a „Papától”, s így egy
hétvégére visszatér lányai meggyilkolásának a helyszínére, a viskóba. S ott
érdekesen jelenik meg neki a háromságban egy Isten. A férfi szívét a lánya
elvesztése után a „nagy szomorúság” bénítja, de ez a találkozás megváltoz-
tatja az életét. Amikor egyszer Istent vádolja, hogy nem akadályozza meg
az ember életében a rosszat, Jézustól ezt a feleletet kapja a regény szerint:
„Nem, valóban nem! Nagyon sok mindent nem akadályoz meg, ami
szomorúságot okoz neki. A világ, amiben élsz, súlyosan károsodott. Kikö-
veteltétek a függetlenségeteket, s most haragszol arra, aki szeretett annyi-
ra, hogy megadta nektek ezt a függetlenséget.”
Másrészt az ismeretünk hiánya. Hogyan tudnánk szeretni azt, akit nem
ismerünk, vagy akit félreismerünk? Hogyan tudnánk szeretni azt, akiről
Nagyheti igehirdetés-sorozat
175
10 Evangelizacios igehirdetesek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.07.
11:15
Page 175
background image
magunk alkotunk képeket, és ezért előítéleteket? Hányszor mondjuk ki:
büntető, haragvó, kegyetlen Istenünk van! Hányszor vádoljuk őt azokért a
dolgokért, amelyekért mi, emberek lennénk a felelősek! Vajon el tudjuk-e
fogadni, amit az előbb említett regényben a meggyilkolt kislány édesapja
így fogalmaz meg: „Papát szeretem, bárki is legyen Ő. Elbűvölő egy sze -
mély, de semmiben nem hasonlít ahhoz az Istenhez, akit én ismerek!” A
ma gunk által kreált képekre formáljuk Istent, s nem hagyjuk, hogy úgy is -
merjük őt szeretete teljességében, ahogy Jézus kijelentette nekünk! Nem
csoda, ha nem tudjuk szeretni teljes szívünkből. S akit nem szeretünk, az
nincs közel hozzánk! Ebből aztán következik a bizalmatlanság. Mert ho -
gyan is bízzunk abban az Istenben, akit mi rossz tulajdonságokkal ruhá-
zunk fel? Még egy gondolat az előbbi regényből: a főszereplő észreveszi,
hogy nem Jézus kezén, hanem a Papa kezén vannak sebhelyek. S megkér-
dezi, miért. „A szeretet miatt! Ő a kereszt útját választotta, ahol a kegyelem
– a szeretet miatt – diadalmaskodik a jogos ítélet fölött.” Tudjuk-e, hogy így,
ilyen feltételek nélküli, kegyelmes szeretettel szeret minket az Isten? Ha
tudjuk, ak kor a szeretet kettős parancsa többé nem nyűg lesz, hanem válasz
annak az Is tennek a szeretetére, aki Jézusban egészen közel jött hozzánk.
A Jézust vádoló farizeusok formai kérdést tettek fel neki: tudja-e, hogy
mi a legfőbb parancsolat? Így ők valójában nem is láthatták, hogy a vádjuk
éppen az isteni szeretetet hozta közelebb hozzánk. Elítélték, megkínozták,
kivégezték, hogy a kegyelem – a szeretet által – győzedelmeskedhessen a
jogos ítélet felett.
Ámen.
Kedd
Alapige: Mt 23,37–39
Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
Vannak a szenvedésnek jajszavai. Vannak a keserűségnek jajszavai. És
vannak a szeretetnek jajszavai. Most nem a szenvedés jajszavait halljuk,
most a szeretet jajszavai hangoznak el. A Jeruzsálembe érkező Jézus sír
népe bűnei felett, és panasza van Jeruzsálemre. Tegnap arra figyelhettünk,
hogy a Jeruzsálembe érkező és tanító Jézus folyamatos zaklatásnak, kísér-
EVANGÉLIZÁCIÓS IGEHIRDETÉSEK
176
10 Evangelizacios igehirdetesek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.07.
11:15
Page 176
background image
tésnek volt kitéve. S miután elhallgattak a kísértő kérdések – Máté így írja
le –, Jézus a sokasághoz fordult, és a kor vallási vezetőiről, az írástudókról
és a farizeusokról kezdett beszélni a népnek. Megítélő hangon szólt arról a
képmutató stílusról, amely a vallási vezetőket jellemezte. Bár azt is meg kell
jegyezni, hogy hangsúlyossá tette: nem a tanításukkal van a baj, hanem az
életvitelük őszintesége hiányzik. Ezt követően hangoznak el Jézus jajszavai.
Sokan azt mondják, hogy ezek a jajszavak – „Jaj nektek, képmutató írástu-
dók és farizeusok!” – épp az ellentettjei Jézus boldogmondásainak. Ezek
után a jajszavak után hangzik el Jézus Jeruzsálem felett elmondott panasza.
Ott áll valahol a templomhegy lépcsőjén, elé tárulhat egyik oldalról a szen-
tély, a másik oldalról a nyüzsgő város, és e szavakkal szól:
„Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat,
akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet,
ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok! Íme,
elhagyottá lesz a ti házatok. Mert mondom nektek: nem láttok engem
mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok: Áldott, aki az Úr
nevében jön!”
Szeretném azzal a gondolattal kezdeni az igehirdetésemet, hogy nagyon sok
magyarázatot, kommentárt átnéztem már Máté evangéliumáról, de általá-
ban mindegyik úgy magyarázza ezt a szakaszt, hogy Jézusnak panasza van
Jeruzsálemre, tehát feddi, elítéli és ostorozza a várost. Sőt a fenyegető
büntetés szava is benne van ebben az igében. Én – akárhányszor olvasom
ezeket a jézusi szavakat – sokkal inkább a féltő szeretet hangját hallom
bennük, azt a hangot, amely a távolra sodródott gyermek megmentéséért
sóhajtó apa hangja. 
Nem keménynek képzelem Jézust, s nem is fenyegető hangvételűnek
gondolom szavait. Nekem olyan képem van Jézusról, aki nem kiáltozik
indulattal, és főleg nem fenyegetőzik azzal az erővel, amelynek birtokában
van! Szavaiban benne van a féltés, a sajnálat, az értetlenség, a szomorúság.
Lukács evangélista két alkalommal ír le ilyen történetet, az első alkalommal
szinte ugyanezeket a szavakat olvashatjuk, másodszor pedig a Jeruzsálembe
való bevonulás után arról számol be az evangélista, hogy Jézus sírt a város
felett. A sírás mindenképpen a megrendültség, az átélés jele: nem közöm-
bös számára az, ami történik, és ami történni fog. S ez is mutatja, hogy nem
Nagyheti igehirdetés-sorozat
177
10 Evangelizacios igehirdetesek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.07.
11:15
Page 177
background image
szikár szigorral, hanem érzésekkel jön Jézus, panasza van Jeruzsálemre, de
sír is Jeruzsálem felett.
A panasz abból fakad, hogy Isten a közelségét mindig éreztetni akarta a
próféták által és a küldöttei által, de ezt Izrael elutasította. Eszünkbe juthat
Jézus példázata a gonosz szőlőmunkásokról, amelyben a király küldötteit a
szőlőben dolgozók sorra elkergetik, bántalmazzák, inzultálják, végül meg -
ölik. Pedig nem lenne szőlő, s nem lenne munkájuk, ha nem adta volna
nekik azt a gazda. Ilyen az ember. Az Istentől mint „gazdától” mennyi jót
kap, s közben mindent úgy kezel, mint a saját munkájának az eredményét
és a saját tulajdonát. Izraelben is azért bántalmazták és ölették meg a prófé-
tákat, mert csak azt nem ismerték fel, hogy mivel Isten kiválasztó szerete-
tével megajándékozta őket, s a szolgaság földje helyett nekik adta a tejjel-
mézzel folyó Kánaánt, nekik az Isten szabadító szeretetére a szív bizodal-
mából fakadó engedelmességgel kellett volna felelni. S Jézus szavait hallva
már a halálára utaló próféciát is felfedezhetünk. Hiszen ő tudta, hogy külde-
tésének vége halál lesz. Jézus már előre szólt arról a példázatban, hogy a
gonosz szőlőmunkások a gazda fiát sem becsülték, hanem gyilkos szán-
dékkal fogadták, hogy végre birtokolhassák azt, amit kegyelemből kaptak.
Hányszor? – csendül fel Jézus panasza. S ez a panasz nagyon is érthető.
Egy apa korholhatja így fiát. Hányszor megmondtam…, hányszor kérte-
lek…, hányszor figyelmeztettelek… Ebben a „hányszor”-ban ott van az
odaadás. Többszöri próbálkozás, többszöri kísérlet, többszöri nekifutás elle-
nére, minden eddigi kudarcot félretéve próbálja Isten megnyerni az embert.
Nem arra kell gondolni csupán, hogy Jézus hányszor járt Jeruzsálemben.
Mert azt egy kezünkön meg tudnánk számlálni. Hanem arra, hogy Isten-
nek mennyi kísérlete volt, hogy megtérésre hívja népét. Pedig a bűn veszé-
lyét egyértelműen ismerhették. S az emlékekben élhetett még a nagy
szétszórattatás, a babiloni fogság is. Mert a történelem nem egyszerűen az
élet tanítómestere, hanem az Isten cselekvésének helyszíne is. Lukácsnál így
olvashatjuk: nem ismerted fel meglátogatásod idejét! Hányszor akarta Isten
meglátogatni az életedet? Hányszor akart Isten adni neked valamit? Hány-
szor nem vetted észre, hogy ő cselekedni akar, megújítani, betölteni,
megszentelni, békességet adni?
Vannak emlékeim különféle látogatásokról. Egyszer – még falusi paró-
kián laktunk – elfelejtettük bezárni a lakásunk egyik ajtaját. Mikor hazaér-
keztünk, egyből feltűnt, hogy valaki járt benn, a konyhai fehér linóleumon
látszottak a lépésnyomok. Máskor pedig a lakásban voltunk, talán a gyere-
EVANGÉLIZÁCIÓS IGEHIRDETÉSEK
178
10 Evangelizacios igehirdetesek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.07.
11:15
Page 178
background image
kekkel játszottunk, vagy zenét hallgattunk, vagy éppen elszundítottunk egy
kicsit, s nem hallottuk meg, hogy valaki csenget. Volt, amikor utólag na -
gyon sajnáltuk, hogy nem hallottuk meg a csengetést. De nem így van Is -
tennel kapcsolatban is? Olykor annyira elfoglaltak vagyunk, hogy észre sem
vesszük, hogy Isten be akart lépni az életünkbe! Olykor elszunnyadunk,
nem vagyunk elég éberek, és elszalasztjuk a lehetőségeket. Nem véletlenül
mondja Jézus a tanítványainak is: „Virrasszatok és imádkozzatok!”
Csodálatos a kép, amelyet Jézus használ: az összegyűjtő, védelmet adó
szeretet képe. Ahogy a tyúkanyó akarja a szárnyai alá rejteni a kiscsibéit,
úgy akar ő is az övéinek biztonságot adni. Ez egészen közeli védelmet jelent.
Jézus védelme nem távriasztóval működik, hogy amikor jön a baj, a vész-
csengő megszólal a rendőrségen, és jó sok időbe telik, míg a „szolgálók és
védők” kiérkeznek. Itt éppen fordítva van: a veszélyre éppen a tyúkanyó
hangja figyelmezteti az el-elkóricáló kiscsibéket, és akkor azok futnak a
védőszárny alá. 
Jeruzsálem ezt a hangot nem hallotta meg! És mi? 
A kezembe akadt egy korábbról már ismert meditáció. Jézus panasza a
címe.
Ti Mesternek hívtok, és nem kérdeztek engem,
Útnak neveztek, és nem jártok rajtam,
Világosságnak hívtok, és nem néztek reám,
Életnek neveztek, és nem kerestek engem,
Hatalmasnak neveztek, és nem kértek engem,
Bölcsnek hívtok, és nem követtek engem,
Irgalmasnak hívtok, és nem bíztok bennem,
Igazságnak neveztek, és nem féltek tőlem –
Ha egyszer örökre elvesztek, ne okoljatok engem!
Mintha csak a farizeusoknak mondaná! Közelinek mondjuk, csak éppen
újra és újra elfutunk tőle. Vizsgáljuk meg magunkat! És lássuk meg, hogy
mitől akarta megvédeni az Úr Jeruzsálemet! Mitől akarja egy tyúkanyó
megvédeni a szárnyaival a kiscsibéit? Ha jön a pusztítás, ha jön a vihar, ha
jön az ellenséges idő, ha jön a ragadozó, a halált hozó, a tyúkanyó testével,
önmagával védi az övéit. 
Mitől akar Jézus megvédeni bennünket? Jön pusztítás, jön vihar, jön
ragadozó, az ellenség mint ordító oroszlán jár körül, hogy kit nyeljen el.
Jézus keresztjében éppen ezt fedezhetjük fel: kiterjesztette a szárnyait az
oltalom, hogy nekünk ne essen bajunk. 
Nagyheti igehirdetés-sorozat
179
10 Evangelizacios igehirdetesek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.07.
11:15
Page 179
background image
Vajon felismerjük-e mentő szándékát? Vajon nem járunk-e úgy mi is,
hogy ránézünk a keresztre, és nem vesszük észre, hogy biztonságunk csak
alatta lehet? Nem járunk-e úgy, mint akik nem ismerték fel a hozzájuk
érkezőt, a közelükben lévőt, a kegyelem forrását, az Istent?
Jézus a kereszten önmagával takarva, önmagához szorítva, elrejtve
védett mindannyiunkat a pusztulás, az ordító oroszlánként körbejáró nagy
ragadozó, az ördög hatalma elől. Ő így védett, így próbált megmenteni.
Jézus véd bennünket az utolsó ítéletben a kárhozattól és a pokoltól. 
Áldott az Úr ezért a gyöngéd, elrejtő, önmagával takarni tudó szeretetért.
Önmaga élete árán mentséget hozó és mentséget kínáló szeretetért. Áldott
ez a Krisztus, testközelben testét adva menti és védi az utolsó pillanatig az
övéit, minket!
Ámen.
Szerda
Alapige: Mt 26,6–16
Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
A távolság és a közelség kérdése – vagy egy szóval a kapcsolat kérdése a
legfontosabb kérdés. Oly távol vagy tőlem, és mégis közel – ezzel a címmel
hirdettem meg a sorozatot. Az eddigi igék arra mutattak rá, hogy ezt akár
az ember is kimondhatja, s érezhet így az Istenre gondolva, de Isten is
kimondhatja, aki nem távolodott el tőlünk, de akitől szívünk keménységé-
vel mégis eltávolodtunk. Láthattuk, hogy a fizikai közelség nem jelent
minden esetben lelki közelséget is, és figyelhettünk arra, hogy a közénk
jövő Jézus miként valósítja meg Isten közelségét. Ma egy olyan történet
kerül elénk, amelyben valóban nagyon közvetlenül és személyesen rajzoló-
dik ki a Jézussal való közösség. Így olvassuk az evangéliumban:
„Amikor Jézus Betániában a leprás Simon házában volt, odament hozzá
egy asszony, akinél egy alabástromtartóban drága kenet volt, és ráöntötte
az asztalnál ülő Jézus fejére. Amikor látták ezt a tanítványai, bosszan-
kodtak, és ezt mondták: »Mire való ez a pazarlás? Hiszen el lehetett volna
ezt adni sok pénzért, és azt a szegényeknek juttatni.« Amikor Jézus észre-
vette, ezt kérdezte tőlük: »Miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jót tett
EVANGÉLIZÁCIÓS IGEHIRDETÉSEK
180
10 Evangelizacios igehirdetesek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.07.
11:15
Page 180
background image
velem, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig
veletek. Mert amikor ezt a kenetet a testemre öntötte, temetésemre készí-
tett elő. Bizony, mondom néktek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéli-
umot az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az
ő emlékezetére!« Akkor a tizenkettő közül egy, akit Iskáriótes Júdásnak
hívtak, elment a főpapokhoz, és így szólt: »Mit adnátok nekem, ha keze-
tekbe adnám őt?« Azok harminc ezüstöt állapítottak meg neki. Ettől fogva
kereste az alkalmat, hogy elárulja őt.”
Ennek a történetnek több variációja olvasható az evangéliumokban. Jézus
megkenetése Betániában történt. Egyedül Lukács evangélista nem írja le ezt
a történetet, de ő közöl egy másik esetet, amikor egy farizeus házában a
bűnös nő megkeni Jézus lábát. Érdemes a szereplőkre pillantani. Érdemes
egy kicsit végiggondolni, hogy ki kicsoda, és milyen viszonyban van Jézussal.
A leprás Simonról nem sokat tudunk meg, egy lehetett azok közül, aki -
ket Jézus gyógyított meg. Vannak olyan feltételezések, hogy ő is Lázárnak,
Mártának és Máriának a testvére lehetett, hisz egy másik evangélista úgy
írja le ezt a történetet, mint amely Betániában, Lázárék házában történt.
Itt van ez az asszony. Lukács bűnös asszonynak nevezi, aki méltatlanul
rontott be egy farizeus házába. János pedig meg is nevezi az asszonyt: ő az
a Mária, aki korábban szent áhítattal figyelte Jézus szavát. Máté nem neve-
zi meg. Bárki lehet. Odalép Jézushoz, és valami hallatlan értékű kenettel
megkeni a fejét.
A test megkenetése többjelentésű tett volt. A keleti tisztálkodáshoz is hoz -
zá tartozott az, hogy illatos olajokkal megkenték a test részeit. Mégis azt kell
mondani, hogy itt többről van szó. Nem egyszerűen egy higiéniai ak tusról,
nem is az emberi hála kifejezéséről van szó. Hanem a Messiást kö szöntő
cselekedetről. A királyokat drága, illatos olajjal kenték meg, amikor szolgá-
latba álltak. Ez a megkenetés volt a mandátum jele. Sámuel például így kente
fel a kis Dávidot királlyá. Még messze volt a tróntól, de a szent olajjal való
megkenetése jelezte, hogy mi az Isten terve. Simon házában tehát valaki –
egy asszony – messiási reménnyel lép oda Jézushoz, és intim közelségbe
kerül vele, megérinti, és megkeni a fejét. A házban szétárad a kellemes illat,
és az asszony boldog, hogy ő is tehetett valamit. Látta talán, hogy Jézus
királyként vonult be Jeruzsálembe, talán ott volt ő is az ünneplők között, és
itt ezzel a hallatlanul értékes adományával fejezte ki, hogy Jézust ő messiási
királynak tekinti. A Messiás mint király helyreállítja a dávidi birodalom
Nagyheti igehirdetés-sorozat
181
10 Evangelizacios igehirdetesek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.07.
11:15
Page 181
background image
rendjét, uralkodik és kormányoz, jó pásztora a népnek. Nem földesura, aki
kiszipolyozza a népet, hanem királya, aki áldást jelent a népnek. A megke-
netés mozzanatában, ennek az asszonynak a tettében ott van a király-messi-
ás kép. Az ott lévők mind tudták, hogy Betániából Je ru zsálembe vezet majd
Jézus útja, ott kell majd győzni, ott kell legyőzni a hatalmasságokat.
S Jézus szava szinte szétfoszlatja a király-messiás közelségének illatfelhőjét!
De előbb figyeljünk a tanítványokra. Bár a zsidók többsége ilyen politi-
kai messiásra várt, mégis elkezdődik az értetlenkedés az asszony körül. A
ta nítványok – János lejegyzése szerint egyedül Júdás – elkezdenek morgo-
lódni. Sokallják az áldozatot. Jézussal járva-kelve maguk is találkoztak a
nyomorúsággal, ismerték jól a kor szociális helyzetét, tudták, hogy nagyon
sokan vannak szegények. És sokallják az áldozat értékét. Mennyi jót lehet-
ne tenni, mennyi bajban lévőt lehetne segíteni. Mennyi éhes szájat lehetett
volna megelégíteni ennyi pénzből. Útjuk során megismerték Jézust, aki
sohasem gondolt magára, aki mindig megszánta a közelében lévőket. Aki
nem nézte volna jó szemmel, ha a hozzá tóduló sokaság kidől az úton az
éhségtől, aki szánta a szociális védőháló nélküli özvegyeket. A tanítványok
jól megismerték Jézust, és tudták, számára az a fontos, hogy amit eggyel a
legkisebbek közül megcselekednek, azt Jézussal cselekszik meg. Tehát nem
Jézusra kell pazarolni a pénzt, az értéket, a kenetet.
Két csoport, két gondolkodás. Mindkettő ott van közvetlenül Jézus közelé-
ben. Az egyik a király-messiás gondolattal tekint Jézusra. A másik pedig a szo -
ci ális segítő képében akar megmutatkozni. Mindenkit lehűt Jézus szava, ami -
kor arról kezd el beszélni, hogy ez a cselekedet valójában olyan prófétai csele -
ke det volt, amelyet senki nem értett meg. Amikor kimondja Jézus ezeket a sza -
vakat: ezzel a kenettel, amelyet a testemre öntött, a temetésemre készített elő!
Mily távol vannak Jézustól azok, akik király-messiásként köszöntik, vagy
fel is kenik: ő a mi királyunk! S várják tőle, hogy hatalommal cselekedjen.
Milyen távol vannak Jézustól azok, akik a Jézus-követést csupán a szociális
segítségnyújtásban, az alamizsnálkodásban, a jótékonykodásban látják
megvalósíthatónak.
A tettében talán az asszony maga sem, de senki sem láthatta meg, amit
Jézus: az ő teste bizony a temetés előtt nem lesz bebalzsamozva, mert kevés
lesz az idő, s az ünnep közeledtével szinte kapkodni kell majd a temetéssel.
S főleg arra nem gondolt senki, hogy az ünnep múltával egyáltalán nem
lesz mód a test megkenésére. Mert már nem lesz a sírban! A tiszteletet, a
szeretetét kifejező odaadást csak itt lehet kinyilvánítani.
EVANGÉLIZÁCIÓS IGEHIRDETÉSEK
182
10 Evangelizacios igehirdetesek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.07.
11:15
Page 182
background image
Így válik a passiótörténet egyik fontos profetikus állomásává ez a törté-
net. Amely nem csak azt mondja el számunkra, hogy milyen félreértések
adódhatnak a Jézussal való közelségből. Mert aki közel van hozzá, azt is
gondolhatja, hogy már érti és megérti őt. De hogyan tudnánk teljességében
megérteni őt, amikor mi mindig saját gondolataink medrében tudunk csak
haladni? Hogyan tudnánk megérteni őt, mikor nekünk még mindig erősen
önző az énünk? S hogyan tudnánk őt megérteni, amíg teljesen, de tényleg
teljesen rá nem bízzuk magunkat?
Mi arra a Krisztusra tekinthetünk, aki érettünk – még a halála előtt –
megkenettetett. Nem azért lett király, mert megkenték, hanem azért, mert
Isten tette őt azzá. Nem azért lett király, mert az emberek ezt várták, hanem
azért király, mert hatalma – még a rejtettségben is – Istentől kapott hata-
lom. S ez a hatalom a szeretet hatalma. Ez a hatalom vitte őt a keresztre, s
ez a szeretet tartotta ott a kísértések ellenére is a kereszten.
Mi arra a Krisztusra tekinthetünk, akit az Atya felmagasztalt, tehát
akinek a dicsőségét nem mi fogjuk megteremteni, megadni. De aki ott na -
gyon is határozottan segített abban a tanítványoknak, hogy halála és feltá-
madása után is tudjanak tájékozódni. Amikor egy ószövetségi törvényre
utalva azt mondta, hogy a szegények mindig veletek lesznek, akkor azt is
kinyilvánította, hogy ezt a fajta áldozatot, ezt a hallatlan értéket ő csakis
egyszer fogadta el, csakis egy ok miatt: hogy az asszony tette is előre
meghirdesse halálát és feltámadását! De utána ennél nagyobb kenettel, Lelke
kenetével tisztelte meg az övéit. És a keresztség által mi is felkentek lehetünk,
hozzá tartozunk, királyi nemzet vagyunk!
S ettől kezdve a tanítványnak nem lehet más dolga, mint hogy a teme-
tésére felkent királya szeretetével és alázatával éljen. Az értetlen tanítvá-
nyok helyett bízó tanítványokká kell lennünk! Hogy mindig az segítsen
tájékozódni, aki a mi Urunk és Királyunk. A kereszten trónoló és a dicső-
ségben trónoló király szeretete legyen életünk meghatározója! Hisz éppen
az a halál, amelyre megkenettetésével Jézus készült, éppen az jelenti
számunkra az új kezdetet. Ha ő a bűneinkért halt meg, akkor nekünk van
bűnbocsánat! Ha a bűneink büntetését hordozta el, akkor ránk már nem
várhat a kárhozat! Micsoda távlatok nyílnak meg annak az embernek az
életében, akinek nem kell a bűn terhe alatt roskadni, és nem kell a kárho-
zattól félni. És mi ebben az áldásban élhetünk, azáltal, aki értünk meghalt
és feltámadt.
Ámen.
Nagyheti igehirdetés-sorozat
183
10 Evangelizacios igehirdetesek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.07.
11:15
Page 183
background image
Csütörtök
Alapige: Mt 26,17–29
Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
Amikor a ma esti igehirdetésre készültem, egy kicsit elbizonytalanodtam.
Hisz a sorozat címe ez: Oly távol vagy tőlem, és mégis közel. S a mai igét s az
igével kapcsolatban az úrvacsora ajándékát végiggondolva úgy érzem, hogy
talán sokkal találóbb lenne ez a cím: Oly közel vagy hozzám, és mégis távol.
Ezzel, a cím megfordításával akarom jelezni, hogy ami az utolsó vacsora-
kor történt, abban Jézus valóban egészen közel jött az emberhez, de az
úrvacsora misztériumát ésszel felfogni aligha tudjuk.
Jézus tanítványaival való közösségének három – legfelső – lépcsőfokát
ismerhetjük most meg. Máté – talán nem is tudatosan – azt rajzolja elénk,
hogy a keresztre induló Jézus számára milyen fontos az övéivel való kapcso-
lat, és hogyan erősíti azt. A történet első része az ünnep előkészületéről szól.
„A kovásztalan kenyerek első napján odamentek a tanítványok Jézushoz,
és megkérdezték tőle: »Hol akarod megenni a húsvéti vacsorát, hol készít-
sük el?« Ő ezt válaszolta: »Menjetek a városba ahhoz a bizonyos ember-
hez, és mondjátok neki: A Mester üzeni: Az én időm közel van, nálad
tartom meg a húsvéti vacsorát tanítványaimmal.« A tanítványok úgy
tettek, amint Jézus parancsolta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát.”
A pászka ünnepét a legközvetlenebb hozzátartozói körben ünnepelték a
zsidók, és amikor Jézus a tanítványoknak utasítást ad, hogy hol és miként
készítsék elő az ünnepet, akkor jelzi, hogy a tanítványok az ő legközvetle-
nebb hozzátartozói. Nemcsak az rajzolódik ki ebből a rövid leírásból, hogy
Jézus számára elemi fontosságú az ünnep, hisz ő is tartja a hagyományt, és
tudja, hogy a hagyomány nem egyszerűen külső formák megtartása; ha -
nem az is, hogyan tekint a körülötte lévőkre Jézus. Egy alkalommal – ami -
kor anyja és a testvérei, tehát közvetlen családtagjai keresték – Jézus ezt
mondta a sokaságnak: „Ki az én anyám, és ki az én testvérem? Az, aki hall-
gatja és megtartja az én beszédemet.” Így tehát a tanítványai váltak a legkö-
zelebbi hozzátartozóivá. Velük készül az ünnepre. A vacsora elkészítésénél
nincs megemlítve a pászkabárány. Nem véletlenül! Bár pászkavacsorát ün -
nepelhettek bárány nélkül is a zsidók, de csak akkor, amikor a templomtól
EVANGÉLIZÁCIÓS IGEHIRDETÉSEK
184
10 Evangelizacios igehirdetesek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.07.
11:15
Page 184
background image
távol voltak. A szórványzsidóságban a pászkavacsora liturgiájában a ko -
vász talan kenyér és a hálaadás pohara lett hangsúlyos. Staufer megjegyzi
azt is, hogy Jézusnak nyomós oka volt, hogy lemondjon a pászkabárány el -
fo gyasztásáról, hisz a zsidó eretnektörvények megtiltották az aposztaták-
nak, hogy pászkabárányt egyenek.
De azt hiszem, hogy ennek a lelki üzenetéről sem szabad megfeledkez-
ni: miért kell oda áldozati bárány, ahol a szent és a bűntelen jelen van? Jézus
a bárány, akiről már keresztelő János kinyilatkoztatta: „Íme, az Isten bárá-
nya, aki hordozza világ bűneit!”
A tanítványokkal való közösségének első lépcsőfoka tehát az ünnep.
Mert az ember azokkal ünnepel szívesen, akiket szeret. A második lépcső-
fok pedig az asztalközösség, hisz az ember az asztalközösségben éli meg a
legmélyebb közösséget. Így ült Jézus asztalhoz azokkal, akik szeretik, és az
egyiptomi fogságból való szabadulás emlékére készült az örömteli vacsorá-
ra. De az ünneplők örömét beárnyékolja Jézus őszinte, mély szava.
„Amikor este lett, asztalhoz telepedett a tizenkét tanítvánnyal. Evés közben
így szólt: »Bizony, mondom néktek, hogy közületek egy el fog árulni engem.«
Erre nagyon elszomorodtak, és egyenként kérdezni kezdték tőle: »Talán csak
nem én vagyok az, Uram?« Ő pedig így válaszolt: »Aki velem együtt mártja
kezét a tálba, az árul el engem. Az Emberfia elmegy, amint meg van írva róla,
de jaj annak az embernek, aki az Emberfiát elárulja: jobb lett volna annak az
embernek, ha meg sem születik.« Megszólalt Júdás is, az áruló, és ezt kérdez-
te: »Talán csak nem én vagyok az, Mester?« »Te mondtad« – felelte neki.”
Az őszinte, mély, fájdalomból jövő szó tönkreteszi az ünnepet. De vajon
lehet-e ott felhőtlenül és átéléssel ünnepelni, ahol nincs őszinteség? Van-e
igazi ünnep ott, ahol a rituálék elfedik a szívek indulatát? Bizony, sok ünne-
pünkön tapasztaljuk ezt, a formaság azt kívánja, hogy vágjunk vidám képet,
legfeljebb a smink elfedi a szívünk keserűségét! Álarcok mögött is lehet ün -
ne pelni, de az sohasem az igazi. Az asztalközösség intimitásában. Jézus a
csa ládfőnek járó helyet foglalja el, és az első falatok után – először általá-
ban valami zöldséget fogyasztottak – szól arról, hogy egyvalaki el fogja őt
árulni. Nem csoda, hogy a tanítványok megszomorodtak, hiszen azt gon -
dolták, hogy legalább ezt az estét a feltétlen biztonság légkörében ünnepel-
hetik. Velük van Jézus, és ez olyan jó! De közben velük van az áruló is! Nem
csak köztük van az áruló, hanem bennük van az árulás!
Nagyheti igehirdetés-sorozat
185
10 Evangelizacios igehirdetesek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.07.
11:15
Page 185
background image
Ahogy hirtelen kérdezgetni kezdik, hogy „nem én vagyok az, Mester?”, az
egyszerűen megdöbbentő. Micsoda bizonytalanság ez! Bár tudjuk, hogy a
mindvégig kitartással hencegő Pétert Jézus hogyan figyelmeztette, de ez
valahogy a másik véglet. De hát nem ilyenek vagyunk mi is? Sohasem tud -
juk, hogy mi lakik bennünk! Sohasem tudjuk, hogy mire vagyunk képesek!
Sohasem tudjuk azt sem, hogy mit fogunk művelni azzal, aki a legközelebb
áll hozzánk! És sohasem tudhatjuk, hogy mikor leszünk tagadókká, árulók-
ká, megfutamodókká! Minden tanítvány potenciális áruló. S ezt Jézus is
tudja. S mégis vállalja velük az asztalközösséget. Mert szereti őket, mert ép -
pen őértük, a potenciális árulókért akarja meghozni azt a nagy áldozatot,
amelyben ő mint ártatlan bárány feláldozza magát. Nem azért ülnek ezek ott
Jézussal egy asztalnál, mert méltók rá, hanem azért, mert Jézus szereti őket.
Ne gondold, testvérem, hogy azért térdelhetsz az Úr asztalához, mert méltó
vagy rá! Nem! Hanem azért, mert méltatlan vagy, és Jézus mégis szeret
téged. S így érkezünk a Jézussal való közösség csúcsához az ünnep előkészí-
tése után, és az asztalközösségben egyszer csak történik valami.
„Miközben ettek, vette Jézus a kenyeret, áldást mondott, és megtörte, a
tanítványoknak adta, és ezt mondta: »Vegyétek, egyétek, ez az én testem!«
Azután vette a poharat és hálát adott, nekik adta, és ezt mondta: »Igya-
tok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely soka-
kért kiontatik a bűnök bocsánatára. De mondom nektek: nem iszom
mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a terméséből ama napig, amelyen
majd újat iszom veletek Atyám országában.«”
Nem akarom most a pászkavacsora minden apró részletét feleleveníteni,
hisz az kötött liturgiából és kötetlen beszélgetésekből állt. A kovásztalan
kenyér magasba emelésekor e szavakat mondta a családfő: „Íme, nyomo-
rúságunk kenyere!” Az evangélista csak azt jegyzi fel, hogy Jézus, túl a meg -
szokott liturgián, milyen szavakat mondott: „Vegyétek, egyétek, ez az én tes -
tem!” Majd amikor a kelyhet – harmadszor – a hálaadás poharaként emel-
te magasba, és adta a tanítványainak, az ő vérének, az új szövetség jelének
nevezte azt. Én testem és én vérem! S a tanítvány száját éri a kenyér és a
kehely karimája. Ízleli a macesz ízetlenségében is kellemes ízét, és kóstolja
azt a olajsűrűségű, édes bort, amely az ünnepen volt. Ott van a kenyér, és
ott van a bor, de Jézus szava cseng a fülében: ez a testem, ez a vérem! Jézus
ennyire egy akar lenni a tanítványokkal. Nemcsak az ünnep megosztása,
EVANGÉLIZÁCIÓS IGEHIRDETÉSEK
186
10 Evangelizacios igehirdetesek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.07.
11:15
Page 186
background image
nemcsak az asztalközösség fűzi őket egybe, hanem az, hogy ő étellé és ital-
lá lett, hogy eggyé legyen teljesen a tanítványaival. Hogy átjárhassa a tanít-
ványokat. És ezt ünnepeljük, ezt a hallatlan közelséget. Amely hallatlan
titok is: Jézus a kenyérben és a bor jegyében velünk van! „Aki eszi az én
testemet, és issza az én véremet, az énbennem lakik, és én őbenne” – mond-
ja Jézus. Tehát ezt a teljes közösséget kínálja nekünk az Úr, ezt a közvetlen
közösséget, hogy testünk erejévé legyen. Most is!
Minden úrvacsorai liturgiában elhangzik: „Ezért valamennyiszer eszünk
e kenyérből, és iszunk e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg el nem jön.”
Igen, e kenyér, e pohár emlékeztet újra és újra arra, hogy Krisztus meghalt
értünk, és arra is, hogy ez a halál táplál, éltet az üdvösségre.
A felette nagy titkot csak a bizalom nyitottságával fogadhatjuk. De Jézus
közelségét ezután a szeretet cselekedeteiben köszönhetjük meg.
Ámen.
Nagyheti igehirdetés-sorozat
187
10 Evangelizacios igehirdetesek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.07.
11:15
Page 187
background image
10 Evangelizacios igehirdetesek:12 szeretetvendegsegek.qxd
2010.09.07.
11:15
Page 188
background image
Tartalom
Bevezetés és előszó
3
GYÜLEKEZETI BIBLIAÓRÁK
7
IFJÚSÁGI BIBLIAÓRÁK
17
GYERMEKKATEKÉZIS
31
Gyermek-bibliaköri sorozat óvodásoknak és 1–2. osztályosoknak
33
Gyermek-bibliaköri sorozat 3–6. osztályosoknak
37
CSALÁDI ISTENTISZTELETEK
43
Nevemen szólított
46
Isten olyan, mint a kőszikla
51
A szeretet tetté lett
53
Imádkozzunk!
57
Az irgalmas samáriai
62
„Örvendezzetek – Jézus él!”
66
„Boldogabban éneklünk
69
KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS
75
Konfirmációi felkészítő konfirmandusoknak
77
Felnőttkonfirmációi előkészítő
97
BIBLIAISKOLA
119
1. Jónás küldetése és elégedetlensége (Jón 1,1–3)
122
2. Jónás bűnhődése (Jón 1,4–16)
123
3. Jónás a hal gyomrában (Jón 2,1–2)
123
4. Jónás imája (Jón 2,3–10)
124
5. Jónás Ninivében (Jón 3,1–4)
125
6. Ninive bűnbánata (Jón 3,5–10)
125
7. Jónás vitája Istennel (Jón 4,1–4)
126
8. A „csodabokor” példázata (Jón 4,5–11)
127
Tartalom
189
11 Tartalom:15 tartalom.qxd
2010.09.07.
11:51
Page 189
background image
SPECIÁLIS ISTENTISZTELETI ALKALMAK
129
Tanévnyitó istentisztelet
131
Tanévzáró istentisztelet
133
Teremtésünnepi istentiszteletek
135
SPECIÁLIS GYÜLEKEZETI ALKALMAK
137
Adventi témasorozat
139
Böjti témasorozat 
142
Reformációi témasorozat 
144
Presbiteri napok programjai
151
Jegyesoktatás
153
Fiatal házasok köre
160
Ifjúsági tábor
161
EVANGÉLIZÁCIÓS IGEHIRDETÉSEK
167
Virágvasárnap
169
Hétfő
171
Kedd
174
Szerda
180
Csütörtök
184
Tartalom
190
11 Tartalom:15 tartalom.qxd
2010.09.07.
11:51
Page 190
background image
11 Tartalom:15 tartalom.qxd
2010.09.07.
11:51
Page 191
background image
Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója
Budapest, 2010
Felelős kiadó: Kendeh-Kirchknopf Péter
Olvasó- és tördelőszerkesztő: Petri Gábor
Szöveggondozó: Sinkáné Zombory Katalin
Borítóterv: Galgóczi Andrea
Nyomdai kivitelezés: ETO-Print Nyomdaipari Kft.
Felelős vezető: Magyar Árpádné
ISBN 978-963-9979-19-2
ISSN 1789-2201
11 Tartalom:15 tartalom.qxd
2010.09.07.
11:51
Page 192
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek